Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦИИ ФИНАНСЫ новые.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.52 Mб
Скачать

128

Міністерство освіти і науки україни

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра економіки підприємства

КУРС ЛЕКЦІЙ

з дисципліні «ФІНАНСИ»

для галузі знань 0305 – «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

напряму 6.030504 «Економіка підприємства»

та

галузі знань – 0306 «Менеджмент»

напряму – 6.030601 «Менеджмент» за ОКР «бакалавр»

Одеса – 2012

ББК – У29 (4Укр) я7

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою Радою Факультету ЕкУБ

Протокол № __ від «__» ________ 2012 р.

Лекційний матеріал розроблений к.е.н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом кафедри економіки підприємства Одеської державної академії будівництва та архітектури відповідно до навчального плану.

Лекційний матеріал розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Економіка підприємства», протокол № __ від «__» ________ 2012 року, засіданні науково-методичної комісії факультету «Економіки та управління в будівництві», протокол № __ від «__» ________ 2012 року.

Рецензенти:

К.е.н., професор кафедри економічної теорії ОДАБА Бєдний І.В.

К.е.н., доцент кафедри економічних систем і маркетингу ОНПУ Окландер Т.О.

Науковою основою дисципліни «Фінанси» є закони та закономірності соціально-економічного розвитку суспільства. Особливістю вивчення дисципліни є та обставина, що більшість тем необхідно вивчати самостійно. Тематика дисципліни опирається на знання, отримані при вивченні курсів «Економічної теорії», «Планування і прогнозування в умовах ринку», «Гроші та кредит» та ін.

При вивченні курсу особливу увагу необхідно звернути на наступне:

  • необхідно чітко уявляти, що фінанси – це не просто гроші, це – грошові відносини, які виникають між суб’єктами фінансової системи – державою і її органами, підприємствами, організаціями та населенням. Такі складні економічні відносини виникають у процесі утворюванні і використання фондів грошових коштів, обумовлюють розширене відтворення, та грають важливу роль в ефективному функціонуванні економіки;

  • ланками фінансової системи держави є фінанси підприємств і організацій, страхування та державні фінанси. Кожна ланка системи підрозділяється у свою черга на підланкі згідно внутрішній структурі складових фінансових взаємозв’язків. Так у складі фінансів підприємств, що функціонують на комерційних засадах, в залежності від галузевої приналежності можуть бути розглянуті фінанси промислових, сільськогосподарських, торговельних, транспортних підприємств і т.ін., у сфері страхових відносин кожна з ланок, представлена особливої галуззю страхування, поділяється за видами страхування. У складі державних фінансів можна виділити ланки відповідно до рівня державного управління;

  • Матеріальною основою фінансів є виробництво, А основним документом для чіткої організації всієї фінансово-господарської роботи на підприємстві є фінансовий план. Основою ж повноцінного функціонування фінансового механізму на всіх рівнях управління економікою є дотримання фінансового законодавства підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедрою економіки підприємства д.е.н., професор Гречановська І.Г

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]