Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Подальша переоцінка нематеріальних активів

При зменшенні корисності нематеріальних активів втрати від зменшення корисності об’єкта включаються до складу витрат звітного періоду з одночасним збільшенням його зносу.

Суми відтворення корисності об’єкта нематеріальних активів, але не більше ніж суми попереднього зменшення корисності визнаються доходом і одночасно зменшується сума зносу.

Вибуття нематеріальних активів може відбуватися шляхом продажу, безоплатної передачі, обміну (на подібні й неподібні) та неможливості одержання у подальшому економічних вигод від використання (табл. 1.27).

Таблиця 1.27 — Вибуття нематеріальних активів

Реалізація нематеріальних активів (НА)

1. Відбито дохід від реалізації НА

377

742

2. Відбито податкові зобов’язання по ПДВ

742

641

3. Списано суму зносу реалізованих НА

133

12

4. Списано залишкову вартість НА

972

12

5. Сформовано фінансовий результат

списано дохід від реалізації НА

742

793

списано залишкову вартість НА

793

972

6. Отримано кошти

31

377

Ліквідація нематеріальних активів (НА)

1. Списано знос ліквідованих НА

133

12

2. Списано залишкову вартість ліквідованих НА

976

12

3. Відбито суму податкового зобов’язання

976

641

4. Віднесені на фінансові результати витрати, понесені в зв’язку з ліквідацією

793

976

При вибутті раніше переоцінених об’єктів перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Запитання для контролю засвоєння знань

  1. Що включає в себе первісна вартість придбаних шляхом обміну подібних нематеріальних активів?

  2. Чи визнається нематеріальним активом витрати на дослідження, рекламу, підвищення ділової репутації?

  3. Що включає в себе первісна вартість придбаних шляхом обміну неподібних нематеріальних активів?

  4. Що таке переоцінена первісна вартість необоротних активів?

  5. Які методи застосовують при нарахуванні амортизації нематеріальних активів?

  6. Що означає зменшення корисності нематеріальних активів?

  7. Як в обліку відображається сума дооцінки нематеріальних активів?

  8. Як в обліку відображається сума уцінки нематеріальних активів?

  9. Протягом якого терміну нараховується амортизація нематеріального активу?

  10. Як в обліку відображаються втрати від зменшення корисності об’єкта нематеріальних активів?

1.7. Запаси

Нормативні документи:

П(С)БО 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999р. № 246;

Типова інструкція про порядок списання будинків, що прийшли в непридатність, споруд, машин, устаткування, транспортних засобів та іншого майна стосовного основних фондів, затверджена Міністерством фінансів СРСР 1.07.1985 №10;

Положення «Про порядок збору і здачі відходів і брухту дорогоцінних металів» від 23.06.94 №54/11/161/91/15;

Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 №88;

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 №291;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №6 «Виправлення помилок і змін у фінансовій звітності» 28.05.99 №137;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Нематеріальні активи» від 18.10.1999р. №242;

Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків від 11.08.94 №69;

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.95 №88;

Наказ Міністерства статистики України про затвердження типових форм первинного обліку №352 від 29.12.95;

Порядок визначення розмірів збитку від розкрадань, нестачі, знищення матеріальних цінностей від 22.10.96 №116.

Терміни і визначення

Запаси — це активи, які:

утримуються для подальшого продажу при умовах звичайної господарської діяльності;

знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг, а також управлінні підприємством.

Чиста вартість реалізації — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням витрат на завершення їх виробництва і реалізацію.

Загальна характеристика і класифікація запасів

До оборотних активів відносяться кошти і їхні еквіваленти, а також інші активи, призначені для реалізації і споживання протягом операційного циклу (або 12 місяців з дати балансу).

Всі інші активи, що не є оборотними, відносяться до необоротних активів, тобто термін їхнього відображення в балансі перевищує 12 місяців або більше нормального операційного циклу. В основу такого розподілу активів покладений часовий критерій, термін, протягом якого активи повинні бути реалізовані чи використані в господарській діяльності підприємства.

Вартісного критерію розподілу активів на оборотні й необоротні ПБО не передбачено. Підприємство самостійно здійснює розподіл активів на оборотні й необоротні, виходячи з часового критерію.

Облік запасів у обліку проводиться згідно з ПБО 9 «Запаси», який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999р. №246.

Умовами визнання (відображення в балансі) придбаних або отриманих запасів є (див. схему):

Шляхи одержання запасів

Умови визнання запасів

Придбання

Виготовлення

Обмін

а) Якщо існує імовірність того, що підприємство в майбутньому одержить економічні вигоди, пов’язані з використанням запасів;

б) Вартість запасів може бути вірогідно визначена.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.