Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча_програма_іст._Укр..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
384.51 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра історії України і методики навчання

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

для напрямів підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта 6.010102 Початкова освіта 6.010106 Соціальна педагогіка 6.010201 Фізичне виховання 6.020204 Музичне мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 6.020207 Дизайн 6.020303 Філологія. Українська мова та література

6.020303 Філологія. Англійська мова та література

6.020303 Філологія. Німецька мова і література

6.020303 Філологія. Іспанська мова і література

6.020303 Філологія. Італійська мова і література

6.020303 Філологія. Переклад

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.040302 Інформатика

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра історії України і методики навчання

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з навчально-методичної роботи

_________________ О.Б. Жильцов

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Інституту лідерства

та соціальних наук

Протокол № ___ від ____________ 20__ р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

для напрямів підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта 6.010102 Початкова освіта 6.010106 Соціальна педагогіка 6.010201 Фізичне виховання 6.020204 Музичне мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 6.020207 Дизайн 6.020303 Філологія. Українська мова та література

6.020303 Філологія. Англійська мова та література

6.020303 Філологія. Німецька мова і література

6.020303 Філологія. Іспанська мова і література

6.020303 Філологія. Італійська мова і література

6.020303 Філологія. Переклад

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.040302 Інформатика

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

«УХВАЛЕНО»

на засіданні кафедри

історії України і методики навчання

Протокол № ____ від ____________ 20__ р.

Київ 2011

Укладачі:

 • Мохнатюк Ігор Олексійович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

 • Іванюк Олег Леонідович, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

 • Ковальов Євген Аркадійович, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

 • Потрехалкін Ігор Миколайович, викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:

 • Зінченко Арсен Леонідович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

 • Виноградов Степан Васильович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

4

Структура програми

6

Тематичний план

7

Програма

9

Навчально-методична карта дисципліни

15

Карта самостійної роботи

18

Індивідуальна навчально-дослідна робота

19

Система поточного і підсумкового контролю

21

Перелік рекомендованої літератури

24

Пояснювальна записка

Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія України» (далі – Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою історії України і методики навчання Інституту лідерства та соціальних наук на основі ОПП підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початкова освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образо­творче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія. Українська мова та література, 6.020303 Філологія. Англійська мова та література, 6.020303 Філологія. Німецька мова і література, 6.020303 Філологія. Іспанська мова і література, 6.020303 Філологія. Італійська мова і література, 6.020303 Філологія. Переклад, 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 6.030301 Журналістика, 6.040302 Інформатика, відповідно до затверджених навчальних планів.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.)

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, алго­ритму вивчення навчального матеріалу дисципліни.

Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.

Навчальна дисципліна «Історія України» є складовою частиною циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, нормативного блоку навчальної програми.

Мета – ознайомлення студентів з сутністю історичного процесу, що відбувався на території сучасної України від доби первісного суспільства до сьогодення.

Завдання:

 1. висвітлити етапи етногенезу українців;

 2. дослідити соціально-економічні та політичні процеси, які мали місце в історії України;

 3. визначити місце історії України у всесвітній історії.

Навчальні результати / досягнення:

 1. формування у студентів цілісного бачення історичного процесу, що відбувався на території України від доби первісного суспільства до сьогодення;

 2. вироблення у студентів вміння оцінювати й узагальнювати історичні явища, встановлювати між ними причинно-наслідкові зв’язки;

 3. розуміння студентами місця історії України у всесвітньо-історичному процесі.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 60, із них:

 • лекції - 16 год;

 • семінарські заняття – 12 год.;

 • індивідуальна робота – 4 год.;

 • самостійна робота – 24 год.;

 • модульний контроль – 4 год.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.