Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
митне право курсач.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
127.41 Кб
Скачать

38

Вступ

Актуальність теми дослідження. За 25 років Незалежності нашої держави ми пройшли непростий шлях. Подальший розвиток демократії, зміцнення законності і державної дисципліни нерозривно пов’язані з підвищенням якості та ефективності роботи правоохоронних органів, зокрема Державної митної служби України, що пояснюється рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів, які породжено побудовою ринкових відносин, новими підходами до вирішення багатьох важливих завдань, що постають перед молодою незалежною державою.

Одним із таких завдань є розбудова власної митної системи, здійснення митного регулювання на своїй території і укріплення митного кордону. Конституція 1996р. своїми нормами (ст. 92 п.9; ст. 115 п.8) створила конституційні основи митної справи в Україні. Прийнято цілу низку законодавчих актів, в тому числі Митний кодекс України, що дало змогу сформувати нормативно-правову базу митної системи.

Водночас правове регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних правил, форм і методів діяльності митних органів в цій сфері не повністю відповідає вимогам часу, потребує свого удосконалення і якісно нового оформлення.

Необхідність посилення боротьби зі злочинністю та порушеннями встановлених правил в сфері митної діяльності, підвищення значення і ролі адміністративної відповідальності в цьому процесі обумовлює актуальність і важливість глибокого і всебічного комплексного наукового дослідження широкого кола питань, пов’язаних з практичною діяльністю митних органів України, щодо реалізації норм адміністративної відповідальності за порушення митних правил в сучасних умовах.

Зазначене і викликало необхідність наукового дослідження цих важливих проблем і обумовило вибір теми курсової роботи роботи.

При підготовці курсової роботи були використані дослідження таких вчених як В.Б.Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Бітяка, А.Ф.Бантишева, М.М. Василини, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, Б.М. Габрічідзе, Є.В.Додіна, М.І. Єропкіна, А.П. Закалюка, А.П. Клюшніченка, Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, О.П. Коренева, Ю.Ф. Кравченка, С.В. Ківалова, О.Н. Козиріна, Р.А. Калюжного, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, М.П. Орзіха, І.М. Пахомова, Л.Л. Попова, В.П. Петкова, П.М. Рабіновича, І.С. Самощенка, В.М. Самсонова, А.О. Селіванова, В.Ф. Сіренка, К.К. Сандровського, О.Ф. Фрицького, Ю.С. Шемшученка, В.К. Шкарупи та інших вчених, які представляють різні галузі правової науки.

Об’єктом курсової роботи є діяльність органів Державної митної служби України.

Предмет дослідження складають адміністративно-правові питання діяльності органів Державної митної служби і їх посадових осіб, щодо застосування адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є визначення сутності та призначення митної справи в Україні, підстав та змісту адміністративної відповідальності за порушення митних правил, форм та методів взаємодії Державної митної служби з правоохоронними органами України в сучасних умовах, особливості адміністративної відповідальності та провадження в справах про порушення митних правил.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі вирішуються такі основні завдання :

  • визначаються сутність та призначення митної справи України;

  • розкриваються зміст та особливості правового статусу Державної митної служби;

- форми і методи взаємодії з правоохоронними органами України;

- аналізуються сутність, підстави та зміст адміністративної відповідальності за порушення митних правил;

- дається соціально-правова характеристика адміністративної відповідальності за порушення митних правил;

- визначається система порушень митних правил;

- характеризується провадження та його особливості в справах про порушення митних правил;

- визначається і аналізується ефективність форм та методів взаємодії митних органів з іншими суб’єктами правоохоронної системи;

- пропонуються рекомендації, спрямовані на удосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, теорія держави і права, розробки у сфері управління, соціології, психології, статистики; законодавчі та інші нормативні акти, які регламентують діяльність органів Державної митної служби України. Головними науковими методами дослідження обрані статистичні (угруповання, статистичний аналіз) та соціологічні (логічний і порівняльний аналіз, моделювання, опитування, вивчення документів).

Структура. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів,

висновків, списку використаних джерел.

  1. Загальна характеристика митних адміністративних правопорушень

1.1.Поняття та ознаки митного адміністративного правопорушення

В курсовій роботі мова йдеться про митні адміністративні правопорушення, для цього визначимо поняття. Порушення митних правил є різновидом у більшій мірі адміністративного правопорушення — винного діяння (дії чи бездіяльності), що посягає на встановлений порядок перетинання митного кордону та переміщення через нього товарів, транспортних засобів і предметів. Митні правопорушення, як й інші порушення, характеризуються такими ознаками, як суспільна небезпечність, заподіяння шкоди, винність та караність. Суспільна небезпека проявляється у тому, що порушеннями митних правил створюється загроза митній справі. В результаті такого правопорушення порушується порядок переміщення товарів, транспортних засобів і предметів через митний кордон. До ознак правопорушення також належить те, що вони завдають шкоди, а особи, які їх скоїли, підлягають покаранню. Як і будь-яке інше правопорушення, порушення митних правил має свій склад; об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт та суб'єктивну сторону. Лише за їх наявності винні особи притягуються у встановленому законом порядку до відповідальності. Більшість порушень митного законодавства є адміністративними. На посадових осіб митних органів можуть накладатися дисциплінарні стягнення. Митні правопорушення передбачені розділом XVIII Митного Кодексу України. Порушенням митних правил слід вважати протиправні дії осіб, яка посягають на встановлений порядок переміщення товарів, предметів і транспортних засобів через митний кордон України, їх контроль і митне оформлення та стягування мита й інших платежів, за які митним законодавством встановлена відповідальність. Відповідно до ст. 319 МК України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, які посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Митним Кодексом України, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Загальновизнано, що підставою для притягнення до адміністративної відповідальності є наявність у діянні особи складу правопорушення (corpus delicti). Суб'єктами відповідальності за митними правилами можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягали 16-річного віку (загальний суб'єкт), а також посадові особи (спеціальний суб'єкт). Варто підкреслити, що притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та інших податків і зборів.

Підставою для порушення адміністративної справи і провадження є дія, яка містить ознаки адміністративного правопорушення (фактична підстава).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.