Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моделирование экономики.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»

напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства агарної політики та продовольства України

ТЕМА 1

«ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ»

1. Моделювання передбачає:

 1. лише конструювання моделі системи та процес опосередкованого дослідження її функціонування;

 2. конструювання лише математичних залежностей для вивчення об’єкту;

 3. лише апробацію розроблених моделей для досліджуваної системи;

 4. лише розробку техніко-економічних показників для наповнення моделі.

2. Дослідження економіки передбачає моделювання (відмітити найширше поняття):

 1. технологічних процесів;

 2. економічних явищ;

 3. економічних систем;

 4. економічних показників.

3. Який розділ «Дослідження операцій» вивчає математичні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності і конфліктності?

 1. оптимізаційне програмування;

 2. теорія масового обслуговування;

 3. теорія ігор;

 4. теорія ймовірностей.

4. Всі моделі поділяються на:

 1. предметні та ідеальні;

 2. економічні та технічні;

 3. об’єктивні та суб’єктивні;

 4. прості та складні.

5. Предметні моделі – це:

 1. моделі, втілені в певних матеріалах;

 2. знакові утворення;

 3. моделі тільки неживих предметів;

 4. алгоритми.

6. Математичні моделі – це:

 1. Знакові утворення;

 2. алгоритми;

 3. математичні формули;

 4. всі вище перераховані поняття.

7. Модель в широкому розумінні – це:

 1. умовний образ об’єкта дослідження, що зосереджує в собі найсуттєвіші риси та характеристики досліджуваного явища;

 2. графік, що відображає розвиток процесу;

 3. прогнозне значення певного параметру;

 4. статистичні характеристики досліджуваної величини.

8. Вимоги до економіко-математичної моделі такі:

 1. наявність статистичної інформації;

 2. таблична форма запису;

 3. достатня точність, простота та наглядність, типовість та специфічність;

 4. наявність наперед відомого алгоритму розв’язку задачі.

9. До основних етапів моделювання не належать:

 1. постановка задачі;

 2. розробка структурної моделі;

 3. розв’язок моделі на комп’ютері;

 4. складання історичної довідки.

10. Під економіко-математичною моделлю розуміють:

 1. фізичну модель об’єкта;

 2. концентрований вираз основних взаємозв’язків та закономірностей економічного явища у математичній формі;

 3. діаграму та пояснення до неї;

 4. математичне сподівання та дисперсію випадкової величини.

11. Процес побудови економіко-математичної моделі починається з:

 1. вибору алгоритму розв’язку задачі;

 2. вивчення об’єкту моделювання та постановки задачі;

 3. підготовки програмного забезпечення для комп’ютера;

 4. підготовки статистичної звітності.

12. Економіка як кібернетична система характеризується:

 1. лінійними та нелінійними моделями;

 2. динамічними та статичними моделями;

 3. стохастичними та детермінованими моделями;

 4. всіма вище перерахованими моделям.

13. Система моделей – це комплекс моделей:

 1. пов’язаних між собою інформаційними та математичними каналами;

 2. розроблених для макроекономічної системи;

 3. в яких вихідні дані одних моделей є вхідними для інших;

 4. що відповідають всім вище переліченим тлумаченням.

14. Статичні моделі припускають:

 1. що модельована система незмінна в часі;

 2. використання тільки статистичних методів для їх реалізації;

 3. проведення досліджень тільки завдяки предметних моделей;

 4. що модельована система змінюється з плином часу.

15. Модель:

  1. зразок, аналог, подібність деякому об’єкту;

  2. відображає специфічні, важливі для дослідника сторони об’єкту;

  3. спрощено представляє об’єкт;

  4. відповідає всім вище переліченим судженням.

16. Об’єктом моделювання може виступати:

 1. реальна господарська система;

 2. деякий процес;

 3. кілька процесів в системі;

 4. всі вище перелічені варіанти.

17. Головна особливість моделювання полягає в тому, що це метод:

 1. опосередкованого пізнання за допомогою об’єктів-замінників;

 2. безпосереднього, активного дослідження;

 3. вивчення об’єктів за допомогою експертів;

 4. вивчення економічної рівноваги.

18. Математичні моделі використовують:

 1. лише в техніці;

 2. лише в економіці;

 3. лише в медицині;

 4. в усіх галузях науки і суспільного життя.

19. Всі методи реалізації математичних моделей поділяють на:

 1. аналітичні , графічні, чисельні;

 2. об’єктивні та суб’єктивні;

 3. зовнішні та внутрішні;

 4. прості та складні.

20. Моделювання передбачає:

 1. лише конструювання моделі системи та процес опосередкованого дослідження її функціонування;

 2. конструювання лише математичних залежностей для вивчення об’єкту;

 3. лише апробацію розроблених моделей для досліджуваної системи;

 4. лише розробку техніко-економічних показників для наповнення моделі.

21. В економіко-математичних моделях об’єктом моделювання є:

1) економічні процеси;

2) математичні процеси;

3) фізичні процеси;

4) статистичні.

ТЕМА 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.