Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Тема 6. Облік нематеріальних активів

Тести і завдання

1. Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів:

а) так, б) ні.

2. Підприємство може здійснити переоцінку нематеріальних активів на дату балансу, якщо вони є морально застарілими:

а) так, б) ні.

3. Витрати на дослідження включаються до вартості нематеріальних активів:

а) так, б) ні.

4. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисної експлуатації, але не більше:

а) 10 років;

б) 20 років;

в) обмежень немає.

Завдання 6.1. Підприємство здійснило такі поліпшення комп’ютера, яким користується директор підприємства:

  • зміна відеокарти, вартість відеокарти 120 грн.(з ПДВ);

  • заміна ОЗУ з метою збільшення оперативної пам’яті — 600грн. (з ПДВ). Роботу виконав підрядчик.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 6.2. Підприємство придбало комп’ютерну програму за 2880грн. (з ПДВ). Відобразити придбання і нарахування амортизації в бухгалтерському обліку без застосування рахунка класу 8.

Завдання 6.3. Підприємство придбало комп’ютерну програму за 2880 грн. (з ПДВ). Відобразити придбання і нарахування амортизації в бухгалтерському обліку із застосуванням рахунка класу 8.

Завдання 6.4.Підприємство придбало в листопаді основні засоби — комп’ютер. У цьому ж місяці він був введений у експлуатацію. Термін корисного використання комп’ютера 5 років. Вартість комп’ютера — 1750грн. (з ПДВ). Гроші сплачено в поточному місяці.

Відобразити придбання комп’ютера і нарахувати знос за грудень поточного року.

Завдання 6.5. Нарахувати амортизацію за даними таблиці податковим методом. Відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Необоротні активи на 1 грудня поточного року:

Нематеріальні активи

Первісна

вартість, грн.

Знос, грн.

Комп’ютерні програми, термін корисного використання 5 років

64900

2700

Завдання 6.6. Підприємство придбало бухгалтерську програму вартістю 2400грн. Крім того, підприємство отримало безплатно право на використання товарного знаку вартістю 1000грн. Відобразити в обліку наведені господарські операції.

Завдання 6.7. Підприємство нараховує амортизацію нематеріальних активів прямолінійним методом.

Додаткові дані:

бухгалтерська програма — 2000грн. (термін використання 2 роки);

право користування товарним знаком — 1000грн. (1,5 роки).

Відобразити в обліку наведені господарські операції. Тема 7. Облік запасів

Тести і завдання

1. До запасів не відноситься стаття:

1. Паливо.

2. МШП.

3. Основні засоби;

4. Напівфабрикати.

2. До складу транспортно-заготівельних витрат не включаються:

1) суми ввізного мита;

2) витрати підприємства на доопрацювання і підвищення технічних характеристик запасів;

3) відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівникам за навантажувально-розвантажувальні роботи;

4) понаднормові втрати і нестачі запасів.

3. Застосування норм витрат на одиницю продукції – це:

1) метод ціни продаж;

2) метод ідентифікованої собівартості;

3) метод середньозваженої собівартості;

4) метод нормативних витрат.

4. Якщо матеріал надійшов за масою, а витрачається в штуках, то його оприбуткування, зберігання і відпуск відображаються:

1) в двох одиницях;

2) в тій одиниці, в якій він надійшов;

3) в тій одиниці, в якій витрачається;

4) за рішенням бухгалтерії.

5. Ліміт витрачання запасів встановлюється:

1) майстром цеху;

2) відділом постачання;

3) керівником;

4) бухгалтером.

6. Нижче наведені деякі поняття і визначення, що асоціюються із запасами. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А

Частина В

1. Незавершене виробництво

Припущення, що запаси використовуються в послідовності, яка є протилежною їх надходженню

2. Середньозважена собівартість

Активи, що утримуються з метою їх подальшого продажу

3. транспортно-заготівельні витрати

Припущення, що вартість запасів складається із «суміші» придбаних запасів та тих, які залишилися на початок періоду

4. Ідентифікована собівартість

Активи, передані іншому підприємству, без передачі права власності на них, для подальшої реалізації

5. Обмін на подібні запаси

Припущення, що запаси використовуються в тій же послідовності, в якій вони надходили

6. Товари

Найменша з двох — первісна вартість і чиста вартість реалізації

7. ЛІФО

Оцінка запасів, які використовуються для виконання спеціальних замовлень

8. ФІФО

Активи, які перебувають в процесі виробництва з метою подальшого продажу створеного продукту

9. Оцінка запасів

Здійснюється за балансовою або справедливою вартістю переданих запасів

10. На дату балансу запаси, передані на комісію

Сума, що розподіляється між залишками запасів на кінець місяця і запасами, які вибули за місяць

7. Запаси в балансі відбивають у складі:

1) необоротних активів;

2) оборотних активів;

3) власного капіталу.

8. Запаси визнаються активами, якщо: 1) підприємство дістає прибуток від їхнього використання; 2) їхня вартість може бути вірогідно визначена. Яке з цих тверджень вірне?

1) обидва;

2) перше;

3) друге;

4) жодне.

9. Підприємство придбало через посередницьку фірму два комплекти запасних частин на двигуни вантажівок. Вартість одного комплекту — 1500 грн. (з ПДВ). Сума комісійної винагороди посереднику - 200 грн. (без ПДВ), вартість доставки на підприємство — 50 грн. (без ПДВ), оплата за підключення до мережі газопостачання — 150 грн. (без ПДВ), вартість нових контейнерів для зберігання запчастин — 35 грн. (без ПДВ). Яка первісна вартість придбаних ТМЦ?

1) 2750,00 грн.;

2) 3250,00 грн.;

3) 3300,00 грн.

10. Для запасів, отриманих підприємством безкоштовно, первісною вартістю є справедлива вартість, тобто сума:

1) на яку може бути здійснений обмін запасів у результаті операції між проінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами;

2) на яку можуть бути придбані запаси в інших зацікавлених сторін;

3) на яку вже були раніше придбані аналогічні запаси.

11. Чи можна для запасів, що мають однакове призначення й однакові умови використання, застосовувати різні методи оцінки вибуття?

  1. Ні, це заборонено законодавчо.

  2. Так, на підприємстві можуть одночасно застосовуватися різні методи оцінки запасів.

  3. Тільки у випадку великого переліку запасів на підприємстві.

12. Яке з визначень правдиве для оцінки вибуття запасів за методом ФІФО?

1. «Першим прийшов — останнім пішов»;

2. «Останнім прийшов — першим пішов»;

3. «Першим прийшов — першим пішов»;

4. «Останнім прийшов — останнім пішов».

13. За якою ціною на дату балансу відображаються запаси, що були зіпсовані?:

1) за первісною вартістю мінус суму збитку від псування;

2) за чистою вартістю реалізації;

3) за вартістю реалізації аналогічних запасів мінус суму збитку від псування;

4) за первісною вартістю.

14. Яка з наведених формул є справедливою?:

1) чиста вартість реалізації дорівнює очікуваній ціні продажу мінус очікувані витрати на завершення виробництва і збут;

2) чиста вартість реалізації дорівнює ціні продажу поточного місяця мінус очікувані витрати на завершення виробництва і збут;

3) чиста вартість реалізації дорівнює очікуваній ціні продажу мінус витрати на збут (виробництво незавершене);

4) чиста вартість реалізації дорівнює ціні продажу у поточному місяці.

15. Інвентаризація ТМЦ на підприємстві ведеться з метою забезпечення:

  1. вірогідності даних бухгалтерського обліку;

  2. своєчасного подання річної звітності;

3) вірогідності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства;

4) відповідності даних бухгалтерського і податкового обліку.

16. Яким записом у регістрах бухгалтерського обліку відображається списання сум, виявлених внаслідок інвентаризації товарів на складі недостач у рамках норм природного збитку за умови, що для обліку витрат підприємство використовує 9-й клас рахунків?

1) Д-т947К-т283;

2) Д-т947К-т281;

3) Д-т946К-т283;

4) Д-т993К-т281.

17. Взаємний залік надлишків і нестач унаслідок пересортиці допускається:

1) відносно ТМЦ однакового найменування і незалежно від кількості за умови, що надлишки і нестача утворилися за той самий період і у тієї самої особи;

2) відносно ТМЦ однакового найменування на тотожній кількості за умови, що надлишки і нестача утворилися за той самий період і в тієї самої особи;

3) відносно ТМЦ однакового найменування та в тотожній кількості за умови, що надлишки і нестача утворилися в тієї самої особи;

4) відносно ТМЦ однакового найменування та в тотожній кількості за умови, що надлишки і нестача утворилися за той самий період.

18. Хто повинен відшкодувати різницю вартості ТМЦ, якщо при заліку нестачі надлишками при пересортиці сума нестачі виявилася більше суми надлишку?:

1) підприємство за рахунок відповідних фондів;

2) колектив підприємства;

3) встановлена в ході проведеного розслідування винна особа;

4) особисто керівник підприємства.

19. Якою проводкою необхідно списати в бухгалтерському обліку сировину і матеріали, що зіпсувалися (винна особа не встановлена) і вже не можуть бути використані підприємством, у тому числі для подальшого продажу (для обліку витрат використовується 9-й клас рахунків)?

1. Д-т949 К-т 201;

2. Д-т 976 К-т 20;

3. Д-т 946 К-т 201;

4. Д-т 977 К-т 201.

20. Чи відносяться до запасів малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП)?

1) так, усі МШП відносяться до запасів;

2) так, але тільки ті МШП, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

3) так, але тільки ті МШП, що використовуються протягом менше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року.

Завдання 7.1. Підприємство придбало запаси, МШП, товари на суму 600грн.( з ПДВ). Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 7.2. Підприємство одержало безоплатно виробничі запаси, МШП, товари на суму 300 грн. (без ПДВ). Відобразити облік запасів, одержаних безоплатно.

Завдання 7.3. У результаті інвентаризації виявлено надлишки запчастин на суму 80 грн. Відобразити інвентаризаційну різницю в бухгалтерському обліку.

Завдання 7.4. На складі виявлена нестача матеріалів на суму 1000 грн. Винна особа виявлена. Відобразити бухгалтерські записи на рахунках обліку. Вказати на первинні документи, що супроводять господарську операцію.

Завдання 7.5. За підсумками інвентаризації, проведеної на складі, встановлена нестача матеріалів на суму 2000 грн. у межах норм природного збитку. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Вказати первинні документи, що додаються до бухгалтерського запису.

Завдання 7.6. Розрахувати компенсаційні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності директора підприємства, середній заробіток якого 512 грн. Кількість діб непрацездатності 8. Директор захворів у четвер 6 грудня 2001р. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 7.7.У результаті інвентаризації виявлено надлишки матеріалів у сумі 280 грн. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Вказати на первинні документи, що супроводять господарські операції.

Завдання 7.8.Передані у виробництво в грудні запаси в сумі:

матеріали – 150000 грн.,

сировина – 15000 грн.,

паливо – 1500 грн.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 7.9. 1.04.1999 р. ВАТ «Х» придбало на умовах «Франко-станція призначення» 2000 одиниць матеріалів «У» на загальну суму 54000 грн., у т.ч. ПДВ 9000 грн., сплатило брокеру на Українській товарній біржі 360 грн., а також послуги транспортної організації 960 грн., у т.ч. ПДВ 160грн. за транспортування товарів від станції призначення до свого складу і виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Частина товару на загальну суму 1728 грн. була повернута постачальникові через невідповідність якості товару.

Завдання 7.10. Підприємство закупило склотканину для виготовлення м’яких контейнерів на суму 1800 грн., у т.ч. ПДВ 300 грн., паливо для легкових автомобілів на суму 3600 грн., у т.ч. ПДВ 600 грн. Витрати на транспортування склотканини склали 360 грн., у т.ч. ПДВ 60 грн.

Відобразити дані операції згідно з П(С)БО.

Завдання 7.11. Підприємство Х здійснило внесок у статутний фонд підприємства «У» у вигляді матеріалів. Вартість внеску, зафіксованого в установчих документах, складає 660 грн., зареєстрований розмір статутного фонду 5000 грн.

Відобразити цю господарську операцію в бухгалтерському обліку підприємства «У».

Завдання 7.12. Підприємство «А» одержало безоплатно запчастини. На дату одержання згідно з даними прайс-аркушів справедлива вартість їх складає 600 грн.

Відбити дану операцію в регістрах бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО.

Завдання 7.13. На підприємстві числився товар у кількості 2000 шт. за ціною 1,5 грн. за одиницю. Товар уцінений на 1000 грн. Надалі товар був дооцінений на 900 грн.

Відбити господарські операції по П(С)БО.

Завдання 7.14. На складі підприємства «А» була виявлена нестача склотканини на суму 120 грн. (у т.ч. ПДВ 20 грн.). Сума нестачі утримана із заробітної плати винної особи.

Відбити операцію в регістрах бухгалтерського обліку.

Визначити суму збитку за Постановою КМУ від 22.01.96р. №116.

Завдання 7.15. Підприємство реалізує продукцію власного виробництва обліковою вартістю 300 грн. за ціною 240 грн. (у т.ч. ПДВ 40 грн.).

Відбити дану операцію в регістрах бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО.

Завдання 7.16. Підприємство ТОВ «Полімерконтейнер» придбало у підприємства ВАТ «Хімволокно» для виготовлення контейнерів склотканину -1 в обмін на іншу за якістю склотканину-2.

Балансова вартість склотканини -1 становить 1500 грн., її справедлива вартість на дату обміну за даними прайс-аркушів — 1550 грн. Балансова вартість склотканини -2 для контейнерів 1300 грн., справедлива вартість на дату обміну 1550 грн.

Відбити господарську операцію в регістрах бухгалтерського обліку.

Завдання 7.17. Наведені нижче дані відображають рух запасів на підприємстві:

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

Залишки запасів на 1.01.20___р.

200

6

Придбано 5.10.20____р.

200

2

Придбано 11.10.20____р.

300

3

Придбано 21.10.20____р.

400

6

Придбано 28.10.20____р.

200

4

Визначити собівартість реалізованих запасів за методом ФІФА.

Завдання 7.18. Наведені нижче дані відображають рух запасів на підприємстві:

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

Залишки запасів на 1.01.20___р.

200

6

Придбано 5.10.20____р.

200

2

Придбано 11.10.20____р.

300

3

Придбано 21.10.20____р.

400

6

Придбано 28.10.20____р.

200

4

Визначити собівартість реалізованих запасів за методом ЛІФА.

Завдання 7.19. Наведені нижче дані відображають рух запасів на підприємстві:

Кількість

Ціна за одиницю, грн.

Залишки запасів на 1.01.20___р.

200

6

Придбано 5.10.20____р.

200

2

Придбано 11.10.20____р.

300

3

Придбано 21.10.20____р.

400

6

Придбано 28.10.20____р.

200

4

Визначити собівартість реалізованих запасів за методом середньозваженої собівартості.

Завдання 7.20.Згідно з угодою підприємство здійснює обмін запасів, первинна вартість яких становить 6400 грн., а справедлива вартість — 5500 грн. на товари. Первісна вартість товарів за даними обліку постачальника становить 4700 грн., а справедлива — 6000 грн. Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 7.21. Підприємство має таку інформацію про наявність і рух запасів:

Кількість, шт.

Ціна за одиницю

Загальна вартість, грн.

Кількість, призначена для продажу, шт.

Залишок запасів на 01.01.2004р.

1000

1

1000

1000

Придбано 07.01.___

600

3

1800

1600

Продано 20.01___

900

700

Придбано 25.01.___

400

5

2000

1100

Яка вартість запасів на 31.01.2004р. буде відображена у звітності підприємства за умови, що воно використовує метод оцінки за середньозваженою собівартістю.

Завдання 7.22. Підприємство придбало виробничі запаси — матеріали вартістю 6000 грн. (з ПДВ) на умовах передоплати. Вартість послуг транспортної організації по доставці матеріалів — 600 грн. (з ПДВ). При перевірці на складі виявлена нестача матеріалів, вартість яких 100 грн. Відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст

Кореспонденція

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Оплачено рахунок постачальника

2

Нараховано суму податкового кредиту по ПДВ

3

Оприбутковано виробничі запаси

4

Відбито розрахунки по ПДВ

5

Залік взаємної заборгованості

6

Відбито послуги транспортної організації

7

Нараховано суму податкового кредиту по ПДВ

8

Списана на витрати нестача матеріалів

9

Відбита методом «сторно» сума ПДВ, включена до складу податкового кредиту при придбанні даних матеріалів

10

Віднесено суму ПДВ на інші витрати

11

Відбито суму нестачі на забалансовому рахунку (до встановлення винної особи)

Завдання 7.23. Підприємство придбало товари вартістю 18000 грн. (з ПДВ). Надалі підприємство уцінило товари до вартості 10000 грн. і реалізувало покупцеві за ціною 12000 грн. (з ПДВ). Відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст

Кореспонденція

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Відбито вартість придбаних товарів

2

Відбито суму податкового кредиту по ПДВ

3

Відбито оплату товарів

4

Відбито уцінку запасів до чистої вартості реалізації

5

Відбито дохід від реалізації товарів

6

Відбито суму податкових зобов’язань по ПДВ

7

Списано вартість реалізованих товарів на собівартість

8

Відображені фінансові результати

Завдання 7.24. Підприємство придбало МБП — інструменти вартістю 600 грн. (з ПДВ) на умовах передоплати. Частину інструментів вартістю 200 грн. передано для використання у виробничих цілях. Відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Оплачено рахунок постачальника на МБП

2

Нараховано суму податкового кредиту по ПДВ

3

Отримані й оприбутковані МБП на складі

4

Відбито розрахунки по ПДВ

5

Передані зі складу МБП, призначені для використання у виробництві

Завдання 7.25. Визначити вартість вибулих запасів кожним з методів: середньозваженої собівартості, ФІФО, ЛІФО.

№ п/п

Дата

Залишок (сальдо)

Надходження (дебет)

Вибуття (кредит)

штук

ціна за шт., грн.

загальна вартість, грн.

штук

ціна за шт., грн.

загальна вартість, грн.

штук

ціна за шт., грн.

Загальна вартість, грн.

1.

01.06.03

10

40

2.

10.06.03

30

42

3.

12.06.03

50

46

4.

19.06.03

34

5.

23.06.03

35

6.

28.06.03

45

Разом

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.