Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

1.3. Облік (довгострокових і поточних) фінансових інвестицій

Нормативні документи:

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996- ХIV від 16.07.99р.;

План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99р.;

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України №91 від 23.03.2000р.;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України №163 від 7 липня 1999р.

Терміни і визначення

Фінансові інвестиції — активи, які утримує підприємство з метою збільшення прибутку (у вигляді відсотків і дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора;

Довгострокові фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час;

Поточні фінансові інвестиції — інвестиції, які підприємство утримає на строк, що перевищує один рік, вони можуть бути вільно реалізовані в будь-який час (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів);

Зменшення корисності — витрата економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості інвестиції над сумою, яку підприємство очікує отримати за час утримання інвестиції;

Амортизаційна собівартість фінансової інвестиції — собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії);

Дисконт — сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їх собівартістю;

Премія — сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.

Класифікація фінансових інвестицій

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», на якому узагальнюється інформація про наявність і рух довгострокових фінансових інвестицій в інші підприємства у вигляді цінних паперів, внесків до статутних фондів, облігацій державних і місцевих позик. Цей рахунок має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»;

Поточні фінансові інвестиції обліковуються на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», де фіксується наявність і рух поточних фінансових інвестицій і еквівалентів грошових коштів. Цей рахунок має субрахунки:

352 «Інші поточні фінансові інвестиції»;

351 «Еквіваленти грошових коштів».

В обліку розділяють підприємства залежно від рівня впливу інвестора на це підприємство:

асоційоване підприємство — коли інвестору належить контрольний пакет (більше 20%) акцій (голосів) і воно не є дочірнім або спільним;

дочірні підприємства — коли підприємство знаходиться під вирішальним впливом на фінансову, господарську і комерційну політику (під контролем) материнського (холдингового) підприємства;

спільна діяльність — це господарська діяльність із створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Оцінка фінансових інвестицій при придбанні

Фінансові інвестиції первісно відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю придбання. Собівартість фінансових інвестицій складається з:

— ціни придбання;

— витрат, зв’язаних з придбанням (податки, збори, обов’язкові платежі, мито, комісійні винагороди, інші витрати, зв’язані з придбанням інвестиції).

Якщо фінансові інвестиції придбані за гроші, то собівартість фінансових інвестицій складається із сплачених грошових коштів та витрат, які зв’язані з придбанням. При придбанні фінансових інвестицій шляхом обміну на цінні папери власної емісії собівартість фінансових інвестицій складається із справедливої вартості цінних паперів та витрат, які зв’язані з її придбанням. Якщо фінансові інвестиції придбані шляхом обміну на інші активи, собівартість фінансових інвестицій складається із справедливої вартості переданих активів та витрат, які зв’язані з їх придбанням.

Визначення справедливої вартості наведено в п.4 П(С)БО 19, відповідно до якого сума, за якою може відбуватися обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами.

Стосовно до цінних паперів справедлива вартість являє собою поточну риночну вартість на фондовому ринку, а за її відсутності – експертну оцінку. Підтвердженням справедливої вартості власних цінних паперів може бути виписка із звіту біржі про ціну такого цінного паперу.

Аналогічний підхід застосовують до первісної оцінки фінансових інвестицій, придбаних шляхом обміну на інші активи, коли собівартість фінансових інвестицій дорівнює справедливій вартості цих активів.

Оцінка інвестицій на дату балансу

На кожну дату балансу фінансові інвестиції відображають з використанням таких оцінок:

 • за справедливою вартістю;

 • за собівартістю з урахуванням зменшення корисності;

 • за амортизаційною собівартістю;

 • за вартістю, яка визначена за методом участі в капіталі.

Відповідно до п.8 П(С)БО 12 фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або які обчислюються за методом участі в капіталі) відображаються на дату балансу за справедливою вартістю.

У випадку, коли справедливу вартість фінансової інвестиції достовірно визначити неможливо, то така інвестиція відображається на дату балансу за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Особливий порядок визначення балансової вартості інвестицій використовують для оцінки фінансових інвестицій, які утримуються до строку погашення (боргові цінні папери). Такі інвестиції відображаються на дату балансу за амортизаційною собівартістю.

Для оцінки інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства і в спільну діяльність із створенням юридичної особи фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за вартістю, визначеною методом участі в капіталі. За справедливою вартістю такі інвестиції можуть оцінюватися, якщо інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу протягом року з дати їх придбання.

Відображення фінансових інвестицій в обліку

Метод обліку фінансових інвестицій за справедливою вартістю використовується до ринкових інвестицій, по яких справедлива вартість визначається на підставі котировок активів, що є предметом інвестування.

Якщо справедлива вартість фінансових інвестицій відхиляється від їх балансової вартості, то треба проводити переоцінку, результат якої визнається як інші доходи, або інші витрати. У бухгалтерському обліку потрібно зробити такі записи (табл. 1.1):

Таблиця 1.1 — Переоцінка фінансових інвестицій

Збільшення вартості фінансових інвестицій

Дебет 352«Інші поточні фінансові інвестиції»

Кредит 746«Інші доходи від звичайної діяльності»

Зменшення вартості фінансових інвестицій

Дебет 975«Уцінка необоротних активів і фінансових інвестиції»

Кредит 352«Інші поточні фінансові інвестиції»

У випадках, коли справедливу (ринкову) вартість фінансових інвестицій визначити неможливо, застосовують метод оцінки за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку відображають записом:

Дебет 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

Кредит 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Метод ефективної ставки відсотка використовують для обліку фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до погашення (як правило, це довгострокові фінансові інвестиції, боргові цінні папери). Суть методу полягає в амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції та сумою, яку підприємство очікує отримати в результаті її погашення (викупу), з урахуванням нарахованих відсотків. Премія і дисконт амортизуються таким чином, щоб в результаті отримати постійну ставку доходності відносно балансової вартості інвестиції на початок кожного року її утримання.

Ефективну ставку відсотка розраховують з використанням таких формул:

у випадку придбання інвестиції з дисконтом (за ціною нижче номінальної):

Річний дохід Загальна сума дисконту

за фіксованою ставкою відсотка + ______________________________

Загальна кількість років утримання інвестиції

(собівартість фінансової інвестиції + вартість погашення фінансової інвестиції) :2

у випадку придбання інвестиції з премією (за ціною вище номінальної):

Річний дохід Загальна сума дисконту

за фіксованою ставкою відсотка — ______________________________

Загальна кількість років утримання інвестиції

(собівартість фінансової інвестиції + вартість погашення фінансової інвестиції) :2

Амортизаційна собівартість фінансової інвестиції — собівартість фінансової інвестиції з урахування часткового її списання у результаті зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Річну суму амортизації визначають за формулами:

у випадку амортизації дисконту:

Балансова вартість Ефективна Річний дохід за

інвестиції Х ставка відсотка __ фіксованою

на початок року ставкою відсотка

у випадку амортизації премії:

Річний дохід за __Балансова вартість Ефективна

фіксованою ставкою відсоткаінвестиції Х ставка відсотка

на початок року

У бухгалтерському обліку відображення доходу від інвестицій, що обліковуються за амортизаційною собівартістю, проводять таким чином (табл. 1.2):

Таблиця 1.2 — Облік доходу від інвестицій, що обліковуються за амортизаційною собівартістю

По інвестиціях, придбаних з дисконтом

По інвестиціях, придбаних з

премією

Нарахування відсотків

Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кредит 732 «Відсотки одержані»

Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» (номінальна вартість відсотка зменшена на суму амортизації премії)»

Кредит 732 «Відсотки одержані»

Амортизація дисконту

Амортизація премії

Дебет 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

Кредит 732 «Відсотки одержані»

Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кредит 143 «Інвестиції з непов’язаними сторонами»

Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні й спільні підприємства обліковують за методом участі в капіталі за винятком випадків, коли вони придбані і утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання, та коли діяльність підприємства здійснюється в умовах, що обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує 12 місяців. Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням усіх змін у власному капіталі об’єкта інвестування крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування. Оцінка та облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі проводяться по кожній інвестиції.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування (табл. 1.3).

 1. На суму, яка є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період з включенням цієї суми до складу доходів (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування.

 2. На частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі об’єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок прибутку або збитку) з включенням (виключенням) цієї суми у відповідні статті власного капіталу інвестора.

Таблиця 1.3 — Облік балансової вартості інвестиції у власному капіталі об’єкта інвестування

У випадках, коли об’єкт інвестування у звітному періоді отримав прибуток або збиток

У випадках змін у власному капіталі

При отриманні прибутку

При отриманні збитку

При збільшенні власного капіталу

При зменшенні власного капіталу

1

2

3

4

Дебет 141 «Інвестиції з пов’язаними сторонами за методом обліку участі в капіталі»

Кредит 72 «Дохід від участі в капіталі»

Дебет 96 «Втрати від участі в капіталі»

Кредит 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

Дебет 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

Кредит 425 «Інший додатковий капітал»

або

Кредит 422 «Інший вкладений капітал»

Дебет 425 «Інший додатковий капітал»

або

Дебет 422 «Інший вкладений капітал»

Кредит 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

На суму дивідендів, що підлягають отриманню

Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кредит 141 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кредит 141 «Інвестиції з пов’язаними сторонами за методом обліку участі в капіталі»

Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі інших змін у власному капіталі об’єкта інвестування більша відповідної статті власного капіталу інвестора, то на таку різницю зменшується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Зменшується нерозподілений прибуток

Збільшується непокритий збиток

Дебет 441 «Прибуток нерозподілений»

Кредит 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

Дебет 442 «Непокриті збитки»

Кредит 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

Коригування балансової вартості інвестиції не проводиться, якщо зміни у власному капіталі інвестованого підприємства є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування

Зменшення балансової вартості відображається у бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від’ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, які внаслідок зменшення їх балансової вартості досягли нульової вартості, відображаються у бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

У випадках, коли інвестор вносить або продає активи об’єкту інвестування, то такі операції відображаються тільки тоді, коли такі активи підприємство реалізує третім особам, або в період амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів таким чином (табл. 1.5):

Таблиця 1.5 — Зображення операцій продажу та внеску активу до об’єкта інвестування

У складі фінансового результату звітного періоду

У складі доходів (витрат) майбутніх періодів

Дебет 682 «Внутрішні розрахунки»

Кредит 70 «Дохід від реалізації»

Дебет 90 «Собівартість реалізації»

Кредит 26 «Готова продукція», 28 «Товари»

Коли отриманий прибуток

Дебет 682 «Внутрішні розрахунки»

Кредит 69 «Доходи майбутніх періодів»

Коли отриманий збиток

Дебет 39 «Витрати майбутніх періодів»

Кредит 26 «Готова продукція», 28 «Товари»

Фінансові інвестиції в спільну діяльність із створенням юридичної особи відображаються контрольним учасником за методом участі в капіталі з останнього дня місяця, в якому він став контрольним або суттєво впливаючим.

Запитання для контролю засвоєння знань

 1. Які інвестиції вважаються довгостроковими, а які поточними?

 2. Як визначається собівартість інвестиції залежно від способу придбання?

 3. Який склад первісної вартості фінансової інвестиції?

 4. За якими оцінками може оцінюватися фінансова інвестиція на дату балансу?

 5. Коли визнається дохід від дивідендів?

 6. Як відображаються в обліку поточні фінансові інвестиції за справедливою вартістю?

 7. Як відображаються в обліку поточні фінансові інвестиції за собівартістю з урахуванням зменшення корисності?

 8. Як визначається амортизаційна собівартість фінансової інвестиції?

 9. Як визначається ефективна ставка відсотка?

 10. Який порядок обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.