Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МПУЯ на гос ответы распечатать.docx
Скачиваний:
133
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
248.07 Кб
Скачать

2.Зв’язок методики початкової літературної освіти з іншими дисциплінами.

Педагогіка

Етнопедагогіка

Мовознавство

Соціолінгвістика Етнолінгвістика

Психологія

Психолінгвістика

Лінгводидактика

Методика навчання мови

Етика

Література

Естетика

Історія

Генетика

Філософія

Анатомія і фізіологія

Шкільна гігієна

Методика викладання літератури належить до наук суспільних, хоч у своєму розвитку вона часто обумовлюється майже всіма дисциплінами, які вивчаються в школі. Так, наприклад, методика викладання літератури в своєму розвиткові постійно стикається навіть з такою шкільною дисципліною, як математика. Зіткнення це відбувається в плані порівняльному: прищеплюючи учням поняття про специфіку художньої літератури, її здатність відтворювати життя в формі конкретних образів, методика викладання літератури вказує як на протилежний літературі спосіб відображення дійсності на ті науки, що оперують абстрактними поняттями, категоріями, в тому числі і на математику. Таким порівняльним прийомом у школі конкретизується особливість різних форм мислення – художнього (конкретного) і абстрактного (логічного, наукового). Ще тісніший зв’язок методики викладання літератури з гуманітарними науками – мовознавством, літературознавством, психологією, історією, фольклористикою, етнографією тощо.

Як наука, методика викладання світової літератури пов’язана з іншими науками, що сприяють осмисленню набутих в інших галузях знань, формуванню необхідних у практичній роботі вчителя умінь, а саме:

- суспільні науки – формуванню вмінь мотивувати літературні явища

історичним розвитком суспільства, соціальною боротьбою епохи, вести

дискусію, аргументувати свою позицію під час диспуту;

- літературознавчі науки – аналізувати художній твір, інтерпретувати його, розкривати творчу історію твору, виявляти його місце в історії літератури та ін.;

- лінгвістичні науки – вміння визначати роль літератури у розвитку мови й мовлення; володіти різними стилями мови, виявляти стилістичну

своєрідність художнього тексту, проводити лінгвістичний аналіз тощо;

- педагогіка – проводити учительську діяльність з урахуванням специфіки літературної освіти; вміння формулювати проблемні питання, вирішувати проблемні ситуації та ін.;

- психологія – вміння виявляти психологічні особливості учнів на різних вікових етапах, психологію сприйняття читача-учня, особливості роботи вчителя-словесника, репродуктивне і творче мислення, уявлення, естетичні емоції тощо;

- логіка – вміння використовувати логіку в мовленнєвій і літературній

діяльності, у побудові монологу, веденні діалогу, проведенні уроку і т. д.;

- естетика – вміння зіставляти художні твори та інші види мистецтва,

здійснювати естетичний розвиток учнів засобами літератури і т. д.;

- технічні засоби навчання – вміння використовувати ТЗН, усвідомити роль ТЗН у розвитку художнього сприймання й читацьких інтересів і т. д.

3. Актуальні проблеми методики початкової літературної освіти.

Актуальність проблеми літературної освіти викликана такими чинниками:

- відсутністю узгодженості й наступності між різними програмами й підручниками для дисциплін, що забезпечують літературну освіту;

- значним перевантаженням літературних курсів, невідповідністю введених до них творів віковим особливостям учнів, що призводить до згасання інтересу до читання;

- необхідністю ґрунтовного засвоєння дітьми та молоддю мовного і культурного багатства народів України та світу;

- важливістю підвищення рівня загальної культури та моралі в сучасному українському суспільстві;

- стрімким розвитком комп’ютерних технологій, мас-медіа, аудіо- й відеопродукції, що витісняють книгу з кола захоплень дітей;

- потребою формування у молодого покоління активної громадянської позиції;

- переходом на 11-річне навчання в загальноосвітній школі;

- введенням профільного навчання.

Концепція методики літературної освіти спрямована на реалізацію завдань, що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою, як школою формування нового покоління особистостей з високою культурою і громадянською відповідальністю, необхідністю збереження національної ідентичності, духовних ідеалів слов’янства в умовах глобалізації світового простору.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.