Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 6. Середньовічне господарство країн європейської цивілізації (V – XV ст. Н. Е.).

Формування феодального господарства. Генезис і етапи розвитку феодалізму в Західній Європі. Місце феодалізму в економічній історії світу.

Форми феодального землеволодіння. Основні риси феодального господарства. Галузева структура, основні господарські форми. Форми феодальної експлуатації.

Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Галузева структура середньовічного ремесла, значення його цехової організації. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво.

Внутрішня та зовнішня торгівля і подальший розвиток ринкових відносин.

Особливості переходу до класового суспільства і становлення феодальних відносин у східних слов’ян.

Література:основна 1-10, 12, 15, 16-19;додаткова8, 15

Питання для обговорення

 1. Генезис і етапи розвитку феодалізму в Західній Європі.

 2. Основні риси феодального господарства. Форми феодальної експлуатації.

 3. Феодальне місто, його виникнення та економічна роль.

 4. Внутрішня та зовнішня торгівля і подальший розвиток ринкових відносин.

Теми рефератів

 1. Форми і характер землеволодіння (на прикладі Франкської держави).

 2. Форми і характер землеволодіння в Англії в часи середньовіччя.

Терміни і поняття

Аллод; бенефіцій; феод; лен; домен; коммендация; феодальна рента; манор, сеньйорія, фольварк; ремісничий цех; комунальний рух; цензова; магдебурзьке право; Ганза; Безансон

Контрольні питання, тести

 1. Охарактеризуйте шляхи формування, форми і типи земельної власності в добу середньовіччя.

 2. Якими загальними рисами характеризувалося феодальне господарство? Назвіть його основні виробничі форми.

 3. Розкрийте особливості становлення феодального господарства у країнах Західної Європи.

 4. Розкрийте фактори розвитку і піднесення міст Західної Європи в XI — XV ст.

 5. Опишіть цеховий лад середньовічного ремесла, покажіть його економічну доцільність у XII — XV ст.

 6. Охарактеризуйте риси, характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони. Проаналізуйте процес утворення національних ринків.

 7. Назвіть форми феодальної ренти. Проаналізуйте причини їх еволюції.

 8. Проаналізувати особливості формування феодалізму у Візантії і країнах Середнього і Близького Сходу, Індії та Китаю.

 9. Чим логічніше всього пояснити становлення у одних народів рабовласницької, а в інших феодальної економіки?

а) природними схильностями народу;

б) особливостями екології;

в) відносинами із сусідами;

г) рівнем військової техніки.

 1. Назвіть основні ознаки феодальної економіки:

а) наявність вільної робочої сили;

б) розвинутий внутрішній ринок;

в) наявність вільних капіталів;

г) цехова організація ремесла;

д) мануфактурна промисловість;

е) кріпосна залежність безпосередніх виробників;

ж) умовний характер землекористування.

 1. Визначте ознаки феодальної економіки:

а) використання примітивних знарядь праці;

б) поділ праці між окремими господарствами;

в) товарне виробництво;

г) ремісниче виробництво;

д) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

е) нерозвинені форми товарного обміну;

ж) натуральне господарство.

 1. Які ознаки характеризують феодальну економіку:

а) общинна власність на засоби виробництва;

б) приватна власність на землю;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) товарне виробництво;

д) розвинуті форми обміну між господарськими одиницями;

е) натуральне господарство;

ж) умовний характер власності на землю.

 1. Назвіть форми реалізації феодальної власності на землю і поземельної залежності селян:

а) панщина;

б) оброк;

в) колонат;

г) васальна залежність.

 1. Економічний зміст васалітету:

а) викуп з полону;

б) перерозподіл ренти;

в) виключення перешкод у виробництві;

г) позаекономічний примус

 1. Регламентація цехового виробництва пояснювалася:

а) турботою про споживача;

б) вимогами церкви;

в) престижем професії;

г) вузькістю ринку збуту.

 1. Ганза являла собою:

а) господарське об'єднання;

б) військово-політичний союз міст;

в) купецьку корпорацію;

г) об'єднання капіталів.

 1. Основна галузь економіки феодальної Англії:

а) мореплавство;

б) рибальство;

в) виробництво сирої вовни;

г) торгівля.

 1. «Цехова» система виробництва притаманна для:

а) феодальної економіки;

б) капіталістичної економіки;

в) рабовласницької економіки;

г) всіх суспільств окрім первіснообщинного

 1. Чи є вірними наступні твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

а) Натуральний оброк є більш ранньою формою феодальної залежності, ніж панщина.

б) Основою феодального виробництва була общинна власність на землю і засоби виробництва.

в) Регламентація цехового ремесла пояснювалась турботою про споживача.

г) Аграрний устрій Франції характеризувався майже повною відсутністю поміщицьких (феодальних) господарств.

 1. Що було властивим для організації ремісництва в епоху середньовіччя:

а) поділ праці;

б) цехова організація;

в) індивідуальна праця ремісника;

г) незалежність ремісника;

д) використання найманої праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]