Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
524.26 Кб
Скачать

МОДУЛЬ 4.

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ Й ДІАГНОСТИКИ

СТАНУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

.

Цільова настанова

У процесі вивчення теми у студентів формуються вміння:

 • відтворювати інформацію про цілі, завдання, особливості, за­соби та

способи виконання дій щодо аналізу умов навчання;

 • аналізувати матеріально-технічну й дидактичну бази навчаль­ного закладу за заданою дисципліною щодо їх використання в на­вчальному процесі;

 • визначати способи аналізу початкових умов під час вивчення конкретної теми;

 • визначати способи формування й упровадження базового ма­теріалу в навчальний процес;

 • визначати способи використання наявного устаткування в навчальному процесі;

 • проектувати системи формування базового матеріалу для за­даних умов;

 • розробляти методики застосування устаткування і ТЗН в на­вчальному процесі;

 • проектувати технічні й дидактичні засоби навчання.

План

4.1.1. Загальна характеристика етапу аналізу стану навчального процесу

4.1.2. Методика аналізу організаційно-педагогічних характерис­тик учнів.

4.1.3. Методика аналізу психологічних характеристик учнів і на­вчальної групи.

4.1 Основні теоретичні положення

4.1.1 Загальна характеристика етапу аналізу стану навчального процесу

А

Поняття «умови навчання» або «стан навчального процесу»

наліз і діагностика стану навчання є одним з етапів проектування управління навчальним процесом. Необхідність його проведення пов'язана з тим, що управління будь-якою системою, у тому числі й педа­гогічною, залежить від умов, у яких вона функціонує. Технологія організації та здійснення процесу навчання фа­хівця в конкретному навчальному закладі багато в чому залежить від умов його роботи.

Організаційно-педагогічні умови навчального закладу містять низ­ку аспектів, таких як система організації роботи навчального закладу, матеріально-технічна база, технічне й дидактичне оснащення кабінетів.

Крім того, одним із найважливіших чинників, що визначає техноло­гію навчання учнів із певної дисципліни, теми або розділу, є характерис­тика здібностей, рівня базових знань і вмінь учнів.

Поняття «умови навчання» або «стан навчального процесу» мають два аспекти, які охоплюють матеріально-технічні й дидактичні норми організації навчального процесу (засоби навчання), базові знання учнів, психофізіологічні характеристики навчальної групи (початкові вимоги). Кожен із цих аспектів потребує особливої уваги і впливає на добір опти­мальних технологій навчання. Таким чином, процес діяльності щодо аналізу й діагностики стану навчального процесу має два напрями: ана­ліз початкових вимог та аналіз засобів навчання.

Початкові вимоги розуміємо як характеристику учнів, їхні базові знання й досвід, емоційне ставлення до навчального процесу, соціодемографічні та психологічні характеристики.

Засоби навчання розуміємо як технічні й дидактичні засоби, що до­зволяють оптимізувати процес навчання.

П

Загальна характеристика діяльності щодо аналізу початкових вимог

очаткові вимоги до учнів охоплюють ті мінімальні професійні вміння й здібнос­ті, якими мусить володіти учень до освоєн­ня програми навчання.

Пертий етап аналізу початкових ви­мог здійснюється під час організації та проведення вступних іспитів і співбесід, а також під час тестування на професійну спрямованість і придатність абітурієнтів.

Аналізуючи умови навчання, викладач має визначити ті способи корекції початкових умов, які дозволили б усунути недоліки в навчанні або сформувати відсутні в учнів базові знання.

Метою цієї діяльності є встановлення початкових вимог і співвід­несення їх із реальним рівнем учнів. Отже, завдання викладача - при­вести у відповідність початкові вимоги і реальні умови навчання.

Предметом діяльності в такому разі є базова характеристика осо­бистості, що охоплює різні характеристики.

1.Соціодемографічні характеристики:

 • місце проживання;

 • стать, вік;

 • фінансово-економічне становище родини.

2.Емоційне ставлення до навчального курсу та майбутньої про­фесії учня:

 • професійна спрямованість (схильність до певних типів професій);

 • мотивація навчальної діяльності (ставлення до навчального кур­су, дисципліни, професії).

3.Базові знання й досвід:

 • кругозір та ерудиція;

 • досвід навчання, що охоплює загальні теоретичні та практичні вмін­ня в різних галузях знань (гуманітарній, філософській, історичній, фунда­ментальній тощо), прийоми навчальної роботи, навички самоосвіти;

 • базові вміння, необхідні для освоєння теми, розділу, дисципліни, професії.

4.Психологічні характеристики окремих учнів і навчальної групи в цілому:

 • здатність до навчання (лабільність мислення);

 • пам'ять;

 • тип мислення;

 • мовлення.

Для навчальної групи в цілому: згуртованість, наявність лідера тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]