Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Внесена винною особою до каси підприємства

Господарські операції

Дт

Кт

1. Списано вартість відсутніх матеріальних цінностей

947

201

2. Відбито суму нестачі на забалансовому рахунку

072

3. Списано витрати, пов’язані з нестачею

791

947

4. Відбито суму відшкодування збитків винною особою

375

716

5. Списано суму нестачі із забалансового рахунка

072

6. Внесено суму відшкодування в касу підприємства

301

375

7. Відбито суму відшкодування, що підлягає перерахуванню в бюджет

716

642

8. Перераховано суму відшкодування в бюджет

642

311

9. Відбито відшкодування збитків, раніше списаних на витрати підприємства

716

791

Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів і ТМЦ

«Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів і товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994р. №69, передбачено однакові вимоги до порядку інвентаризації цих активів. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку шляхом їхнього порівняння з фактичною наявністю майна.

Інвентаризації підлягає все майно підприємств і установ, незалежно від місця перебування і виду фінансування. Інвентаризація майна проводиться за місцем розташування і матеріально-відповідальними особами.

Основні завдання інвентаризації:

 • виявлення фактичної наявності майна;

 • виявлення несправних матеріальних цінностей;

 • дотримання умов збереження, а також правил експлуатації;

 • перевірка реальної вартості об’єктів на балансі, а також суми дебіторської і кредиторської заборгованості.

Інвентаризацію проводять: будинків і споруд, інших нерухомих об’єктів не менше одного разу в 3 роки; музейних цінностей за розпорядженням Міністерства культури бібліотечних фондів — одного разу у 5 років. Проведення інвентаризації основних засобів міністерств, органів виконавчої влади, виконавчих місцевих рад повинно здійснюватися не менше одного разу в 2 роки.

Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше 1 жовтня поточного року. Інвентаризація дорогоцінних металів і каменів у відходах брухту здійснюється два рази на рік за станом на 1 січня і на 1 липня.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

 • перед складанням річного звіту;

 • при зміні матеріально-відповідальної особи (на день приймання-передачі);

 • при встановленні фактів розкрадання, зловживання і псування (на день установлення таких фактів);

 • при пожежах, стихійних лихах;

 • у випадку ліквідації підприємства;

 • передачі майна в оренду;

 • передачі структурних підрозділів підприємств чи організацій з одного підпорядкування в інше.

Відповідальність за організацію інвентаризації, правильне і своєчасне її проведення несе керівник. головний бухгалтер зобов’язаний контролювати дотримання правил проведення інвентаризації. Для її здійснення наказом керівника створюється комісія з працівників підприємства при обов’язковій участі головного бухгалтера. Наказом установлюються терміни проведення інвентаризації і порядок відображення її результатів в обліку.

Інвентаризаційна комісія несе відповідальність за своєчасність і дотримання порядку проведення інвентаризації, за повноту і вірогідність внесення в інвентарні описи даних про фактичні залишки майна, за правильне і своєчасне оформлення матеріалів інвентаризації.

Забороняється проводити інвентаризацію при неповному складі членів інвентарної комісії.

До початку інвентаризації в бухгалтеріях необхідно закінчити роботу з документами про надходження і видачу матеріальних цінностей, зробити відповідні записи в реєстрах аналітичного обліку і визначити залишки на день інвентаризації.

На складах і в інших місцях зберігання цінності повинні бути розкладені за найменуваннями, сортами, розмірами і т.д. На них повинні бути вивішені ярлики з докладними характеристиками цих цінностей (якість, кількість, вага).

Особи, відповідальні за схоронність матеріальних цінностей, до початку інвентаризації дають розписку про те, що всі прибуткові й видаткові документи на товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію і що всі ТМЦ, які надійшли на збереження, оприбутковані, а вибулі списані.

Інвентаризація основних засобів, матеріальних цінностей і коштів проводиться за їхнім місцезнаходженням матеріально-відповідальною особою, на зберіганні в якої ці цінності знаходяться. У цьому ж порядку проводиться інвентаризація незавершеного капітального будівництва, незавершеного ремонту і незавершеного виробництва.

Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів полягає в:

 • перевірці наявності й стану інвентарних карток ОЗ-8, інвентарних описів ОЗ-7 і ОЗ-9, а також оборотних відомостей;

 • наявності технічних паспортів та іншої технічної документації.

Безпосередня інвентаризація основних засобів виконується шляхом огляду в натурі комісією об’єктів інвентаризації і звіренням з обліковими даними в регістрах бухгалтерського обліку.

Опис ІНВ-1 складають при інвентаризації основних засобів. При виникненні різниці між даними бухгалтерського обліку і фактичними даними складається порівнювальна відомість. У неї вносяться позиції, по яких є розбіжності.

Інвентаризація виробничих запасів проводиться шляхом зважування, відмірювання, підрахунку цінностей. ТМЦ заносять в опис ІНВ-3.

Торговельні підприємства використовують форми для інвентаризації товарів ІНВ-12, ІНВ-13 (оптової та роздрібної торгівлі), ІНВ-14 — громадського харчування.

Виявлені у процесі інвентаризації зіпсовані матеріали оформляють відповідними актами з вказівкою розміру збитків, зменшення вартості, причин виникнення і винних осіб.

Запитання для контролю засвоєння знань

 1. Які активи належать до виробничих запасів?

 2. Які запаси обліковують на забалансових рахунках?

 3. Що являє собою первісна оцінка запасів?

 4. Як визначити суму транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до запасів, які вибули?

 5. За якими оцінками відображається в обліку вибуття запасів?

 6. У чому полягають методи списання запасів ФІФО і ЛІФО?

 7. Що відноситься до браку у виробництві, як брак відображається в обліку?

 8. В яких випадках проводиться переоцінка запасів?

 9. Що таке чиста вартість реалізації запасів?

 10. Як в обліку відображається переоцінка запасів?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.