Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 10-12.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
171.63 Кб
Скачать

Модуль 10. Технології проблемного навчання

Цільова настанова

У процесі вивчення навчального матеріалу на підставі наявної інформації стосовно конкретних умов навчання формуються вмін­ня проектувати проблемні технології навчання, які охоплюють:

 • розроблення евристичних питань, що подаються у формі діа­логу викладача й учня;

 • розроблення демонстраційного експерименту, використовува­ного для активного формування знань і вмінь;

 • розроблення проблемних ситуацій, використовуваних у про­цесі формування нових знань і закріплення.

План

   1. Загальна характеристика проблемного навчання у світлі сучасних педагогічних теорій.

   2. Дидактичні характеристики проблемного навчання.

   3. Алгоритм діяльності викладача під час розроблення технології активізації пізнавальної діяльності.

  1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Загальна характеристика проблемного навчання у світлі сучасних педагогічних теорій

В

Сутність

проблемного навчання

ід початку розвитку проблемного навчання його пов'язували з поняттям «проблема». Слово «проблема» в перекладі з грецької означає завдання в широкому смислі, «складне теоретичне і практичне питання, яке вимагає вивчення, вирішення». При цьому слід зазначити, що проблеми вирішуються, а не розв'язуються, як задачі.

Наукові проблеми і навчальні проблеми - поняття не тотожні. Наукові проблеми вирішуються шляхом набуття нових знань, а навчальні пробле­ми вимагають для свого вирішення знань, умінь і навичок, відомих науці, але не відомих учневі. У цій схемі проблема розуміється як звичайне за­вдання, для вирішення якого необхідно додати знань та вмінь.

Постановку проблеми (насправді - завдання) стали називати створенням проблемної ситуації. М.І. Махмутов проблемну ситуацію розуміє як «психічний стан інтелектуального ускладнення, яке виникає в людини тоді, коли вона в об'єктивній ситуації (у ситуації завдання) не може по­яснити той або інший факт за допомогою наявних знань, виконати відому дію знайомими способами і мусить знайти новий спосіб дії».

Проблемним можна вважати таке навчання, у разі якого учні систематично беруть участь у процесі вирішення проблем, побудованих на змісті навчального матеріалу.

Сутність проблемного навчання полягає в тому, що учнів спонука­ють до пізнавальної активності, до самостійних розумових дій, спря­мованих на досягнення необхідного результату.

В основі проблемного навчання лежать психологічні закономірності проблемної ситуації та дослідницький принцип теорії пізнання.

Проблемна ситуація - це особливий психологічний стан людини, пов'язаний з появою невирішених питань і прагненням знайти на них відповіді. Навчальна проблема - це проблемна ситуація, прийнята уч­нем для вирішення за допомогою наявних у нього засобів (знань, умінь, досвіду). Ознаками навчальної проблеми є наявність суперечностей і певної готовності учня до пошуку шляхів вирішення, можливо, нео­днозначних. Навчальна проблема може мати форму навчального завдан­ня, питання, демонстрації.

Навчальна проблема вирішується викладачем і учнем у процесі проблемного навчання. При цьому викладач здійснює проблемне викладання, а учень - проблемне учіння.

Проблемне учіння - це особлива структура творчої діяльності учнів із засвоєння способів діяльності шляхом аналізу проблемних ситуацій, формулювання навчальних проблем та їхнього вирішення.

Проблемне викладання - це діяльність викладача щодо створення умов проблемного навчання шляхом навмисного створення системи послідовних проблемних ситуацій і керування процесом їхнього вирішення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]