Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Умови визнання запасів

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство одержить в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, і їхня вартість може бути вірогідно визначена.

Відповідно до ПБО 9 запаси — це активи, що:

призначені для подальшого продажу;

знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

призначені для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг.

Термін «запаси» аналогічний уживаному раніше терміну «товарно-матеріальні цінності».

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхнє найменування чи однорідна група (див. схему):

Запаси — це активи, що:

 • утримуються для подальшого продажу при умовах звичайної господарської діяльності;

 • перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

 • утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг, а також керуванні підприємством

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

 • сировину, основні й допоміжні матеріали, що комплектують вироби та інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб — рахунок 20;

 • незавершене виробництво у вигляді незавершених обробкою і збиранням деталей, вузлів, виробів і незавершених технологічних процесів — рахунок 23;

 • готову продукцію, виготовлену на підприємстві, призначену для продажу і відповідною якісним характеристикам, передбаченим у договорі або ін. документі — рахунок 26;

 • товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані й утримуються з метою подальшого продажу — рахунок 28;

 • малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП), використовувані протягом більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше року — рахунок 22;

 • молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського й лісового господарства — рахунки 21,27.

Структура запасів

Норми П(С)БО 9 не поширюються на такі роботи:

а) незавершені роботи з будівельних контрактів;

б) фінансові активи;

в) молодняк тварин і продукцію сільського й лісового господарства.

Для узагальнення інформації про наявність і рух приналежних підприємству запасів Планом рахунків передбачений 2-й клас, що містить в собі наступні рахунки і субрахунки:

201 «Сировина і матеріали»;

202 «Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби»;

203 «Паливо»;

204 «тара і тарні матеріали»;

205 «будівельні матеріали»;

206 «матеріали, передані в переробку»;

207 «запасні частини»;

208 «матеріали сільськогосподарського призначення»;

209 «інші матеріали»;

22 «малоцінні й швидкозношувані предмети»;

23 «виробництво»;

24 «брак у виробництві»;

25 «напівфабрикати»;

26 «готова продукція»;

27 «продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «товари»:

281 «товари на складі»;

282 «товари в торгівлі»;

283 «товари на комісії»;

284 «тара під товарами»;

285 «торгова націнка».

Облік надходження запасів

Одним з основних принципів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є принцип обачності, відповідно до якого методи оцінки запасів, застосовувані в бухгалтерському обліку, не повинні допускати завищеної оцінки активів і доходів підприємства. Відповідно до цього принципу відображення запасів у бухгалтерському обліку повинне відбуватися за меншою з двох вартостей — за первісною вартістю чи за чистою вартістю реалізації. Цей принцип випливає з того, що відповідно до П(С)БО балансова вартість запасів не повинна перевищувати надходження коштів, які очікують одержати від їхнього продажу.

Запаси на підприємстві можуть надходити в результаті:

придбання за плату;

виготовлення власними силами;

внесення в статутний фонд;

безоплатного одержання;

обміну (на подібні й неподібні).

Запаси, що надійшли, зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Придбання запасів за плату

Первісною вартістю таких запасів буде собівартість запасів, що включає наступні складові:

 • суму, що сплачується за договором з постачальником;

 • суму, що сплачується за інформаційне, посередницьке сприяння, а також за послуги в зв’язку з придбанням цих запасів;

 • ввізне мито;

 • непрямі податки у зв’язку з придбанням запасів, не відшкодовані підприємству;

 • витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи;

 • страхування ризиків;

 • інші витрати, пов’язані з придбанням запасів, а також доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання.

До первісної вартості не включається:

 • наднормативний збиток і нестача запасів;

 • відсотки за користування позиками;

 • витрати на збут і загальногосподарські витрати, що безпосередньо не зв’язані з придбанням і доставкою запасів, доведенням їх до стану, придатного до використання.

Кореспонденція рахунків при придбанні запасів відображається записом (табл. 1.28).

Таблиця 1.28 — Придбання запасів (перша подія — одержана передплата за матеріали)

Господарські операції

Дт

Кт

Проведена передплата постачальнику матеріалів

371

311

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

644

Одержані матеріали від постачальника

201, 202

631

Відображений податковий кредит

644

631

Проведено залік заборгованості

631

371