Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БО в галузях.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

5. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт і розрахунків замовниками

Основним документом, що регулює взаємовідносини між замовниками і підрядником на виконання підрядних робіт та здійснення між ними розрахунків є будівельний контракт (договір про будівництво ), який може бути складений у вигляді контракту звичайного під рядку і контракту під рядку на капітальне будівництво. Як правіло, звичайним контрактом підряді оформлюється виконання різного роду ремонтних, монтажних та інших подібних робіт, переважно за рахунок матеріалів замовника. За цим контрактом замовник зобов'язується прийняти та оплати виконану підрядником роботу.

За контрактом підряду на капітальне будівництво оформляється, як правило, виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт "під ключ". За цим договором підрядник повинен в установлений термін виконати весь обсяг робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, а замовник прийняти закінчені будівництвом об'єкти і провести кінцеві розрахунки згідно з умовами контракту.

За умовами контракту може бути передбачено здійснення розрахунків за контрактом з фіксованою ціною або за контрактом за ціною "витрати плюс". При цьому в контракті обумовлюються способи розрахунків за виконанні роботи , які можуть бути проведені повністю за весь об'єкт або частково шляхом проміжних платежів за окремі етапи, комплекси, конструктивні елементи, окремі види робіт і послуг тощо.

Облік розрахунків у підрядника за виконанні підрядні роботи та здані будівельні об'єкти здійснюється на синтетичному рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". За дебетом цього рахунку відображають контракти вартість підрядних робіт або об'єкта згідно з умовами контракту за фіксованою ціною або контракту за ціною "витрати плюс", включаючи ПДВ, та кредитом рахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Списання фактичних витрат за підрядом (об'єктом) або витрат за окремими етапами робіт, конструктивними елементами або комплексами згідно з умовами контракту відображається записом за дебетом рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг" та кредитом рахунка 23 "Виробництво".

Закриття рахунків доходів і витрат від здачі 9 реалізації) підрядних робіт ( об'єктів) та їхньої собівартості відображається на рахунках бухгалтерського обліку.

Основні синтетичні рахунки, які використовуються у будівництві

 1. - Основні засоби:

 2. - Інші необоротні матеріальні активи.

113 - Тимчасові (нетитульні) споруди.

13 - Знос необоротних активів.

132 - Знос інших необоротних матеріальних активів.

15 - Капітальні інвестиції:

 1. - Капітальне будівництво.

 2. - Придбання (виготовлення) основних засобів.

 3. - Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів.

20 - Виробничі запаси:

205 - Будівельні матеріали.

 1. - Малоцінні та швидкозношувані предмети.

 2. - Виробництво:

230 - Виконання будівельно-монтажних робіт (будівельних контрактів);

232 - Допоміжні виробництва;

 1. - Незавершені будівельні контракти;

 2. - Проміжні рахунки.

24 - Брак у виробництві.

36 - Розрахунки з покупцями та замовниками.

39 - Витрати майбутніх періодів.

 1. - Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 1. - Розрахунки з постачальниками і підрядниками.

 2. - Розрахунки за податками й платежами.

 3. - Розрахунки за страхуванням.

66 - Розрахунки з оплати праці.

68 - Розрахунки за іншими операціями.

70 - Доходи від реалізації:

 1. - Дохід від реалізації робіт і послуг.

80 - Матеріальні витрати:

 1. - Інші матеріальні витрати.

81 - Витрати на оплату праці.

90 - Собівартість реалізації:

903 - Собівартість реалізованих робіт і послуг.

 1. - Загальновиробничі витрати.

 2. - Адміністративні витрати.

 3. - Витрати на збут.

 4. - Інші витрати операційної діяльності.

 5. - Фінансові витрати.

 6. - Витрати від участі в капіталі.

 7. - Інші витрати.

99 - Надзвичайні витрати.

021 - Устаткування, прийняте для монтажу.

& Рекомендована література:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року, зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 року, зі змінами і доповненнями.

 3. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 року, зі змінами і доповненнями.

 4. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку №18«Будівельні контракти».Затверджено наказом МФУ від 28.04.2001 року №205.

 5. Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджене наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 року №291.

 6. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 16.02.2004 р. № 30.

 7. П.И. Атамас Бухгалтерський облік в галузях економіки. К. ПП. «Рута», 2002-384 с.

 8. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності. К., «Знання», 2004-541 с.

 9. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навч. Посібник/Під ред Й. Я. Даньків та ін.- К.,2005.

 10. Захожай B.C. Бухгалтерський облік у галузях економіки. К., МАУП, 2005-968 с.

 1. Костюченко В.М. Облік запасів згідно національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.// Бухгалтерський облік і аудит.-2000-№5-с.23-39: 2000.-№6-с. 13-31. -

 2. Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки. К., «Знання Прес», 2000-491с.

 3. Малюга Н.М., Лебедзевич Я. В. та інші. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво./За ред. проф.. Ф. Ф. Бутинця. Житомир,2000.

 4. Практикум з Бухгалтерського обліку на підприємствах за національним стандартом/ Під ред. М.Ф. Огічука.- К.,2003.

 5. Бухгалтерський облік у галузях економіки / Під ред. Є. І. Свідерського.-К., КНЕУ,2005-233 с.

16)Ткаченко Н. М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України. Підр. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец.-5-те вид.,доп. й перероб.-Л., 2000.

17) Хомяк Р. Л., Лемішовський В. І. Бухгалтерський облік в Україні. Львів: «Інтелект-Захід», 2007.

Контрольні питання

 1. Наведіть визначення будівельної діяльності та розкрийте особливості її здійснення.

 2. Перелічіть особливості будівельної діяльності та вкажіть характер їх впливу на організацію бухгалтерського обліку.

 3. Охарактеризуйте порядок оформлення первинними документами та контролю за витрачанням матеріалів і сировини у будівництві.

 4. Перелічіть нормативні документи, що визначають мето­дичні основи обліку витрат у будівництві.

 5. Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на замовлення згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти».

 6. Наведіть первинні документи, якими оформлюється робота будівельних машин і механізмів при різних організаційних формах їх використання.

 7. Наведіть характеристику тимчасових нетитульних споруд і пристроїв та розкрийте порядок відображення в обліку операцій їх створення, використання і ліквідації.

 8. Перелічіть витрати будівельних організацій, які належать до загальновиробничих.

 9. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку, розподілу та списання загальновиробничих витрат підрядної будівельної організації.

 1. Наведіть бухгалтерські проводки з відображення в обліку генпідрядника загальновиробничих витрат, які компенсуються субпідрядником.

 2. Які є первинні документи з обліку розрахунків підрядника із замовниками?

 3. Наведіть визначення понять «валова заборгованість замовників підряднику» та «валова заборгованість підрядника замовникам».

 4. Склад і обмін витрат у будівництві.

 5. Обмін будівництва у замовника.

 6. Обмін розрахунків із замовниками у будівництві.