Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БО в галузях.doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

ЗМІСТ

1.

ТЕМА 1 ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

4

1

2

3

4

5

Бухгалтерський облік, як галузь економічної науки

Становлення галузевого обліку

Об'єкти бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку

Форми бухгалтерського обліку та методи ведення бухгалтерського обліку

4

2.

Тема 2 ОБЛІК У БУДІВНИЦТВІ

14

1

2

3

4

5

Загальні положення

Особливості будівельного виробництва та їхній вплив на організацію обліку

Склад та класифікація витрат будівельного виробництва

Облік витрат на будівельно-монтажні роботи

Облік здачі (реалізації) підрядних робіт і розрахунків замовниками

14

3.

Тема 3 Ординалістська теорія поведінки споживача

34

1

2

3

4

5

Загальні положення, форми обліку

Облік витрат у сільськогосподарських підприємствах

Облік витрат на виробництво продукції

Облік витрат на формуванні основного стада

Облік формування власного капіталу у сільськогосподарських виробництвах різних організаційно-правових форм

34

4.

Тема 4 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ

51

1

2

3

4

5

6

7

7.1

7.2

7.3

7.4

Загальні положення. Нормативна база

Патентування, сертифікація та ліцензування

Застосування реєстраторів розрахункових операцій

Облік придбання товарів

Облік реалізації товарів

Облік витрат і доходів підприємства торгівлі

Особливості обліку товарних операцій

Виїзної торгівлі

В роздрібній торгівлі

В комісійній торгівлі

В оптовій торгівлі

51

5.

Тема 5 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

78

1

2

3

4

5

Види підприємств громадського харчування

Організація виробництва продукції

Документальне оформлення господарських операцій

Організація обслуговування споживачів

Облік господарських операцій на підприємствах громадського харчування

78

6.

Тема 6 ОБЛІК В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Загальні положення. Нормативні аспекти

Ліцензування автомобільних перевезень, їх облік

Облік автотранспорту на АТП

Облік запасних частин на АТП

Облік витрат, доходів і фінансових результатів

Облік пасажирських перевезень

Облік експедиційних послуг

Документальне оформлення автотранспортних перевезень

Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та реалізації їх

98

7.

Тема 7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА

ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

128

1

2

3

Особливості діяльності залізничного транспорту та їхній вплив на організацію обліку

Особливості обліку експлуатаційних витрат залізничних доріг та методика їх обліку

Особливості обліку реалізації продукції та доходів на залізничних дорогах

128

8.

Тема 8 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В АПТЕКАХ

142

1

2

3

4

5

Загальні положення. Нормативні документи

Патентування та ліцензування аптечної діяльності

Облік надходження товарів

Облік вибуття товарів

Облік виготовлення лікарських засобів

142

Література

158

Тема 1 передумови становлення бухгалтерського обліку План

1 Бухгалтерський облік, як галузь економічної науки.

2 Становлення галузевого обліку.

3 Об'єкти бухгалтерського обліку.

4 План рахунків бухгалтерського обліку.

5 Форми бухгалтерського обліку та методи ведення бухгалтерського обліку.

  • Ключові слова та поняття: облік, основні принципи обліку; баланс; план рахунків; документація; коди рахунків, форми обліку, методи обліку.

  1. Бухгалтерський облік, як галузь економічної науки.

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша економічна наука, має свої предмет, об'єкти, суб'єкти і метод (методологію). Наукове дослідження бухгалтерського обліку — це процес цілеспрямованого вивчення об'єкта з використанням наукових методів. Об'єкт — це те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, а предмет — власне те, що вивчається і досліджується. Об'єкт і предмет як основні наукові категорії пов'язані між собою як ціле та його частина, множина і її одиниця, система і її елемент, поняття, явище та його властивість чи ознака тощо.

Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства.

Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні — все те, що пов'язане з отриманням необхідної інформації про суб'єкт господарювання, його господарську діяльність та ресурси. У вузькому розумінні, предметом обліку є сукупність процедур, пов'язаних з виявленням, вимірюванням, реєстрацією, накопиченням, узагальненням, зберіганням та передачею інформації про господарську діяльність користувачам для прийняття рішень. Таке визначення предмета відповідає сутності бухгалтерського обліку, задеклароване і законодавчо закріплене та відображає технологічний процес інформаційного забезпечення, метою якого є надання користувачам правдивої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства.

У вітчизняній економічній літературі трактування предмета бухгалтерського обліку різне. Таке розмаїття викликано тим, що господарську діяльність підприємства, його ресурси, факти, дії і події, що відбуваються в його межах, вивчають і досліджують представники різних наук, зокрема економісти, юристи, управлінці, статистики, фінансисти, але кожен зі свого боку. Бухгалтерський облік і фахівці, які його здійснюють, забезпечують важливий процес отримання достовірних даних і складання звітності для потреб управління, що є, безперечно, і предметом цієї науки.

Суб'єкт бухгалтерського обліку — це суб'єкт господарювання в особі підприємства, організації, установи, особи тощо. Варто зазначити, що предмет і об'єкти обліку обмежуються рамками суб'єкта господарювання, бухгалтерський облік є локальним процесом продукування інформації про об'єкти обліку, її використання в управлінні підприємством.

Отже, вивчення того, як здійснюється бухгалтерський облік як процес послідовного отримання і використання інформації на підприємстві для потреб управління, розкриває зміст бухгалтерського обліку, його предмет, а вивчення питань ведення обліку, способів і прийомів його здійснення розкриває його метод. Методологія бухгалтерського обліку включає сукупність як загальнонаукових, так і спеціальних, притаманних лише цій науці методів, що застосовуються для здійснення процедури обліку і розкриваються в окремих методиках.

Суб'єкт господарювання, як правило, наділений засобами, майном, здійснює господарську діяльність, направлену на отримання фінансового результату і зобов'язаний відповідно до чинного законодавства вести бухгалтерський облік і складати звітність. Під об'єктом обліку розуміють конкретний засіб (майно), джерело його утворення та його рух в процесі відтворення. Об'єктом обліку є також факти, дії і події господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів, процеси придбання засобів виробництва продукції та її збуту, розрахункові відносини підприємства з юридичними та фізичними особами, фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Важливі особливості бухгалтерського обліку полягають у тому, що він перш за все вартісний, суцільний і безперервний, документально обґрунтований, використовує властиві йому способи опрацювання інформації.

Всі юридичні особи, створені в Україні, незалежно від організаційних форм і форм власності, повинні вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність. Це положення засвідчує стаття 29 (Облік і звітність) Закону України "Про підприємства в Україні" від 4 січня 1992 р. № 2032-ХІІ.