Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.4. лекція.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
46.88 Кб
Скачать

Н.Е. 1.4.

(Лекція) – 2 год.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТВОРЧОГО

РОЗВИТКУ ВИХОВАТЕЛЯ ТА ДОШКІЛЬНИКІВ

План

1. Особливості діяльності вихователя з творчого розвитку дошкільників. Види творчої діяльності вихователя.

2. Створення атмосфери співтворчості і співробітництва.

3. Умови творчого розвитку дошкільників.

4. Стандартна і творча навчальна діяльність.

5. Творчі ситуації.

6. Етапи творчого процесу.

7. Структура творчої навчальноі діяльності

8. Навчальні та навчально-творчі задачі.

9. Вимоги до організації творчої навчальної діяльності.

Основні терміни: «творчій процес», «творча активність», «вди творчої діяльності», «творчі ситуації». «структура творчої навчальної діяльності», «авторська програма», «методи та прийоми стимулювання творчої активності дошкільників».

Використана література:

  1. Нікітін Б.П. Сходинки до творчості або розвиваючі ігри. – К.: Рад. школа, 1991. – С.5–12.

  2. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.В. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

  3. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є. Сігаєва, Я.В. Цехмістер та ін.;За ред. С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с

  4. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вихователя: Навчальний посібник. – К.: ІСДОУ, 1994. – 112 с.

1. Особливості діяльності вихователя з творчого розвитку дошкільників види творчої діяльності вихователя

Виділяють п'ять видів діяльності вихователя на занятті, які вважають сприятливими для творчого розвитку дошкільників: діяльність, що мотивує дошкільників до процесу навчання та сприяє розумінню ними його значення для особистісного розвитку; діяльність, що цілеспрямовує, орієнтує дошкільників на мету і результат, який треба отримати, спрямовує їх увагу на зміст і значення творчої діяльності, яку вони виконують; діяльність, що індивідуально диференціює дошкільників, розвиває різні рівні можливостей дошкільників, не обмежує їх у часі, стимулює всіх до відповідей; діяльність, яка організує колективну творчу діялність дошкільників забеспечує організацію групових форм творчої навчальної діяльності;діяльність, яка організує контрольно,оцінювальну діяльність дошкільників.

При застосуванні творчих завдань значний ефект дає оптимальне поєднання фронтальних форм роботи з груповими «за варіантами», коли дошкільники виконують самостійні завдання відповідно до власних можливостей. Це приводить до істотного поліпшення успішності навчання й рівня розумового розвитку дошкільників. Разом з тим, така організація навчання має і свої недолки для формування творчої особистості дитини. Головний полягає в тому, що відкритий поділ дітей за рівнем інтелектуального розвитку негативно відбивається на формуванні адекватної Я,концепції. У сильних може розвинутися Я,концепція з підвищеною самооцінкою, зневажливе ставлення до «слабких», у останніх – низька самооцінка, втрата бажання вчитися.

Саме тому ефективними для розвитку творчих можливостей дошкільників є різні види диференціації навчання, які ефективно застосовуються при формуванні в дошкільників системи інтелектальних і практичних умінь і включають такі основні етапи:

першийдошкільникам дають необхідні знання, вміння, навички, після чого ставлять завдання щодо їх застосування. Ученьсамостійно розв'язує задачу, визначаючи шляхом «спроб» і «помилок» відповідні орієнтири і прийоми діяльності. Це навчання за першим типом орієнтованої основи діяльності (ООД за П.Я. Гальперіним та Н.Ф. Тализіною);

другий полягає в тому, що дошкільникам пропонують орієнтири діяльності в готовому вигляді (наприклад, у вигляді алгритму дій). Учень виконує всі операції і дії згідно із зазначеними орієнтирами, вказівками і досягає кінцевого результату діяльності. Це навчання за другим типом орієнтовної основи діяльності;

третій тип – дошкільників озброюють загальним методом діяльності, за допомогою якого вони самостійно й усвідомлено визначають послідовні дій, орієнтири для розв'язання завдання.

У практичній діяльності вчителі, як правило, здійсню ють навчання за першим і другим типами орієнтованої основи діяльності. Навчання ж за третім типом, яке найбільше відпвідає вимогам розвитку творчих можливостей дошкільників, сприяє їх підготовці до застосування набутих знань і засобів діяльності в нестандартних навчальних і практичних ситуаціях, у школі практично не реалізується.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]