Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча Програма зпедагог.дошк 3-4 сем. 2 курс.doc
Скачиваний:
83
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
964.1 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА

СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський університет імені бориса грінченка

Кафедра педагогіки

Робоча навчальна програма

Педагогіка дошкільна

для напряму підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта”

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА

Спорту україни київський університет імені бориса грінченка Кафедра педагогіки

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор

з науково-методичної

та навчальної роботи Вченою радою Педагогічного інституту

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»_______2012 р.

«___»_______________ 2012 р. Учений секретар___________

Робоча навчальна програма педагогіка дошкільна

для напряму підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта”

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № __ від «___» _____________ 2012 р.

завідувач кафедри________ Г.І. Іванюк

Київ2012

Педагогіка дошкільна. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 66 с.

Укладач: Січкар Алла Дмитрівна, старший викладач кафедри педагогіки

Рецензенти:

1. Іванюк Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

2. Cтарченко Валентина Андріївна , науковий співробітник лабораторії дошкільної педагогіки Інституту проблем виховання апн України.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Загальні основи дошкільної педагогіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Змістовий модуль ІІ. Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку....................... 13

ЗмістовиймодульІІI Виховання дітей у грі....................................................................... 18

Змістовий модульI V. Навчання дітей дошкільного віку.................................................... 20

Змістовий модуль V. Дошкільнй заклад сім я і школа ...................................................... 23

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Педагогіка дошкільна » . . . . . . . . ..... .25

V. Плани семінарських та практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Карта самостійної роботи бакалавра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .42

VІІ. Індивідуальна навчально-дослідна робота . . . . . . . . . . . . . . ……………………44

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ІХ . Методи навчання…………………………………………………………… . 50

Х. Питання до екзамену ……………………………………………………………..51

ХI. Орієнтовна тематика курсових робіт. . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ХII. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Педагогіка дошкільна» є нормативним документом КМПУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Педагогіка дошкільна», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Педагогіка дошкільна» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про закономірності процесу навчання і виховання дітей дошкільного віку, форми, методи і засоби формування особистості дитини, основи управління педагогічним процесом у дошкільному навчальному закладі; професійної підготовки висококваліфікованих і конкуренто­спроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів

Завдання курсу:

1. Розкрити теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку та методичні питання організації життя і діяльності дошкільників.

2. Ознайомити студентів з надбаннями народної педагогіки . досягненнями світової науки і передового педагогічного досвіду в галузі дошкільної освіти.

3. Формувати здатність до педагогічного осмислення явищ виховання й розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання.

4. Сприяти оволодінню студентами методами і формами організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

5. Розвинути уміння педагогічного прогнозування, самостійність та критичність мислення.

6. Сприяти вихованню кращих моральних рис особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: любові та поваги до особистості дитини.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

- значення дошкільного дитинства для становлення особистості дитини;

- надбання світової педагогічної думки та педагогічних традицій українського народу;

- становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки;

- особливості виховання і навчання дітей раннього віку;

- особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку;

- шляхи здійсненняг уманізації навчально-виховного процесу у ДНЗ;

- шляхи вивчення та врахування потреб і інтересів дітей в навчально-виховному процесі.

На основі цих знань у студентів повинні бути сформовані уміння:

- планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;

- забезпечувати диференційований підхід до вихованців;

- аналізувати програмно-методичні матеріали;.

-організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного навчального закладу;

- добирати та ефективно використовувати безпосередні та опосередковані методи керівництва іграми дошкільників;

- використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини.

Курс „ Педагогіка дошкільна ” тісно пов’язаний з такими дисциплінами як „Загальна педагогіка”, „Психологія”,”Дитяча психологія”. Знання і уміння , набуті студентами в процесі вивчення вищевказаних дисциплін, дозволяють їм певну частину інфомації опанувати самостійно.

Завдання самостійної роботи студентів спрямовані на розвиток їх аналітичних умінь в процесі роботи з основною та додатковою літературою, творчості та самостійності при вирішенні педагогічних ситуацій, розвиток прогностичних умінь та відповідальності за прийняті рішення.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 216 год., із них 28 год. – лекції, 28 год. – семінарські заняття, 8 год. – індивідуальна робота, 8 год. – модульний контроль знань, 72 год. – самостійна робота студентів, 36 год. – підготовка до екзамену, 36 год. – підготовка курсових робіт.

.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.