Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роз 4-6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
1.14 Mб
Скачать

4.3. Облік операцій з іноземною валютою

Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, можуть здійснювати операції з іноземною валютою. Надходження валюти до бюджетних установ здійснюється у вигляді цільового фінансування бюджету для придбання засобів матеріально-технічного призначення, оплата наданих послуг нерезидентами, виконаних робіт відповідно до міжнародних програм співпраці, оплати ліцензій на впровадження винаходів, новітніх технологій, оплати за навчання, стажування, лікування іноземних громадян тощо. Напрями витрачання валютних коштів можуть бути: оплата за поставлені товари, надані послуги, виконані послуги нерезидентам; оплата послуг банків – нерезидентів; оплата витрат за відрядженнями; продаж валюти тощо.

Режим здійснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулювання, повноваження бюджетних установ і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства визначають Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02. 1993 р. № 15-93 та Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09 1994 р. № 185/94-ВР.

Бюджетні установи для здійснення операцій в іноземній валюті відкривають рахунки в уповноважених банках за кожним видом іноземної валюти зокрема. Цей порядок регулюється Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Використання готівкової іноземної валюти регулюється Постановою Правління НБУ від 30.05.2007р. №200 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

Облік коштів, що надходять і використовуються бюджетними установами в іноземній валюті, здійснюється згідно з вимогами, визначеними у наказі ДКУ від 24.07.2001 р. № 126 «Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті».

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетними установами ведеться за субрахунками:

302 «Каса в іноземній валюті»;

318 «Поточні рахунки в іноземній валюті».

На кожне найменування валюти в обліку відкриваються окремі рахунки третього порядку залежно від виду валюти або рахунків, відкритих в установах банків (302-1, 302-2, 302-3, 318-1, 318-2, 318-3 та ін.).

У бухгалтерському обліку операції в іноземній валюті відображаються в регістрах бухгалтерського обліку у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій в іноземній валюті.

З цією метою в меморіальних ордерах для кожного запису валютних операцій передбачають два рядки за одним порядковим номером. Окремо для кожного виду валюти складаються меморіальні ордери та нумеруються відповідно № 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 та ін.

Первинне визнання операцій, проведених в іноземній валюті, у бухгалтерському обліку перераховують в національну валюту України із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активу, зобов’язання, доходу тощо).

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншій установі чи отримана від інших осіб, перераховується в національну валюту України із застосуванням валютного курсу на дату отримання авансу чи попередньої оплати. Фактичні витрати відрядженого працівника в іноземній валюті, які визначаються згідно із затвердженим звітом про використання коштів, але не більше суми авансу, перераховують у національну валюту України за валютним курсом на дату отримання авансу. У разі, якщо фактичні витрати працівника в іноземній валюті у затвердженому звіті про використання коштів перевищують отриманий аванс, таке перевищення підлягає перерахунку в національну валюту України за валютним курсом на дату затвердження звіту про використання коштів.

Монетарні статті - статті балансу, що відображають грошові кошти в касі, на рахунках в установах банків, а також такі активи і зобов'язання, що будуть отримані чи сплачені у фіксованій чи визначеній сумі грошей або їх еквівалентів. Відображаються в національній валюті України з використанням валютного курсу на звітну дату.

Немонетарні статті - статті балансу, що відображають основні засоби, матеріали та інші статті, які не відносяться до монетарних. що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за первісною або відновлювальною вартістю (історичною собівартістю), перераховуються у національну валюту України за валютним курсом на дату здійснення операції. А ті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), перераховуються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.

У разі зміни валютного курсу на залишки коштів на звітну дату нараховується курсова різниця, яка є наслідком перерахунку однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну валюту України при різних валютних курсах. Відображення в обліку проходить у такому порядку:

  • при збільшенні валютного курсу дебетується субрахунок 318 та кредитується субрахунок 442, одночасно, за дебетом субрахунку 442 та кредитом субрахунку 701-702, 711-713;

  • при зменшенні курсу дебетується субрахунок 442 та кредитується субрахунок 318, одночасно, за дебетом субрахунку 701-702, 711-713 та кредитом субрахунку 442.

Розпорядники бюджетних коштів проводять переоцінку зобов'язань, узятих в іноземній валюті, на дату проведення операції та на звітну дату. У такому випадку:

  • при збільшенні валютного курсу дебетується субрахунок 801, 802, 811 - 813 та кредитується субрахунок 442, одночасно, за дебетом субрахунку 442 та кредитом субрахунку 364, 675;

  • при зменшенні курсу дебетується субрахунок 442 та кредитується субрахунок , 801, 802, 811 – 813, одночасно, за дебетом субрахунку 364, 675 та кредитом субрахунку 442.

Бюджетні установи, що використовують у своїй діяльності іноземну валюту, складають і подають не пізніше останнього робочого дня місяця до органів Державного казначейства України «Довідку про операції в іноземній валюті». У ній за кодами економічної класифікації видатків наводять показники наявності, надходжень і витрачань коштів в іноземній валюті і у гривневому еквіваленті за загальним і спеціальним фондом окремо.

Основні бухгалтерські проведення з обліку операцій з іноземною валютою (табл.4.3.).

Таблиця 4.3

Основні бухгалтерські проведення з обліку операцій з іноземною валютою

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Надійшло фінансування з бюджету на валютний рахунок установи

318

701, 702

Перераховано кошти для придбання іноземної валюти уповноваженому банку

364

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326

Зарахована валюта, куплена установою банку

318

364

Нарахована комісійна винагорода за придбання іноземної валюти

801, 802, 811, 812, 813

364

Отримання готівкової іноземної валюти в касу установи

302

318

Видано під звіт з каси іноземну валюту

362

302

Затверджено авансовий звіт в межах виданого авансу за курсом не день видачі авансу

801, 802, 811, 812, 813

362

Зараховано кошти в іноземній валюті за надані послуги нерезидентам

318

711

Нарахована курсова різниця на залишок коштів на валютному рахунку:

При збільшенні валютного курсу

318

442

442

701, 702, 711, 712, 713

При зниженні курсу

442

318

701, 702, 711, 712, 713

442

Нарахована курсова різниця на зобов’язання, взяті в іноземній валюті

При збільшенні валютного курсу

801, 802, 811, 812, 813

442

442

364, 675

При зниженні курсу

442

801, 802, 811, 812, 813

364, 675

442

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.