Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моделирование экономики.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать

116. Основна гіпотеза моделі Еванса полягає в тому, що:

1) зміна ціни пропорційна перевищенню попиту над пропозицією;

2) зміна ціни пропорційна перевищенню пропозиції над попитом;

3) зміна пропозиції пропорційна перевищенню ціни над попитом;

4) зміна пропозиції пропорційна перевищенню попиту над ціною.

117. Економічний закон спадаючої ефективності стверджує, що:

 1. із збільшенням затрат певного ресурсу пропорційно збільшується обсяг виробництва;

 2. із зменшенням затрат певного ресурсу збільшується обсяг виробництва;

 3. збільшення затрат певного ресурсу після деякої точки обумовлює спад приросту ефективності виробництва;

 4. збільшення затрат певного ресурсу не впливає на збільшення обсягів виробництва.

118. Що означає запис Y≤X?

 1. споживач віддає перевагу набору Y перед X;

 2. споживач віддає слабку перевагу набору Х та Y;

 3. споживач віддає слабку перевагу набору Y;

 4. споживач не робить між наборами X і Y суттєвої різниці.

119. Вектор граничної корисності товару визначається як:

  1. довільний вектор;

  2. вектор-градієнт;

  3. вектор-антиградієнт;

  4. вектор кінцевого продукту.

120. Постановка задачі оптимізації вибору споживача зводиться до:

 1. знаходження групи товарів мінімальної вартості;

 2. знаходження групи товарів, що максимізують функцію корисності;

 3. знаходження будь-якого набору товарів з наявних;

 4. знаходження набору товарів з максимальною функцією корисності та при виконання бюджетного обмеження.

121. Приймаючи рішення про виробництво, виробник намагається:

 1. задовольнити попит споживача;

 2. не зашкодити зовнішньому середовищі;

 3. отримати максимальний прибуток;

 4. продати свій товар.

122. Криві байдужості – це:

 1. поняття в аналізі моделей споживачів;

 2. поняття в аналізі моделей виробників;

 3. поняття в аналізі моделей міжгалузевого балансу;

 4. поняття в аналізі моделей макроекономічної динаміки.

123. «Павутиноподібна» модель ринку описує:

 1. процес формування попиту і пропозиції певного товару та встановлення рівноважної ціни;

 2. ітерації алгоритму знаходження граничної корисності товарів;

 3. макроекономічну модель Солоу;

 4. процес просторового розміщення населення навколо великих міст.

124. Вказати моделі взаємодії фірм на ринку одного товару:

 1. модель Еванса, модель Леонтьєва;

 2. стратегія Курно, Стакельберга;

 3. модель Вальраса, модель Кейнса;

 4. модель Неймана, модель «витрати-випуск».

125. Вказати основний критерій, на який орієнтується виробник:

 1. мінімізація затрат;

 2. максимізація прибутку;

 3. максимізація валового виробництва;

 4. задоволення бажань споживачів.

Тема 7 «моделі міжгалузевого балансу»

126. Таблиця міжгалузевого балансу, що складається з нормативів прямих витрат на виробництво одиниці продукції в натуральному вираженні називається:

1) матриця нормативів;

2) матриця коефіцієнтів;

3) нормативна матриця;

4) технологічна матриця.

127. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу товарів та послуг можна скласти на рівні:

 1. підприємства;

 2. галузі народного господарстві;

 3. технологічного процесу;

 4. регіону.

128. Вкажіть групу показників, які можна визначити за міжгалузевим балансом:

 1. коефіцієнти пропорційного зв’язку між засобами виробництва;

 2. коефіцієнти кореляційного зв’язку факторів, що впливають на технологічний процес галузі;

 3. коефіцієнти прямих і повних витрат на виробництво продукції;

 4. коефіцієнти еластичності попиту на продукцію певної галузі.

129. Визначте, яка модель Леонтьєва буде продуктивною, якщо вона задана відповідною матрицею А:

1)

2)

3)

4)

130. Модель Леонтьєва характеризує:

 1. формування оптимального портфеля цінних паперів;

 2. формування міжгалузевого балансу;

 3. формування стратегії виробника на ринку;

 4. формування найпростішої моделі обміну.

131. В моделі Леонтьєва називається:

 1. технологічною матрицею затрат;

 2. матрицею прибутків;

 3. матрицею цін;

 4. матрицею кінцевої продукції.

132. Коефіцієнти прямих матеріальних витрат в моделі міжгалузевого балансу:

 1. можуть приймати довільні значення;

 2. можуть приймати тільки від’ємні значення;

 3. можуть приймати значення від 0 до 1;

 4. можуть приймати значення тільки більші за 1.

133. Коефіцієнти повних витрат в МГБ визначаються на основі:

 1. коефіцієнтів розподілу;

 2. коефіцієнтів прямих витрат;

 3. коефіцієнтів пропорційності;

 4. коефіцієнтів відповідності.

134. Для обчислення коефіцієнтів прямих витрат в МГБ користуються інформацією:

 1. першого квадранту балансу;

 2. другого квадранту балансу;

 3. третього квадранту балансу;

 4. четвертого квадранту балансу.

135. Модель Леонтьєва називають ще:

 1. моделлю пропозиції;

 2. моделлю попиту;

 3. павутиноподібною моделлю;

 4. моделлю міжгалузевого балансу.

136. Коефіцієнти прямих матеріальних витрат характеризують:

 1. витрати ресурсів на останньому технологічному циклі;

 2. витрати, уречевлені в ресурсах;

 3. сукупні витрати на продукцію на всіх етапах;

 4. витрати на оплату праці.

137. В МГБ використовується поняття:

1) інвестиції;

2) норма інвестування;

3) рейтинг;

4) коефіцієнти прямих витрат.

138. В МГБ використовується поняття:

1) інвестиції;

2) обсяг виробництва;

3) норма інвестування;

4) рейтинг.

139. В МГБ використовується поняття:

1) експорт;

2) інвестиції;

3) норма інвестування;

4) рейтинг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.