Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моделирование экономики.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
375.81 Кб
Скачать
 1. Об’єктивні та суб’єктивні;

 2. Прості та складні;

 3. тільки зовнішнього середовища;

 4. фактор часу.

64. Для яких ігор можна використати графічний метод?

 1. 2*2;

 2. 1*2;

 3. 4*4;

 4. для будь-яких ігор.

65. Обрати критерій, що не використовують в теорії прийняття управлінських рішень:

 1. критерій мінімаксу;

 2. критерій Стьюдента;

 3. критерій Гурвіца;

 4. критерій крайнього оптимізму.

66. Стратегічними називають ігри, в яких:

 1. присутня стратегія розвитку;

 2. обидва гравця мають набір стратегій;

 3. один гравець має стратегії, інший – ні;

 4. розв’язок отримуємо як стратегічний план.

67. Статистичними називають ігри:

 1. «з природою»;

 2. побудовані на статистичній звітності;

 3. побудовані на статистичних функціях;

 4. розв’язок яких вимагає апарату математичної статистики.

68. Якщо гра має сідлову точку, це означає, що розв’язком такої гри є:

 1. чисті стратегії гравців;

 2. змішані стратегії гравців;

 3. будь-які стратегії гравців;

 4. ті стратегії, що обирає особа, яка приймає рішення.

69. Який метод використовується для розв’язку гри 2*2?

 1. симплексний;

 2. найменших квадратів;

 3. графічний;

 4. сітьовий.

70. Якщо гра не має сідлової точки, отже:

 1. її розв’язати взагалі не можливо;

 2. її можна розв’язати як задачу математичного програмування;

 3. її можна розв’язати як економетричну задачу;

 4. її можна розв’язати будь-яким методом.

71. Якщо гра має сідлову точку, отже:

 1. верхня межа збігається з нижньою;

 2. верхня межа більша за нижню;

 3. нижня межа більша за верхню;

 4. сідлова точка гри не залежить від величини верхньої чи нижньої меж.

72. Вказати правило, що не використовується при прийняття управлінських рішень

 1. більшість;

 2. меншість;

 3. консенсус;

 4. диктатура.

73. Поняття ризик – це:

 1. тільки об’єктивна категорія;

 2. тільки суб’єктивна категорія;

 3. об’єктивно-суб’єктивна категорія;

 4. у різних випадках ризик – різна категорія.

74. Назвати фактори, внаслідок яких виникає ризик:

 1. брак інформації;

 2. зміна законодавства;

 3. некомпетентність особи, що приймає рішення;

 4. всі вищеперелічені фактори.

75. Які показники є основними для кількісного аналізу ризиків:

 1. кореляційні залежності між величинами;

 2. ймовірність, математичне очікування ознаки, дисперсія ознаки;

 3. розподіл ймовірностей випадкових величин;

 4. похибка прогнозу, варіація.

76. Ризикологія – це:

 1. наука про основні фактори, що спричиняють виникнення ризику;

 2. наука про основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення, врахування, оцінювання й управління ризиком;

 3. наука про управління системами без врахування ризику;

 4. концепція прийняття рішень.

77. Теорія ігор – це наука, що:

 1. займається розробкою критеріїв для оцінки стратегій та для прийняття управлінських рішень в умовах конфліктності та невизначеності;

 2. займається розробкою стратегій виробників та споживачів продукції;

 3. займається розробкою управлінських рішень в умовах визначеності;

 4. займається розробкою чисельних методів тільки для ведення азартних ігор.

78. Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних базується на основі обчислення:

 1. сезонності надходжень по проектам;

 2. кількості проектів для оцінки;

 3. середньої прибутковості та ризиковості кожного проекту;

 4. коефіцієнтів пропорційності.

79. За допомогою якої настройки вирішуються моделі в Microsoft Excel?

1) майстер підсумовування;

2) майстер підстановок;

3) пошук рішення;

4) пакет аналізу.

80. Що показує статус «Не зв’язане в „Звіті за результатами»?

1) невідповідність змінної встановленому рівню;

2) неможливість зміни змінної ;

3) можливість зміни змінної;

4) відповідність змінної встановленому рівню.

81. Який економічний зміст має показник «Нормована вартість» в «Звіті по стійкості»?

1) збільшення цільової функції;

2) зменшення цільової функції;

3) поліпшення цільової функції;

4) погіршення цільової функції.

82. Який економічний зміст має показник «Тіньова ціна» в «Звіті по стійкості»?

1) зміна цільової функції;

2) збільшення цільової функції;

3) зменшення цільової функції;

4) поліпшення цільової функції.

83. Яка форма запису моделі відображає її в табличній формі?

1) числова;

2) структурна;

3) матрична;

4) канонічна.

84. Яка форма запису моделі відображає її у вигляді рівнянь і нерівностей?

1) числова;

2) структурна;

3) матрична;

4)канонічна.

85. Яка форма запису моделі відображає її в математичних позначеннях?

1) числова;

2) матрична;

3) структурна;

4) канонічна.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.