Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БО в галузях.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

5 Облік господарських операцій на підприємствах громадського харчування.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій сфері громадського харчування регламентується Методичними рекомендаціям щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського облік у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17 червня 2003 р. № 157. Методичні рекомендації висвітлюють питання методології бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО.

Питання організації бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування вирішується власником або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства та установчих документів. Підприємство (підприємець) самостійно визначає облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку, об'єкти і періодичність проведення інвентаризації активів і зобов'язань.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, форми і перелік яких визначаються нормативними актами. Інформація, що міститься у прийнятих на облік первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку, у регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Підприємства для узагальнення інформації ведуть облік на рахунках відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, які затверджені наказом Міністерства фінансів від 30.11.99 № 291.

Суб'єкти малого підприємництва у сфері громадського харчування можуть використовувати спрощену форму бухгалтерського обліку відповідно до наказу Міністерства фінансів від 25 червня 2003 року № 422 «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами». Малі підприємства самостійно обирають варіант ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку: просту або з використанням регістрів обліку майна малого підприємства. Малі підприємства можуть використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, який затверджено наказом Міністерства фінансів від 19.04.2001 № 186. Завданнями обліку запасів товарів є:

• організація системи документування руху запасів, обліку їх у коморі і звітності матеріально відповідальних осіб перед бухгалтерією;

• синтетичний і аналітичний облік запасів у бухгалтерії;

• контроль за рухом, станом запасів та збереженням власності підприємства.

Підприємства громадського харчування можуть реалізовувати як продукцію власного виробництва, так і придбані товари. До продукції власного виробництва належать готові вироби (страви) і напівфабрикати, виготовлені на кухні або в підсобних виробничих цехах підприємства громадського харчування тепловим чи холодним обробленням сировини і продуктів.

До реалізованих товарів належать товари, що придбані підприємствами громадського харчування на стороні та продаються населенню без оброблення (фрукти, ковбасні вироби, що продаються на вагу, тютюнові вироби тощо).

Реалізація продукції громадського харчування здебільшого здійснюється через торговельні зали — кафе, їдальні, ресторани, бари. Крім того, продукція власного виробництва може також реалізовуватись замовникам в офіси або з доставкою додому, зі складу.

Методологічні засади формування інформації про доходи від звичайної діяльності у бухгалтерському обліку визначені у П(С)БО 15 «Дохід».

До складу доходу від реалізації товарів входить сума ПДВ, яка згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» відображається на рахунках бухгалтерського обліку як податкове зобов'язання з ПДВ із вартості реалізованих товарів. Визнання доходу від реалізації товарів у закладах (на підприємствах) ресторанного господарства відбувається під час їх реалізації за готівку і за безготівковим розрахунком.

Бухгалтерський облік реалізації продукції громадського харчування ведеться на підприємстві із застосуванням таких субрахунків:

•701 «Дохід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів» — відображається дохід від реалізації продукції власного виробництва і купованих товарів;

• 901 «Собівартість реалізованої готової продукції», 902 «Собівартість реалізованих товарів» — відображається собівартість продукції власного виробництва і реалізованих купованих товарів;

• 791 «Результат основної діяльності» — відображається фінансовий результат від реалізації продукції.

За кредитом субрахунків 701 і 702 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (ПДВ та інше) і списання їх у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Фактичну вартість реалізованих товарів (без торгової націнки і ПДВ) відображають за дебетом рахунку 902 «Собівартість реалізації». За кредитом цього рахунку відображають списання їх в порядку закриття оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

Суму наданих знижок покупцям після реалізації товарів, вартість повернених покупцем товарів, які підлягають вирахуванню з доходу, відображають за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу». За кредитом цього субрахунку відображають списання дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати».

У податковому обліку підприємства громадського харчування за першою подією (відпуск продукції або надходження коштів в оплату вартості виробів) виникають валові доходи. У підприємства громадського харчування — платника ПДВ також перша з подій, що сталися, є моментом виникнення податкових зобов'язань щодо ПДВ.

Як правило, підприємства громадського харчування реалізують куплені товари й продукцію власного виробництва за готівку через їдальні, буфети тощо. Зазначимо, що при відображенні виручки від реалізації рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» використовувати не потрібно, оскільки в цьому випадку неможливо та й не треба визначати дані осіб, які купують ті чи інші страви.

Типові бухгалтерські проведення щодо обліку реалізації продукції за готівкові кошти підприємствами громадського харчування, які використовують 9 клас рахунків, подано нижче.

Таблиця 5.3 Бухгалтерські проводки з обліку реалізації продукції за готівкові кошти.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Реалізація продукції, виготовленої підприємством громадського харчування

1

Надійшла виручка віл реалізації продукції

301

701

2

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ

701

641

3

Відображено собівартість реалізованої продукції

901

26

4

Списано виручку від реалізації продукції на фінансовий результат

701

791

5

Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий

791

901

Реалізація купованих товарів

1

Надійшла виручка від реалізації товарів

301

702

2

Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ

702

641

3

Відображено собівартість реалізованих товарів

902

282

4

Списано тортову націнку

285

282

5

Списано виручку від реалізації на фінансовий результат

702

791

6

Списано собівартість реалізованих товарів на фінансовий результат

791

902

7

Зменшення доходу і товарів у разі повернення товарів від покупців:

при розрахунках готівкою;

704

301

при безготівкових розрахунках

704

361

8

У зв'язку із поверненням товару відображено зменшення суми зобов'язань з ПДВ методом «червоного сторно»

704

641

9

Відображення списання вирахувань з доходу після визначення фінансових результатів

791

704

Крім готівкових розрахунків, підприємство ресторанного господарства

може здійснювати розрахунки з покупцями і в безготівковій формі. Наприклад, коли одне підприємство або фізична особа замовляє обслуговування бенкету чи іншої святкової події і розраховується з підприємством ресторанного господарства шляхом перерахування коштів на його рахунок у банку.

Типові бухгалтерські проведення щодо обліку реалізації продукції в безготівковій формі підприємствами ресторанного господарства, які використовують 9 клас рахунків, подано нижче.

Таблиця 5.4 Бухгалтерські проводки з обліку реалізації продукції в безготівковій формі

№ з/п

(

Зміст господарської операції

Кореспондент рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Одержано аванс від замовника на обслуговування бенкету

31

681

2

Відображена сума податкового зобов'язання з ПДВ

643

641

3

Надання послуг підприємством ресторанного господарства замовнику

36

703

4

Відображення ПДВ у вартості послуг

703

643

5

Зарахування передоплати, одержаної від замовника в рахунок виконаного замовлення

681

36

6

Списано собівартість реалізованої продукції

903

23

7

Списано суму доходу на фінансовий результат

703

791

8

Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат

791

903

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства порівнюють доходи звітного періоду і витрати, пов'язані з одержанням цих доходів.

Фінансові результати закладу (підприємства) ресторанного господарства обліковують на рахунку 79 «Фінансові результати»; за кредитом рахунку показують суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат і суми нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати», дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» та інших рахунків класу 2 «Запаси», а також з кредитом рахунків класу 1 «Необоротні активи» та класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».

Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів з використанням класу 9 «Витрати діяльності» наведено в таблиці 5.5.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання витрат на фінансові результати

79

90,

92-97, 99

2

Списання доходів на фінансові результати

70-75

79

3

Списання елементів втрат (у разі використання рахунків

79

80,81,82, 83,

класу 8)

84, 85

4

Списання витрат з податку на прибуток на фінансовий

79

98

результат

5

Списання суми нерозподілених прибутків

79

441

6

Списання суми непокритих збитків

442

79

Основні синтетичні рахунки, які використовуються на підприємствах громадського харчування

20 - Виробничі запаси.

23 - Виробництво.

26 - Готова продукція.

28 - Товари:

 1. - Товари на складі;

 2. - Товари в торгівлі.

30 - Каса:

301 - Каса в національній валюті.

63 - Розрахунки з постачальниками і підрядниками.

70 - Доходи від реалізації:

 1. - Дохід від реалізації готової продукції;

 2. - Дохід від реалізації товарів.

79 - Фінансові результати:

791 - Результат операційної діяльності.

90 - Собівартість реалізації:

 1. - Собівартість реалізованої продукції;

 2. - Собівартість реалізованих товарів.

 1. - Адміністративні витрати.

 2. - Витрати на збут.

Основні синтетичні рахунки, які використовуються

в закладах ресторанного господарства

11 - Інші необоротні матеріальні активи:

112 - Малоцінні необоротні матеріальні активи.

20 - Виробничі запаси.

209 - Інші матеріали.

23 - Виробництво.

26 - Готова продукція.

28 - Товари:

 1. - Товари на складі;

 2. - Товари в торгівлі;

 1. - Тара під товарами;

 2. - Торгова націнка.

 1. - Розрахунки з покупцями та замовниками.

44 - Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

 1. - Розрахунки з постачальниками і підрядниками.

 2. - Розрахунки за податками й платежами:

641 - Розрахунки за податками.

66 - Розрахунки з оплати праці:

661 - Розрахунки за заробітною платою.

70 - Доходи від реалізації:

 1. - Дохід від реалізації готової продукції;

 2. - Дохід від реалізації товарів;

704 - Вирахування з доходу.

79 - Фінансові результати:

791 - Результат операційної діяльності.

85 - Інші витрати.

90 - Собівартість реалізації:

 1. - Собівартість реалізованої продукції;

 2. - Собівартість реалізованих товарів.

 1. - Адміністративні витрати.

 2. - Витрати на збут.

 3. - Інші витрати операційної діяльності:

947 - Нестачі і витрати від псування цінностей.

& Рекомендована література:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року, зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 року, зі змінами і доповненнями.

 3. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.2001 року, зі змінами і доповненнями

 4. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 року, зі змінами і доповненнями.

 5. Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджене наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 року№291.

 6. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. №145.

 1. Методичні рекомендації щодо впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 17.06.2003 р. №157.

 1. П. И. Атамас Бухгалтерський облік в галузях економіки. К.,ПП. «Рута», 2002-384 с.

 2. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності. К., «Знання», 2004-541 с.

 1. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навч. Посібник/Під ред И. Я. Даньків та ін.- К.,2005

 2. Захожай В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки. К., МАУП, 2005-968 с.

12)Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки. К., «Знання прес», 2000-491с.

 1. Свідерський.-К. Бухгалтерський облік у галузях економіки / Під ред. Є. І., КНЕУ,2005-233 с.

 2. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України. Підр. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец.-5-те вид.,доп. й перероб.-Л., 2000.

Хомяк Р. Л., Лемішковський В. І. Бухгалтерський облік в Україні. Львів: « Інтелект-Захід», 2007.

Контрольні питання

 1. Охарактеризуйте особливості виробничо-торгової діяльності у сфері громадського харчування.

 2. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку реалізації товарів (послуг) з розрахунком за платіжними картками.

 3. Охарактеризуйте порядок планування та документального оформлення обсягів виробництва кулінарної продукції та калькулювання її вартості.

 1. Охарактеризуйте особливості документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини закладами громадського харчування.

 2. Дайте характеристику організації обліку товарів і тари на складах підприємств громадського харчування та наведіть бухгалтерські проведення з обліку таких операцій.

 3. Наведіть первинні документи, якими оформлюють відпуск готових виробів кухні.

 4. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку процесу виробництва і реалізації продукції кухні при різних методах оцінки сировини на складі.

 5. Охарактеризуйте особливості документального оформлення та відображення в обліку руху товарів і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів.

 6. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку безоплатної видачі та пільгової реалізації працівникам закладів громадського харчування форменого одягу та взуття.