Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДП_КЛ-2011-1.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.14 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Т. В. МОМОТ, Д. В. СИСОЄВ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»

(для студентів 5 курсу денної форми навчання

спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»)

Харків

ХНАМГ

2012

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; Т. В. Момот, Д. В. Сисоєв. – Х.: ХНАМГ, 2012 - с.

Укладачі: Т. В. Момот

Д. В. Сисоєв

Рецензент: к.е.н., доц. К. А. Мамонов

Рекомендовано кафедрою "Облік і аудит",протокол №1 від „28” серпня 2010 р.

© Т. В. Момот, Д. В. Сисоєв ХНАМГ 2012

ВСТУП

Метою дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» є отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Відповідно до цієї мети основними завданнями дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» є:

  • з'ясування сутності та значення фінансової діяльності підприємств, та оволодіння знаннями з її основ;

  • ознайомлення з особливостями фінансування підприємств різних форм власності;

  • вивчення порядку та методологічних прийомів фінансування підприємств за рахунок власного та позичкового капіталу;

  • вивчення методів оцінки вхідних та вихідних грошових потоків підприємства;

  • ознайомлення з особливостями функціонування дивідендної політики на підприємстві;

  • обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств;

  • оволодіння підходами та методами оцінки фінансових інвестицій та вартості підприємства;

  • оволодіння методами організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.

Дисципліна «Фінансова діяльність підприємств» перебуває у тісному взаємозв'язку і взаємодії з іншими дисциплінами, такими як економіка підприємства, фінансовий облік, інвестиційний і фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, фінансовий аналіз тощо.

Зміст дисципліни

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Різні точки зору щодо визначення поняття «фінансова діяльність підприємства». Поняття фінансування. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу та за правовим статусом інвесторів. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

Сучасні теорії фінансування: класична, неокласична, неоінституційна. Теорема іррелевантності. Теорія вибору портфеля інвестицій. Модель оцінки доходності активів (САРМ). Теорія арбітражного ціноутворення. Теорія агентських відносин при фінансуванні. Теорія фінансового посередництва.

Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно - правових форм

Зв'язок між фінансуванням підприємства та формою організації бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи та приватних підприємств. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств та командитних товариств. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних підприємств.