Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Н.І. Гордієнко

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків - ХНАМГ- 2005

УДК 657

ББК 65.9(2)26 М 18

Гордієнко Н.І. Фінансовий облік: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). – Харків: ХНАМГ, 2005. — 289с.

Гриф надано МОН України, рішення № 1/11-6486 віл 17.12.04 р.

Рецензенти :

д-р екон. наук, професор кафедри бізнесу та підприємництва Харківського національного економічного університету В.М. Гриньова;

д-р екон. наук, професор кафедри бізнесу і контролінгу Харківського національного технічного університету «ХПІ» Т.С. Пічугіна.

У посібнику викладаються питання обліку грошових i розрахункових операцій підприємств; поточних i довгострокових зобов’язань; власного капіталу i забезпечення зобов’язань; основних зacoбiв i нематеріальних активів; фінансових інвестицій i прямих необоротних активів; запасів; праці i її оплати; витрат основний діяльності i калькулювання собівартості; інших операційних витрат; витрат фінансового, інвестиційного i надзвичайного виду діяльності; доходів i результатів діяльності; забалансовий облік активів i зобов’язань.

Навчальний матеріал систематизовано у вигляді окремих частин, що висвітлюють питання облікової політики, технології збору і обробки інформації.

За структурою і змістом посібник відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів–практиків і аудиторів.

© Харків, ХНАМГ, Гордієнко Н.І., 2005

ISBN 966-695-065-0

Зміст

Вступ 4

Розділ 1. Фінансовий облік 1

1.1. Основи побудови фінансового обліку 5

1.2. Облік грошових коштів 10

1.3. Облік (довгострокових та поточних) фінансових інвестицій 20

1.4. Облік дебіторської заборгованості 27

1.5. Облік основних засобів та облік інших необоротних матеріальних активів 39

1.6. Облік нематеріальних активів 60

1.7. Облік запасів 65

1.8. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції 87

Розділ 2. Фінансовий облік 2

2.1. Облік формування і змін статутного капіталу, резервного, вилученого капіталу і нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), забезпечень майбутніх витрат і платежів та цільового фінансування 113

2.2. Облік зобов’язань по довгострокових позиках і векселях 123

2.3. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди 129

2.4. Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з банками та іншими позиками 139

2.5. Облік кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) та поточної заборгованості за розрахунками 144

2.6. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування 151

2.7. Облік доходів, витрат, фінансового результату діяльності підприємства 170

2.8. Забалансовий облік 189

Розділ 3. Завдання для поточного контролю знань з дисципліни «Фінансовий облік» 197

Розділ 4. Рекомендації для підготовки та виконання курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» 253

Глосарій термінів 265

Додаток. План рахунків бухгалтерського обліку 276

Список літератури 287

ВСТУП

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин зростає необхідність використання облікової інформації і контролю в управлінні виробничим процесом. Тут фінансовий облік виступає базою оцінки діяльності підприємств, забезпечує інформацією зовнішніх користувачів облікової інформації, які приймають рішення про інвестування капіталу в його розвиток, банківського кредитування, придбання акцій, отримання дивідендів тощо.

Аналіз форм звітності підприємства дає можливість виявити переваги й недоліки у фінансовій діяльності, простежити тенденції розвитку на основі динаміки економічних показників і прийняти обґрунтовані рішення.

Законом України про бухгалтерський облік та звітність в Україні передбачено обов’язкове ведення фінансового обліку всіма господарськими суб’єктами.

Мета цього навчального посібника — допомогти студентам, практичним працівникам оволодіти основами та прийомами фінансового обліку в сучасних умовах господарювання.

Автор систематизував навчальний матеріал таким чином, щоб студенти могли засвоїти логіку і методологію фінансового обліку з мінімальними витратами часу.

Посібник написано на основі введеного в 2000р. Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, що діють сьогодні в Україні.

Автор наводить кореспонденцію рахунків з використанням 8 класу «Витрати за елементами» та 9 класу «Витрати діяльності».

Для тлумачення облікових термінів навчальний посібник доповнено «Глосарієм».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.