Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

2.4. Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з банками та іншими позиками

нормативні документи:

Положення Національного банку України від 28 вересня 1995р. №246 «Про кредитування» зі змінами й доповненнями;

Закон України «Про обертання векселів в Україні» від 05.04.2001р. №2374;

Положення про здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Постанова Правління НБ України від 16.12.2002р. №508;

Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків: Рішення ДКЦПФР від 22.11.2001р. №338;

Порядок ведення реєстру виданих векселів: Рішення ДКЦПФР від 03.07.2003р. №296.

Терміни і визначення

Поточні зобов’язання — це ті, що будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу.

Вексель — являє собою наказ кредитора своєму боржнику про сплату в зазначений термін суми третій особі, яку називають ремітентом.

Банківський відсоток — плата за надані в борг гроші.

Класифікація поточних зобов’язань

Поточні — це зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу.

До поточних зобов’язань відносяться :

 • короткострокові кредити банку;

 • поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

 • короткострокові векселі видані;

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

 • поточна заборгованість за розрахунками;

 • інша поточна заборгованість.

Облік короткострокових кредитів банку

Основним документом, що визначає правові відносини при наданні й погашенні кредитів, є Положення Національного банку України від 28 вересня 1995 №246 «Про кредитування».

Відображення інформації про отримані кредити банку на рахунках бухгалтерського обліку залежить від того, до якого виду зобов’язань підприємства може бути віднесена заборгованість, що утворилася в результаті отриманого кредиту. Відповідно до П(С)БО №2 під поточними розуміють зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати балансу. У такий спосіб кредити, термін повернення яких перевищує дванадцять календарних місяців чи один операційний цикл підприємства, відноситься до довгострокових зобов’язань.

У плані бухгалтерських рахунків для відображення інформації про зобов’язання передбачено 6-й клас рахунків — «поточні зобов’язання».

Бухгалтерський облік короткострокових кредитних операцій здійснюється із застосуванням таких рахунків:

60 «короткострокові позики»;

61 «поточні зобов’язання».

На рахунку 60 ведуть облік витрат у національній і іноземній валюті по кредитах, термін повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу. Ці рахунки мають кредитове сальдо, що показує суму непогашеної позики на дату балансу. Оборот по дебету рахунка відображає суми, перераховані на погашення кредиту, оборот по кредиту — суми одержаних кредитів.

Таблиця 2.24 — Відображення операцій з обліку короткострокових позик

Господарські операції

Дт

Кт

Одержаний короткостроковий кредит на виплату заробітної плати

301

60

Зарахований короткостроковий кредит на поточний рахунок у банку

31

60

За рахунок короткострокового кредиту погашена заборгованість постачальникам

63

60

Погашено короткостроковий кредит з поточного рахунка підприємства

60

31

Нараховані відсотки за використання кредиту

951

685

Перераховані банку відсотки за кредит

685

31

На рахунку 61 відбивається поточна заборгованість по довгострокових зобов’язаннях. Відображається інформація про стан розрахунків по поточних зобов’язаннях, переведених зі складу довгострокових при настанні терміну погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Відображення в обліку віднесення частини довгострокової заборгованості до складу короткострокової та її погашення покажемо на прикладі. Підприємство одержало довгострокову позичку в розмірі 1 млн. грн. 1 серпня 1999р. під 5% річних на три роки з поверненням повної суми через три роки. Відсотки виплачуються щорічно (1 серпня кожного року 50 тис. грн.).

Таблиця 2.25

Господарські операції

Дт

Кт

Сума

1. Основна сума боргу

311

501

1 млн. грн.

2. Відсотки за три роки

39

684

150.000

3. Поточна заборгованість по довгострокових зобов’язаннях

684

610

50.000

4. Відсотки за один рік

951

39

50.000

5. Списано витрату на фінансовий результат

792

951

50.000

Витрати на оплату відсотків за користуванням позикою відносяться до витрат фінансової діяльності.

Облік виданих короткострокових векселів

Вексель являє собою наказ кредитора своєму боржнику про сплату в зазначений термін суми 3-й особі, що називають ремітентом.

Векселя бувають:

— простими, що виписуються і підписуються боржником;

— перекладні, які можуть бути передані посадовій особі шляхом індосаменту (передатний підпис) на звороті векселя. На зворотній стороні відбивається гарантія оплати, що називається авалем.

Порядок використання векселів у господарському обороті України регулюється Законом «Про обертання векселів в Україні» від 05.04.2001р №2374.

Бухгалтерський облік короткострокових векселів отриманих відбивається на рахунку 34 «Короткострокові векселі отримані». На цьому рахунку обліковують заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари, послуги). За дебетом рахунка відображається одержання векселя за продану продукцію (роботу, послугу), за кредитом — одержання грошових коштів у погашення векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій особі.

Таблиця 2.26 — Відображення в обліку господарських операцій з використанням короткострокових векселів отриманих

Господарські операції

Дт

Кт

Отриманий вексель за відвантажену продукцію (послуги, роботи, товари)

34

70,71

Отримано вексель в рахунок раніше створеної заборгованості

34

36,37

Отримані кошти в рахунок погашення заборгованості, забезпеченої векселем

30,31

34

Отримано вексель на погашення кредиту банка

60

34

Отримано вексель на погашення заборгованості перед постачальниками і підрядчиками

63,685

34

Дисконтні операції по векселю отриманому

97

34

Отримано вексель на погашення заборгованості перед бюджетом по податках

64

34

Операції з дисконтування векселів

Дисконтування (облік векселів) проводиться банками та іншими спеціально уповноваженими організаціями. Воно полягає в продажі векселя банку до настання терміну платежу. Банк, купуючи вексель, утримує на свою користь частину вексельної суми, що називається дисконтом (обліковим відсотком). Операція вигідна, тому що векселетримач за визначений відсоток дістає грошові кошти в оборот.

Передача (продаж) банку векселів на умовах дисконтування оформляється відповідним індосаментом на ім’я банку, або бланковим індосаментом. Замість дисконтованого векселя банк перераховує на поточний рахунок підприємства вексельну суму, зменшену на суму утриманого банком облікового відсотка.

На забалансовому рахунку враховані банком векселі числяться до одержання повідомлення про оплату векселя платником або до закінчення термінів позовної давнини.

По дисконтованих векселях, термін оплати яких установлений за пред’явленням, або в якийсь час від пред’явлення, до вексельної суми додають відсотки, що приєднуються на день здійснення індосаменту за векселем. Якщо даний вексель прийнятий організацією по індосаменту, то сума відсотків розраховується тільки на період між двома останніми індосаментами, маючи на увазі, що за умовами векселя в цьому періоді передбачалося нарахування відсотків. Сума відсотків, що включається додатково у вексельну суму, відбивається по дебету рахунка 34 « Векселя отримані» і кредиту рахунка 732 «Відсотки отримані».

Банк, якщо він не зміг одержати з платника за дисконтованим векселем, опротестовує вексель і пред’являє його до оплати індосантові на повну вексельну суму з додатковими відсотками і витратами на протест. Сплачені банкові кошти по раніше дисконтованих векселях записуються в дебет рахунка 374 «Розрахунки за претензіями», в кредит рахунків по обліку коштів. Одночасно сума оплаченого векселя відбивається по кредиту забалансового рахунка 05 «Гарантії і забезпечення видані».

Бухгалтерський облік кредитів, забезпечених векселями

Банки та інші кредитні установи можуть видавати юридичним і фізичним особам позички, на забезпечення яких (у заставу) приймаються векселі, отримані цими особами від різних векселедавців і індосантів. За користування позичкою сплачується відсоток у звичайному порядку. Отримані позички погашаються позичальниками зі свого потокового рахунка, після чого йому повертаються векселі, прийняті банком у заставу за позичкою. Якщо позичальник не виплачує позички в обумовлений термін, банк пред’являє прийняті векселі до оплати, а суми, що надійшли, звертає на її погашення. Протягом періоду, на який надана позичка, позичальник має право заміняти одні векселя, передані на її забезпечення, іншими.

Векселі, передані на забезпечення банківської позички, записуються до спеціального реєстру, один примірник якого разом з векселями передається банкові, який кредитує, а другий, з оцінкою банку, залишається на підприємстві. Векселі, передані банку за реєстром, відбиваються по дебету забалансового рахунка 05 «Гарантії і забезпечення видані», але продовжують числитися на балансовому рахунку 34 «Векселі отримані». Видана банком позичка відбиває по кредиту рахунка 60 «Короткострокові кредити банків» і дебету рахунків з обліку коштів.

Погашення позички відбиває по дебету рахунка 60 «Короткострокові кредити банків» і кредиту рахунків з обліку коштів. Повернуті банком векселі відбивають по кредиту забалансового рахунка 05 «Гарантії і забезпечення видані». Відсотки по позичці записують по дебету рахунків 91 «Загальногосподарські витрати», у кореспонденції по кредиту з рахунком 60 «Короткострокові кредити» або 31 «Розрахунки в банках».

У тих випадках, коли банк звертає на погашення виданої позички платежі по векселях, переданих банку, він надсилає позичальнику повідомлення про це. Погашення позички в бухгалтерському обліку підприємства записується по дебету рахунка 60 «короткострокові кредити банків» і по кредиту рахунка 34 «векселі отримані». Одночасно векселі знімаються із забалансового обліку.

Бухгалтерський облік виданих авалів

Платіж за векселем у повній сумі або частково може бути забезпечений за допомогою авалю. Це вексельне поручительство, в силу якого особа, яка його зробила, приймає на себе відповідальність за виконання зобов’язань за векселем акцептантом, векселедавцем або індосантом.

Сума виданих авалів відбиває по дебету забалансового рахунка 05 «Гарантії і забезпечення видані». Вони знімаються з обліку (записуються по кредиту названого рахунка) за повідомленням про оплату авальованого векселя або закінченням терміну позовної давнини по авалю. Якщо аваліст змушений сам зробити платіж за векселем, то останній знімається із забалансового обліку, але сама операція по оплаті вже відбивається на балансових рахунках:

дебет рахунка 374 «Розрахунки по претензіях»;

кредит рахунка 31 «Рахунки у банках».

Облік фінансових векселів виданих

Короткострокові векселі, видані в обмін на гроші (тобто продані), враховуються по кредиту рахунка 62 «Векселі видані» у кореспонденції з рахунками по обліку коштів або валютних цінностей. Відсотки по векселях виданих списуються на рахунок 73 «Відсотки отримані» або до їхньої оплати відбиваються на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».

Запитання для контролю засвоєння знань

 1. Які поточні зобов’язання є короткостроковими?

 2. На яких рахунках обліковуються короткострокові позики?

 3. Як в обліку відображаються поточні зобов’язання по довгострокових векселях?

 4. Які види векселів ви знаєте, чим вони відрізняються?

 5. Як у бухгалтерському обліку відображаються короткострокові векселі отримані?

 6. Як в обліку відображаються операції з дисконтування векселів?

 7. Як обліковуються кредити, забезпечені векселями?

 8. Як обліковуються фінансові векселі видані?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.