Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Варіант № 8

1. Розкрийте зміст економічних реформ Р. Рейгана. Чи є вірним наступне твердження? "Рейганоміка" була спрямована на посилення державного втручання в економіку і збільшення ролі держави в її регулюванні". Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Назвіть форми реалізації феодальної власності на землю і поземельної залежності селян:

а) панщина;

б) оброк;

в) колонат;

г) васальна залежність.

3. Основними ознаками процесу первісного нагромадження капіталу є:

а) формування монополістичних об'єднань;

б) перехід від ручного до великого машинного виробництва;

в) нагромадження багатства в руках окремих індивідів;

г) позбавлення дрібних товаровиробників засобів виробництва.

4. «Революція цін» - це:

а) зростання цін на експортовану вовну в період економічного підйому Англії;

б) зростання цін у результаті ввозу до Європи великої кількості золота і срібла під час великих географічних відкриттів;

в) зниження цін у результаті переходу до великого промислового виробництва;

г) зниження цін на внутрішньому ринку унаслідок ввезення колоніальних товарів.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) утворення монополій;

б) общинне виробництво;

в) формування феодального господарства і покріпачення селян;

г) первісне нагромадження капіталу;

д) промисловий переворот;

є) розвиток мануфактур.

6. Дайте характеристику економічного розвитку України після встановлення і в перші роки Радянської влади.

Варіант № 9

1. Назвіть передумови виникнення монополій? Чи є вірним наступне твердження: "Монополії утворюються у результаті розвитку лихварського (спекулятивного - рос.) капіталу". Обґрунтуйте відповідь.

2. Кого у Римській імперії називали колонами:

а) селян, які працювали на власній землі;

б) селян, що брали в оренду землю у землевласників;

в) селян, що купували додаткові наділи землі;

г) селян, що здавали землю в оренду.

3. Джерелами первісного нагромадження капіталу в країнах Західної Європи були:

а) державні позики;

б) колоніальні захвати;

в) доходи індивідуальних селянських господарств;

г) доходи фермерських господарств.

4. Які з названих ознак характеризують повоєнний (1950-1970 р.) розвиток провідних капіталістичних країн світу.

а) посилення процесів державного регулювання економіки:

б) загострення капіталістичної конкуренції;

в) поширення теорії і практики вільного підприємництва;

г) скорочення соціальних функцій держави;

д) уповільнення темпів економічного зростання.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) великі географічні відкриття;

б) "Неолітична революція";

в) виникнення капіталістичних відносин;

г) розвиток світового ринку;

д) становлення монополістичного капіталізму;

є) буржуазна революція в Англії.

6. Охарактеризуйте загальні риси індустріального розвитку Донбасу наприкінці XVIII - на протязі XIX ст.

Варіант № 10

1. Розкрийте зміст поняття "місто-поліс". Які типи полісів існували у Давній Греції? Чи є вірним наступне твердження: "Основною галуззю міста - поліса торгове ремісничого типу було сільське господарство". Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Які з перерахованих ознак характеризують первіснообщинну економіку:

а) общинна власність на засоби виробництва;

б) приватна власність на засоби виробництва і землю;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) товарне виробництво,

д) натуральне господарство;

е) умовний характер землеволодіння;

ж) розвинутий обмін між господарськими одиницями.

3. Первісне нагромадження капіталу - це:

а) процес розвитку внутрішнього ринку;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) позбавлення безпосереднього виробника засобів виробництва;

г) пограбування колоній;

д) юридичне звільнення кріпаків.

4. Основні ідеї плану Маршалла зводилися до:

а) націоналізації промисловості;

б) державного регулювання економіки;

в) гальмування розвитку у європейських країнах галузей, що конкурують із США;

г) однобічного зниження митних тарифів на імпорт товарів із США до Західної Європи;

д) розвитку торгівлі із соціалістичними країнами.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) "революція цін";

б) буржуазна революція в Нідерландах;

в) первісне нагромадження капіталу;

г) система колонату;

д) поява мануфактурного виробництва;

є) цехове ремесло.

6. Покажіть необхідність і зміст господарських реформ 1965-1976 р. в Україні (СРСР). Чому спроба їхнього здійснення зазнала невдачі?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]