Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модуль1.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
188.8 Кб
Скачать

1.Визначте різні підходи до презентації мве як навчальної дисципліни?

Методика-це мистецтво, це сплав навчального матеріалу, особистості вчителя, який є носієм національної й світової культури, а також особистості учнів і рівня їхньої загальної та економічної культури.

Методика-це технологія організації пізнавальної діяльності учнів.

Методика — це те, що створює умови для розуміння чогось, наприклад ринкової економіки. Методика — це сама організація пізнавальної діяльності учнів.

Методика — це таємниця засвоєння предмета, що ґрунтується на логіці засвоєння.

Методика викладання — це невидима організаційна структура, своєрідна кристалічна решітка, та канва, в яку вплетені знання та навички тих, хто навчає, і тих, хто навчається.

2. Схематично додати мве як підсистему у загальній системі процесу навчання

3.Дати визначення економічній культурі, економічному мисленню та економічній поведінці

Культура в нашому контексті розглядається як система визнаних суспільством групових цінностей, соціальних норм і моделей поведінки.

Як відомо, поняття «економічна поведінка» складається з

Мотивації, що спрямована на підвищення свого добробуту (підвищення кваліфікації теж),

Мислення, що віддзеркалює економічні зв’язки та відно­шення між суспільними, виробничими та особистісними суб’єктами,

Вчинків, що базуються, з одного боку, на національних традиціях, а з іншого — на спеціальних знаннях та вміннях, які реалізуються в контактах між суб’єктами економічної діяльності.

4. Визначити істотні особливості впливу національної економічної культури та економічної поведінки на економічну освіту

Для розуміння проблем економічної культури та економічної освіти дуже важливо спинитись на таких моментах.

 1. Існують об’єктивні труднощі засвоєння сучасної економічної культури та ринкового мислення.

 2. Ринкові відносини вимагають (незалежно від наших бажань) від людей нового рівня економічних знань.

5. Чи може існувати економіка як система у вакуумі. Коли ні, то у якому середовищі економіка як система здатна працювати ефективно і результативно?

Ні, економіка як система не може існувати у вакуумі. Економіка як система зі своїми законами існує не у вакуумі, а в культурному середовищі.

6. Визначити мету економічної освіти за умов ринкової трансформації

Метою викладача економіки є створення умов (навчальних і творчих) для розвитку економічного способу мислення та поведінки, що ґрунтується на конкретній системі економічних понять, концепцій тощо. Рівень їх засвоєння залежатиме від освітнього закладу (школа, технікум, вуз, перекваліфікація).

7. Визначити типові особливості викладання економіки для різних вікових груп

Викладання економіки базується на принципі від простого до складного

 1. Родинна економіка (8 клас).

 2. Економіка підприємництва (9 клас).

 3. Економічна система суспільства (10 клас).

 4. Міжнародна економіка (11 клас).

 5. Основи ринкової економіки (І — ІІ курси вузів).

11.Дати характеристику осн. концепціям ек.освіти.

Зараз в Україні існують різні форми здобування економічної освіти: економічні класи в гімназіях та ліцеях; бізнес-ліцеї для учнів 8–11 класів; суботньо-недільні та вечірні заклади, створені на комерційних засадах. Можлива також організація (на базі університету) на комерційно-спонсорських засадах груп з поглибленим вивченням основ економіки та обов’язковими практичними заняттями. Дуже цікавою щодо формування економічного мислення і поведінки можна вважати учнівську наукову конференцію.

12.У чому співпадають і не співпадають амер., європ. та японська системи ек. освіти та просвіти?

Традиційно порівнюючи американський тип освіти з японським та європейським, ми можемо, звичайно, вичленити раціональні елементи, але шлях розвитку, концепцію економічної освіти вибирати нам.

13.Визначити мету виховної функції ек.освіти за відомими ідеями світових та укр. дидактів?

У педагогічній літературі триває полеміка про співвідношення освіти, навчання та виховання. Навчання завжди зв’язано з вихованням: чим ефективнішою є освіта, тим надійнішим є виховний ефект навчання. Зараз на перший план виходить завдання саморозвитку, самоосвіти, саморегулювання, мобільності особистості, її здатності до швидкої перебудови у відповідь на зміну соціально-суспільних обставин.

15.Визначити за сучасною концепцією ек.розвитку Укр. необхідні та достатні стандарти з економіки.

Реалізація «Концепції викладання економіки» у програмах і стандартах, комплектах тестів і підручниках, наочних посібниках, методичних порадах і безпосередньому процесі навчання сприятиме прискоренню руху України до створення незалежної, соціально-орієн­тованої ринкової економіки, до справжньої демократії.

16.Що таке соціальне тіло особистості та яку роль в його розвитку відіграє ек.культура освіти та ек.могутність держави.

В процесі економічної освіти формується так зване соціальне тіло особистості, її економічна культура і мотиви економічної поведінки.

Поняття соціального тіла у Б.Г. Матюніна — це те, за допомогою чого особистість «бачить», «споживає», а також «виробляє» «соціальну їжу», тобто психіка та її вищий вияв — свідомість.

17.Дати хар-ку навчальній програми економіки у вузі.

Для організації «навчання економіці через діяльність» викладач має вміти розробляти програми навчання (в межах загальних програм) і вести ці програми, користуючись набором методичних засобів та прийомів. Систематична робота з добору матеріалу для вивчення економічної дисципліни втілюється насамперед у розробці навчальної програми курсу.

Ці програми є обов’язковим документом, що використовується викладачами і учнями як база для вивчення даної дисципліни.

У програмі формулюються мета і завдання вивчення навчальної дисципліни, подається її стисла характеристика, короткий зміст тем лекційного курсу, зміст практичних та семінарських занять, форми самостійної роботи і контролю знань, науково-методична літерату­ра. Розробляється також сітка розподілу навчальних годин за всіма видами робіт.

18.Визначити етапи розробки навч.програми курсу (школа,технікум,внз).

Складання навчальних програм — справа дуже складна і трудомістка.

Технологію розробки навчальної програми можна зобразити схемою

Головне — це сформулювати мету як довгостроковий результат навчання, а потім визначити загальні й конкретні цілі окремих періодів.

11.Дати характеристику осн. концепціям ек.освіти.

Зараз в Україні існують різні форми здобування економічної освіти: економічні класи в гімназіях та ліцеях; бізнес-ліцеї для учнів 8–11 класів; суботньо-недільні та вечірні заклади, створені на комерційних засадах. Можлива також організація (на базі університету) на комерційно-спонсорських засадах груп з поглибленим вивченням основ економіки та обов’язковими практичними заняттями. Дуже цікавою щодо формування економічного мислення і поведінки можна вважати учнівську наукову конференцію.

12.У чому співпадають і не співпадають амер., європ. та японська системи ек. освіти та просвіти?

Традиційно порівнюючи американський тип освіти з японським та європейським, ми можемо, звичайно, вичленити раціональні елементи, але шлях розвитку, концепцію економічної освіти вибирати нам.

13.Визначити мету виховної функції ек.освіти за відомими ідеями світових та укр. дидактів?

У педагогічній літературі триває полеміка про співвідношення освіти, навчання та виховання. Навчання завжди зв’язано з вихованням: чим ефективнішою є освіта, тим надійнішим є виховний ефект навчання. Зараз на перший план виходить завдання саморозвитку, самоосвіти, саморегулювання, мобільності особистості, її здатності до швидкої перебудови у відповідь на зміну соціально-суспільних обставин.

15.Визначити за сучасною концепцією ек.розвитку Укр. необхідні та достатні стандарти з економіки.

Реалізація «Концепції викладання економіки» у програмах і стандартах, комплектах тестів і підручниках, наочних посібниках, методичних порадах і безпосередньому процесі навчання сприятиме прискоренню руху України до створення незалежної, соціально-орієн­тованої ринкової економіки, до справжньої демократії.

16.Що таке соціальне тіло особистості та яку роль в його розвитку відіграє ек.культура освіти та ек.могутність держави.

В процесі економічної освіти формується так зване соціальне тіло особистості, її економічна культура і мотиви економічної поведінки.

Поняття соціального тіла у Б.Г. Матюніна — це те, за допомогою чого особистість «бачить», «споживає», а також «виробляє» «соціальну їжу», тобто психіка та її вищий вияв — свідомість.

17.Дати хар-ку навчальній програми економіки у вузі.

Для організації «навчання економіці через діяльність» викладач має вміти розробляти програми навчання (в межах загальних програм) і вести ці програми, користуючись набором методичних засобів та прийомів. Систематична робота з добору матеріалу для вивчення економічної дисципліни втілюється насамперед у розробці навчальної програми курсу.

Ці програми є обов’язковим документом, що використовується викладачами і учнями як база для вивчення даної дисципліни.

У програмі формулюються мета і завдання вивчення навчальної дисципліни, подається її стисла характеристика, короткий зміст тем лекційного курсу, зміст практичних та семінарських занять, форми самостійної роботи і контролю знань, науково-методична літерату­ра. Розробляється також сітка розподілу навчальних годин за всіма видами робіт.

18.Визначити етапи розробки навч.програми курсу (школа,технікум,внз).

Складання навчальних програм — справа дуже складна і трудомістка.

Технологію розробки навчальної програми можна зобразити схемою

Головне — це сформулювати мету як довгостроковий результат навчання, а потім визначити загальні й конкретні цілі окремих періодів.

 1. У чому полягає роль економічної культури як мислення та поведінки при економічній підготовці школярів?

Школярам корисно знати, що коли ознайомитися з життям визначних бізнесменів, політиків, митців та інших людей, які мали підприємницький успіх, можна дійти висновку, що більшість із них заслуговують на свою долю і що великими бізнесменами майже ніколи не стають дрібні спекулянти, а лише ті люди, які мають великі цілі, наполегливо і послідовно втілюють задумане в життя.

 1. Вимоги до уроку.

Побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу (конкретні і загальні закономірності).

 1. Оптимальне поєднання і реалізація на уроці всіх дидактичних принципів і правил.

 2. Забезпечення умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів і потреб.

 3. Встановлення міжпредметних зв’язків, усвідомлених учнями.

 4. Зв’язок з раніше засвоєними знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку школярів.

 5. Стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості.

 1. Чому за умов технічної розвиненості урок продовжує залишатись у школі домінуючою формою навчання?

урок — це динамічна і варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії (діяльності і спілкування) певного складу вчителів і учнів, яка містить у собі зміст, форми, методи і засоби навчання, і, яка систематично використовується (в однакові відрізки часу) для вирішення завдань освіти, розвитку і виховання в процесі навчання 

 1. Визначити основні типи уроків та їх структуру.

Урок засвоєння нових знань

 • Урок формування і вдосконалення вмінь і навичок

 • Урок узагальнення і систематизації знань

 • Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок

 • Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок

 • Комбінований урок

Як правило, структура таких занять складається з п'яти елементів:

а) мотивація

б) оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів

в) надання необхідної інформації

г) інтерактивна вправа – центральна частина заняття

д) підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

24. Визначити істотні шляхи підвищення ефективності основних норм засвоєння нових знань

Навчання завжди зв’язано з вихованням: чим ефективнішою є освіта, тим надійнішим є виховний ефект навчання. Зараз на перший план виходить завдання саморозвитку, самоосвіти, саморегулювання, мобільності особистості, її здатності до швидкої перебудови у відповідь на зміну соціально-суспільних обставин.

Вконцептуальне поле економіки потрібно поряд з позитивним упровадити і розумно розраховані дози негативного. Це буде потужним каталізатором підвищення ефективності самого педагогічного процесу.

25. Як можна визначити раціональну схему конспекту уроку?

1. Назва теми

2.Актуалізація

3.Формування нових понять і способів дії

4. Застосування (формування умінь та навичок

5.Домашнє завдання

26. Визначити критерії підготовки методичної карти проведення уроку

Методична карта має містити:

— схему основних понять,

— тези навчальної інформації,

— завдання різних видів.

27. Що таке самоаналіз уроку? Визначити основні етапи самоаналізу.

Викладач має дуже чітко усвідомлювати, що він розпо­відатиме, як розповідатиме, що учні мають зробити, що вивчити, як закріпити і проконтролювати засвоєння матеріалу. Такий самоаналіз треба здійснювати постійно і намагатися подолати недоліки безпосередньо в ході навчального процесу.

 1. Визначити типові характеристики лекції

Типові ознаки – системність, логічна послідовність, строга структурність, наукова обгрунтованість, які полегшують її сприйняття і розуміння; тривалість (як правило, дві навчальні години); запис плану і рекомендованої літератури; введення і характеристика певних загальних і наукових аспектів; розкриття й деталізація навчальної проблеми; завершальні висновки педагога; відповіді на запитання учнів.

 1. Визначити вікові перспективи підручника з ілюстраціями

 2. Дати характеристику структури уроку

Структура уроку - сукупність, послідовність та логічний зв’язок елементів, які становлять його модель. Кожен урок має свою структуру, яка зумовлюється його навчально-виховною метою. В моделі уроку виділяються макроструктуру(етапи конкретного уроку) і мікроструктуру(методичні компоненти кожного етапу).

 1. Навести методичну послідовність дій викладача при підготовці уроку

Підготовку вчителя до уроку можна поділити на два етапи: 1) попередня підготовка І 2) безпосередня підготовка.

Етап попередньої підготовки передбачає аналіз результативності роботи за минулий рік, виявлення позитивних моментів, хиб і прорахунків, пошук шляхів їх усунення та проектування (планування) діяльності на наступний рік.

На етапі безпосередньої підготовки до уроку вчитель виконує великий обсяг роботи, зокрема, щодо змістовного, організаційного, методичного І матеріального забезпечення уроків, їх побудови. Технологія безпосередньої підготовки вчителя до уроку передбачає послідовне виконання ним низки Дій (операцій).

 1. Що таке план тематичного уроку 1.  Тема,  розділ  (система  уроків)  за  програмою.  

2.  Актуалізація  опорних  знань.

3.  Формування  нових  понять  і  способів  дій.  

4.  Застосування  (формування)  умінь  та  навичок. 

5.  Домашнє  завдання: 

 1. Які види семінарів є найпоширенішими у викладанні економіки

Семінар запитань і відповідей.

Семінар, що передбачає усні відповіді студентів з наступ­ним їх обговоренням.

Семінар — вирішення проблемних завдань: проводиться на основі створення проблемних ситуацій, виділення проблемних завдань і праці над їх розв´язання

 1. Що таке виробнича ситуація у тих чи інших формах

Під виробничою ситуацією в найбільш загальному вигляді мається на увазі поєднання організаційних, технічних, економічних та соціальних умов і обставин, які створюють певну обстановку, стан, проблему.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.