Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Додаткова

 1. Бабенко С., Гелей С., Гончарук Я. Історія кооперативного руху: Підручник. - Львів, 1995.

 2. Багалій Д. Історія Слобідської України. - Харків, 1991.

 3. Бергер П. Капіталістична революція. - К., 1995.

 4. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. XVI -XVIII ст. - К., 1995.

 5. Валовой Д. От застоя к развалу. - М., 1991.

 6. Голобуцький В. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. - К., 1970.

 7. Грушевський М. Історія України - Русі: У 11 т., 12 кн. - К., 1991 1999.

 8. Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991.

 9. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. Філіпенко, В. Вергун, І. Бураківський та ін. - К., 1996.

 10. Ефименко А. История украинского народа. - К.,1990.

 11. Заборовский Я. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. - Львов, 1985.

 12. Історія народного господарства Української РСР: У 3 т. - К., 1983-1985.

 13. Історія України: Курс лекцій: Кн. 1-2: Навч. посіб. /Л. Мельник, В. Верстюк, М. Демченко та ін. - К., 1991-1992.

 14. История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. - М., 1988.

 15. История США: В 4 т. / Под ред. Г Севастьянова. - М., 1983.

 16. История Франции: В 3 т. - М., 1972-І973.

 17. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. - К., 1996.

 18. Крип’якевич І Богдан Хмельницький. - Л., 1990.

 19. Маркина В. Крестьяне Правобережной Украины. Конец XVII - 60-е годы ХVІІІ ст. - К., 1971.

 20. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних відносин: Підручник / За ред. А. Філіпенка. - К., 1992.

 21. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства: Навч. посіб. - К.,1996.

 22. Сакс Дж. Крупнейшие экономические трансформации в истории // Дж. Сакс. Рыночная экономика и Россия. - М., 1994.

 23. Терещенко Ю. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.: Навч. посіб. - К., 1996.

 24. Трубайчук А. Друга світова війна. - К., 1995.

 25. Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. посібник/ За ред. Б. Д. Лановика - К., 1994.

 26. Чайковський В. Економічна історія світу і України: Навч. посіб. - Тернопіль, 1997.

 27. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. - Львів, 1990.

Завдання

до контрольної роботи з курсу "Історія економіки і економічної думки"

для студентів-заочників

Відповідно до навчального плану за курсом "Історія економіки і економічної думки" передбачено виконання контрольної роботи, ціль якої полягає в закріпленні знань, отриманих при вивченні дисципліни в ході аудиторної і самостійної роботи, а також в апробації навичок історичного і логічного аналізу для оцінки сучасної економічної ситуації і перспектив її розвитку. Вибір варіанту контрольної роботи здійснюється по початковій букві свого прізвища за наведеною нижче схемою.

Початкова

буква

А

Щ

В

Ц

Д

С

Ж

Я

И

Х

Л

Т

Н

Ю

О

П

М

Ч

К

Є

З

У

Е

Р

Г

Ф

Б

Ш

Номер

варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Кожен варіант роботи включає два теоретичних питання і чотири тести, що охоплюють різні теми курсу. Відповіді на теоретичні питання повинні розкривати сутність поставленої проблеми, висвітлювати зміст відповідного історичного періоду або явища. У тестах необхідно вибрати й обґрунтувати вірні варіанти відповідей із запропонованих. Варто врахувати, що тести можуть припускати декілька вірних відповідей, тому необхідно виділити всі придатні, з вашого погляду, варіанти і дати відповідні пояснення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]