Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.doc
Скачиваний:
343
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
9.58 Mб
Скачать

1.3. Енергія зв'язку ядра. Напівемпірична формула для енергії зв'язку ядра.

Енергiя зв'язку ядра Езв - це мipa його мiцностi, що вимiр. mіn роботою, яку потрiбно виконати, щоб повнiстю розщепити ядро на протони та нейтрони, якi його складають. Очевидно,

Езв(A,Z) = (Zmрс2+Nmnс2) М(A,Z)с2, де М(A,Z) - маса ядра.

Е вiдщеплення нуклона - це mіn Е, яка потрiбна для виривання нуклона з ядра. Очевидно, що це буде Е найслабше зв'язаного нуклона (який знах. найбiльш високо в потенц. ямi). Знайдемо Е вiдщеплення нейтрона. Вiдщепленню нейтрона вiдповiдає процес (А, Z) ~ (А - 1, Z) + n.

Е, яка необхiдна для такого процесу, визначається рiзницею мас пiсля i до процесу вiдщеплення, тобто

Еп = М(А - 1,Z) с2 + mп с2 - М (A,Z) =

= Езв (A,Z) - Езв (А-l ,Z) - Езв (1,0) = Езв (A,Z) - Езв (А-l ,Z) .

Тут враховано те, що Е зв'язку вiльного нейтрона Езв (1,0) = О.

Якщо вiдщеплюсться складна частинка x(a,z), яка скл.з

декiлькох нуклонiв , то

Ех = Езв (A,Z) - Езв (А-а, Z-z) - Езв (a,z) ,

де Езв (a,z) - це Е зв'язку частинки х, яка уже не piвна нулю.

Е зв'язку тим бiльша чим бiльше масове число А. Часто викор. питому Е зв 'язку ( це Е зв'язку в розрахунку на один нуклон), тобто

ε (А, Z) = Езв (A,Z)/ А

Графiк цiєї величини для стабiльних i найбiльш довгоживучих важких елементiв наведений на рис.

Для А > 20 питома Е зв'язку ε (А, Z) ~ 8 МеВ. Для розриву хiм. зв'язку(ел.магн. сили) потрiбна Е в 106 разiв менша. Саме тому з точки зору запасiв Е 1 г ядерного палива вiдповiдає ~ 1 т хiм. палива. Ще одним важливим поняттям в ядернiй фiзицi є дефект маси ядра. Дефектом маси ядра наз. рiзницю мiж масою ядра, вираженою у а.о.м та вiдповiдним масовим числом А ∆(А, Z) =Мяд(А, Z)-А

1.4. Охарактеризуйте педагогіку як науку,розкрийте її основні категорії та розв’язок з іншими науками. Складіть питання для індивідуальної бесіди з учнями (тема,вік учня на вибір студента).

Педагогіка — наука про виховання людини. Предметом пе­дагогіки є процес виховання. Термін "виховання" — різнопла­новий. Він вживається в широкому і вузькому розумінні. В широкому розумінні під вихованням розуміють вплив суспіль­ства на формування особистості, процес дій педагогів певних соціальних інститутів, скерованих на забезпечення Оптималь­них умов для фізичного, психічного і соціального розвитку ви­хованців. У вузькому розумінні під вихованням розуміють кон­кретний вплив особи вихователя (батьків, учителів та ін.) з ме­тою формування в дитини певних морально-духовних якостей.

Основними категоріями педагогіки є виховання, навчання й освіта.

Виховання — це цілеспрямований і організований процес формування особистості.

Навчання — двосторонній процес взаємообумовленої діяль­ності учителя й учня, спрямований на оволодіння учнями знан­нями, вміннями і навичками, розвиток їхніх інтелектуальних потенційних можливостей, озброєння методами самостійної пізнавальної діяльності.

Освіта — це процес і результат оволодіння надбашЛши люд­ської культури як передумови активної соціальної діяльності.

Як бачимо, названі категорії взаємопов'язані між собою і спрямовані на розв'язання єдиних завдань

Педагогіка як наука тісно пов'язана з іншими науками. Але оскільки разом із психологією вона займається вивченням лю­дини, особливостями її поведінки і спрямована на її підготовку до адекватної поведінки у суспільстві, то її можна поставити на перехресті інших наук.

Так чи інакше психологія і педагогіка здійснюють незапе­речний вплив на людей, які займаються і природничими, і тех­нічними, і суспільними науками, а відтак і впливають на ці науки.

А.С. Макаренко вважав, що "немає більш діалектичної науки, ніж педагогіка". Тому вона не може розвиватися відокремлено, а лише у взаємозв'язку з іншими науками: філософією, психоло­гією, віковою фізіологією, історією, логікою, етикою та ін.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]