Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Розділ 3 Завдання для поточного контролю знань з дисципліни «Фінансовий облік» Тема 1.Основи побудови фінансового обліку

Тести і завдання

  1. За якими принципами підприємство здійснює фінансовий (бухгалтерський) облік:

1) періодичності;

2) автономності;

3) послідовності;

4) усіма переліченими.

2. Активи підприємства — це:

1) ресурси підприємства;

2) ресурси , які контролює підприємство;

3) ресурси , які контролює підприємство в результаті пришлих подій;

4) ресурси, які контролює підприємство в результаті пришлих подій, використання яких призведе до одержання економічних вигод.

3. Зобов’язання— це:

1) заборгованість підприємства;

2) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій;

3) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої призведе до зменшення ресурсів;

4) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють економічні вигоди.

4. Бухгалтерський облік призначений:

1) зафіксувати всі можливі зміни в активах підприємства;

2) визначати розмір цих змін у грошовому вираженні;

3) реєструвати, накопичувати й зберігати інформацію;

4) все перелічене.

5. Фінансовий облік — це:

1) комплексний синтетичний облік усіх видів коштів і всієї економічної діяльності підприємства;

2) облік розрахунків з постачальниками й покупцями;

3) аналітичний облік фінансових операцій;

4) облік розрахунків з підрядчиками й замовниками.

6. Принципи, що забезпечують якість бухгалтерського обліку:

1) обачливості;

2) повноти;

3) автономності;

4) продовжити перелік.

7. Методично бухгалтерський облік в Україні поділений на:

1) управлінський і внутрішньогосподарський;

2) фінансовий і податковий;

3) управлінський і податковий;

4) управлінський і фінансовий.

8. Облікова політика — це:

1) сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання фінансової звітності;

2) вибрана підприємством форма бухгалтерського обліку;

3) затверджені підприємством правила документообігу;

4) все перелічене.

9. В обов’язки керівника підприємства входить:

1) створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;

2) брати участь в оформленні матеріалів, які пов’язані з нестачами й крадіжками;

3) дотримувати єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

4) організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

10. В обов’язки головного бухгалтера входить:

1) створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;

2) забезпечувати виконання всіма службами й підрозділами дотримання порядку оформлення і подання первинних документів;

3) дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

4) затверджувати облікову політику підприємства.

Тема 2. Облік грошових коштів

Тести і завдання

1.Чи прийме банк платіжне доручення від юридичної особи, складене в довільній формі?:

1. Ні, оскільки є законодавчо затверджена форма платіжного доручення.

2. Так, при будь-яких обставинах, за бажанням юридичної особи.

3. Так, при будь-яких безготівкових розрахунках, за умови, що це передбачено умовами договору про розрахунково-касове обслуговування між банком і юридичною особою.

4. Так, але за умови внесення наявних коштів у касу банку для подальшого їхнього зарахування на поточний рахунок юридичної особи.

2. Які документи юридична особа подає додатково в банк разом із грошовим чеком для одержання з поточного рахунка в касу коштів на виплату зарплати працівникам?:

1. Тільки грошовий чек на одержання зарплати.

2. Завірену керівником і головним бухгалтером копію платіжної або розрахунково-платіжної відомості на виплату зарплати працівникам.

3. Платіжні доручення на перерахування сум, утриманих із зарплати працівників податків, внесків і обов’язкових платежів.

3. Чи має юридична особа право перераховувати грошові кошти за допомогою платіжних доручень фізичним особам через підприємства зв’язку для виплати заробітної плати?:

1. Ні, не має такого права.

2. Має таке право, але при використанні при безготівкових розрахунках рахункових чеків.

3. Має таке право, але тільки при використанні при безготівкових розрахунках банківських платіжних карток.

4. Такі операції заборонені на території України.

5. Має таке право, але тільки за умови, що фізична особа не має рахунка в банку або розрахунки безпосередньо з фізичною особою через банк неможливі.

4. Які дії повинен здійснити покупець із платіжним вимогою-дорученням, отриманим від продавця при згоді його оплатити?:

1. Передати платіжне вимога-доручення, що надійшло, в обслуговуючий його банк.

2. Дооформити нижню частину платіжного вимоги-доручення, завірити його підписами і печаткою, повернути його продавцеві.

3. Надати продавцеві підтверджуючі документи про наявність коштів на своєму поточному рахунку

4. Дооформити нижню частину платіжного вимоги-доручення, завірити його підписами і печаткою, передати в обслуговуючий його банк.

5. Якщо юридична особа бажає використовувати при безготівкових розрахунках рахункові чеки, чи повинні депонуватися грошові кошти на окремому банківському рахунку для їхньої гарантованої оплати?:

1. За бажанням юридичної особи.

2. Так, обов’язково при одержанні чекової книжки.

3. Ні, не повинні.

4. Так, повинні при видачі рахункового чека продавцеві продукції (товарів, робіт, послуг).

6. Чи може юридична особа одержати розрахункову чекову книжку для розрахунків тільки з одним конкретним постачальником?:

1. Так, може як для розрахунків з конкретним постачальником, так і для розрахунків з різними постачальниками. Це вирішує одержувач чекової книжки.

2. Ні, не може, оскільки розрахункова чекова книжка оформляється банком для безготівкових розрахунків як мінімум з трьома різними постачальниками, що вказуються в заяві на одержання розрахункової чекової книжки.

3. Так, може, але тільки при згоді банку і наданні банком додаткових гарантій щодо забезпечення оплати за виданими розрахунковими чеками.

4. Ні, не може, оскільки для розрахунків з одним конкретним постачальником банк повинен оформити окремий рахунковий чек.

7. Підприємство «А» надало продукцію підприємству «У». В рахунок поставленої продукції підприємство «У» надало рахунковий чек №АН 456126. Надалі, за спільною згодою сторін, змінюється вартість товару в меншу сторону. Чи можливо в даній ситуації внести зміни в рахунковий чек №АН 456126?:

1. Можливо, але тільки за письмовою згодою чекодавця (підприємства «У»).

2. Ні, неможливо, треба повернути рахунковий чек №АН 456126 підприємством «А» підприємству «У» для оформлення нового рахункового чека.

3. Можна вносити зміни в рахунковий чек як за письмовою, так і усною згодою чекодавця (підприємства «У»).

4. Ні, внести зміни неможливо, але підприємство «А» повинне повернути в безготівковій формі суму зайво отриманих коштів.

8. Ліміт каси для підприємства оптової торгівлі встановлюється:

1) наказом керівника підприємства без повідомлення банку, який здійснює касове обслуговування;

2) головним бухгалтером за узгодженням з керівником підприємства;

3) обслуговуючим банком на основі представленого підприємством розрахунку.

9. В якому випадку підпис керівника підприємства (або особи, що його заміщує) на видатковому касовому ордері не є обов'язковим?:

1. У випадку його відсутності через відрядження.

2. У випадку, коли виплата коштів проводиться на витрати, пов’язані з обставинами форс-мажору.

3. У випадку, коли на прикладених до видаткового касового ордера документах є дозвільний підпис керівника.

10. Послідовність оформлення видаткового касового ордера така:

1. а) бухгалтерія - виписка; б) керівник - підпис; в) головний бухгалтер - підпис; г) бухгалтерія - реєстрація; д) касир - видача готівки, підтверджений підписом одержувача, і реєстрація в «Касовій книзі».

2. а) керівник - розпорядження або наказ; б) бухгалтерія - виписка і реєстрація; в) головний бухгалтер - підпис; г) керівник - підпис; д) касир - видача готівки, підтверджений підписом одержувача, і реєстрація в «Касовій книзі».

3. а) бухгалтерія - виписка і реєстрація; б) керівник - підпис; в) головний бухгалтер - підпис; г) касир видача готівки, підтверджена підписом одержувача, і реєстрація в «Касовій книзі».

11. Який документ не підписує керівник підприємства?:

  1. Видатковий касовий ордер.

2. Платіжну відомість.

3. Авансовий звіт.

4. Прибутковий касовий ордер.

12.Термін збереження касових документів на підприємстві складає:

1) три роки, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;

2) один рік, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки;

3) зберігаються безстроково.

13. Незалежно від установлених термінів виплати заробітної плати установами банків проводиться видача готівки підприємствам для здійснення виплат:

1) річних премій;

2) заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та інші виплати при звільненні працівника;

3) допомога з тимчасової непрацездатності;

4) матеріальної допомоги.

Завдання 2.1. Відобразити виконані господарські операції на рахунках і регістрах бухгалтерського обліку.

01.09.2____р. в банку отримані й оприбутковані до каси грошові кошти в національній валюті у сумі 30000 тис. грн.;

03.09.2____р. касир Іванов Х.К. повернув підзвітну суму 30 грн.;

15.09.2____р. надійшла виручка 120 грн. від реалізації товару власного виробництва, що реалізується робітнику підприємства Петрову А.А.;

19.09.2____р. погашена нестача винною особою в сумі 60 грн.;

25.09.2____р. оприбутковані надлишки в сумі 3грн. 20 коп. по касі, виявлені внаслідок інвентаризації;

30.09. 2____р. видано під звіт касиру Квітко Т.О. 20грн.

Завдання 2.2.Підприємством були здійснені наступні операції:

— отримані засоби з банку на виплату зарплати — 3000 грн.;

— видана зарплата працівникам — 3000 грн.;

— отримані засоби з банку на господарські потреби і командировочні — 600 грн.;

— видані засоби в підзвіт працівнику на придбання канцелярських товарів — 200 грн.;

— видані засоби на командировочні нестатки директору — 400 грн.;

— повернуті в касу грошові кошти, отримані працівником у виді позички — 2800 грн.;

— наданий авансовий звіт працівником за придбання канцелярських товарів — 220 грн.;

— наданий авансовий звіт на суму командировочних — 370 грн.;

— повернуті в касу невикористані суми командировочних — 30 грн.;

— відшкодовані з каси грошові кошти працівникові — 20 грн.

Таблиця 3.1 — Відбити операції в обліку

Зміст

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Отримано засоби з банку на виплату заробітної плати

Видано заробітну плату працівникам

Отримано засоби з банку на господарські потреби і командировочні

Видано засоби в підзвіт на відрядження

Видано засоби в підзвіт на господарські потреби

Повернуті в касу кошти, видані працівнику як позичку

Відбито витрати по відрядженню відповідно до авансового звіту

Відбито вартість придбаних канцелярських товарів відповідно до авансового звіту

Повернуто невикористані кошти

Відшкодовано кошти працівникові