Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП_іст.укр.культ._2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
336.38 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра історії України і методики навчання

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

для напрямів підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта 6.010102 Початкова освіта

6.010105 Корекційна освіта (логопедія) 6.010106 Соціальна педагогіка 6.010201 Фізичне виховання 6.020204 Музичне мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 6.020207 Дизайн 6.020303 Філологія. Українська мова та література

6.020303 Філологія (мова та література англійська)

6.020303 Філологія (мова та література німецька)

6.020303 Філологія (мова та література іспанська)

6.020303 Філологія (мова та література італійська)

6.020303 Філологія. Переклад

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.030508 Фінанси і кредит

6.040201 Математика

6.040302 Інформатика

6.130102 Соціальна робота

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут лідерства та соціальних наук

Кафедра історії України і методики навчання

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

_________________ О.Б. Жильцов

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Інституту лідерства

та соціальних наук

Протокол № ___ від ____________ 20__ р.

Вчений секретар_________С.В. Виноградов

Робоча навчальна програма історія української культури

для напрямів підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта 6.010102 Початкова освіта

6.010105 Корекційна освіта (логопедія) 6.010106 Соціальна педагогіка 6.010201 Фізичне виховання 6.020204 Музичне мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 6.020207 Дизайн 6.020303 Філологія. Українська мова та література

6.020303 Філологія (мова та література англійська)

6.020303 Філологія (мова та література німецька)

6.020303 Філологія (мова та література іспанська)

6.020303 Філологія (мова та література італійська)

6.020303 Філологія (переклад)

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.030508 Фінанси і кредит

6.040201 Математика

6.040302 Інформатика

6.130102 Соціальна робота

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

«УХВАЛЕНО»

на засіданні кафедри історії України і методики навчання

Протокол № ____ від ____________ 20__ р.

Завідувач кафедри__________А.Л. Зінченко

Київ 2011

Укладачі:

 • Іванюк Олег Леонідович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

 • Ковальов Євген Аркадійович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

Рецензенти:

 • Зінченко Арсен Леонідович, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

 • Виноградов Степан Васильович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України і методики навчання, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

5

Структура програми

6

Тематичний план

8

Програма

9

Навчально-методична карта дисципліни

15

Карта самостійної роботи

18

Індивідуальна навчально-дослідна робота

19

Система поточного і підсумкового контролю

21

Перелік рекомендованої літератури

22

Пояснювальна записка

Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія української культури» (далі – Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою історії України і методики навчання Інституту лідерства та соціальних наук на основі ОПП підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початкова освіта, 6.010105 Корекційна освіта (логопедія), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образо­творче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія. Українська мова та література, 6.020303 Філологія. Англійська мова та література, 6.020303 Філологія. Німецька мова і література, 6.020303 Філологія. Іспанська мова і література, 6.020303 Філологія. Італійська мова і література, 6.020303 Філологія. Переклад, 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія, 6.030301 Журналістика, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.040302 Інформатика, 6.130102 Соціальна робота відповідно до затверджених навчальних планів.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.)

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, алго­ритму вивчення навчального матеріалу дисципліни.

Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.

Навчальна дисципліна «Історія української культури» є складовою частиною циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, нормативного блоку навчальної програми.

Мета – ознайомлення студентів з сутністю історико-культурних процесів в Україні.

Завдання:

 1. ознайомити студентів з джерелами і методами дослідження історії української культури;

 2. висвітлити основні етапи розвитку української культури;

 3. визначити місце української культури у всесвітній культурній спадщині.

Навчальні результати / досягнення:

 1. формування у студентів цілісного розуміння історико-культурних процесів, що відбувалися в Україні;

 2. вироблення у студентів вміння оцінювати та узагальнювати історико-культурні явища;

 3. розуміння студентами місця історії України у всесвітньому історико- культурному процесі.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 60, із них:

 • лекції – 16 год;

 • семінарські заняття – 12 год.;

 • індивідуальна робота – 4 год.;

 • самостійна робота – 24 год.;

 • модульний контроль – 4 год.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.