Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.doc
Скачиваний:
343
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
9.58 Mб
Скачать

2. Фактори, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом

Небезпека ураження електричним струмом людини залежить від йо­го виду, сили, тривалості дії та шляхів проходження по тілу, електрично­го опору тіла, індивідуальних особливостей організму.

Дія постійного електричного струму з напругою до 400 В менш не­безпечна порівняно з переміннім струмом, але в інтервалі 400-600 В не­безпека постійного струму практично дорівнює небезпеці перемінного струму при частоті 50 Гц, а при напрузі понад 600 В постійний струм є більш небезпечним. Це пояснюється тим, що постійний струм порівняно зі змінним такого ж значення спричиняє більшу теплову (термічну) дію, а змінний - біологічну. При малих значеннях напруги, а отже і менших значеннях струму, більший ефект має біологічна дія, а при великих - теп­лова.

Частота змінного струму також має значення стосовно питань елект­робезпеки. Зі зростанням частоти струму опір тіла людини зменшується, а відтак, вражаюча дія струму. Найбільш небезпечною частотою є діапа­зон частот від 20 до 100 Гц. Струм частотою понад 500 кГц не може ви­кликати електричного удару, але дуже часто викликає опіки. Струми ви­сокої частоти використовуються у медицині для прогрівання (діатермія).

Струм напругою 12-36 В не проходить через суху, здорову і чисту шкіру рук, а струм напругою 127 В практично проходить через усі ділян­ки шкіри людини. Проте наслідки дії струму залежать від його сили.

Розрізняють такі порогові значення сили змінного електричного сту-

му:

  • пороговий відчутний струм - найменше значення струму, яке ви­кликає відчуття подразнення, його сила становить 0,6-1,5 мА;

  • пороговий невідпускаючий струм - найменше значення струму, яке викликає настільки сильні судомні скорочення м' язів, що людина са­мостійно не може розтиснути пальці, які охоплюють електричний прові­дник, його сила становить 6-10 мА.

  • пороговий фібриляційний струм - має місце тоді, коли його сила сягає 80-100 мА. Це призводить до паралічу дихання та фібриляції серця (асинхронні скорочення серцевих камер з частотою 500-600 за хвилину).

Як уже зазначалося вище, дія постійного струму при малих напругах у 4-5 разів безпечніша за дію змінного, а тому порогові значення його бу­дуть відповідно вищими.

Небезпечність електроструму залежить також і від тривалості його діг. Зі збільшенням часу впливу струму на людину зростає його сила як наслідок зменшення опору, зростання теплоти і вологості шкіри. Напри­клад, для постійного струму гранично допустимий рівень при тривалості дії 0,1 сек. становить 500 мА, а при дії протягом 1 сек. - 200 мА.

Електричний опір тіла людини умовно прийнятий за 1 кОм, він за­лежить від стану шкіри, її кровоносних капілярів та потових залоз. При ушкодженні рогового шару шкіри, зростання її температури, вологості та забрудненості опір до дії струму зменшується.

Шлях проходження струму є важливим фактором електронебезпеки. Особливо велика небезпека виникає тоді, коли струм проходить через жит­тєво важливі органи: серце, головний мозок. Шляхи струму в тілі людини називаються петлями струму. Найбільш небезпечними петлями є «рука-рука», «рука-голова», «нога-голова», а найменш небезпечним «нога-нога».

Індивідуальні властивості організму людини - фізичний та психофі­зіологічний стан - суттєво впливають на чутливість до дії електричного струму. Як свідчить аналіз електронебезпек, здорові й фізично міцні лю­ди легше переносять електричні удари, ніж слабкі й хворі, з захворюван­нями шкіри, серцево-судинної системи, залоз внутрішньої секреції. Істот­но підвищує чутливість до струму нервове збудження, депресії, у тому числі викликані вживанням алкоголю, наркотиків.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]