Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
А процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
342.53 Кб
Скачать

Підходи,щодо визначення адмін..Процесу

 1. Юридичний – провадження у справах про адмін. правопорушеня КпАП

 2. Управлінський – АП- врегульований нормами АПП порядок розгляду публ-прав.спорів, а у передбач.ЗУвипадках – здійснення інших проваджень.

 3. Судовий – АП розум. виключно як форма здійсн. правосуддя КАСУ

Особливості ап

1.Різновид юр.проц, який має суттєві відмінності від інших видів процесів

2. Він направлений на вирішення публ-правових спорів

3. Врегульований нормами КАСУ

4. Учасником такого процесу є адмін..суд.

Не слід ототожнювати АП і Адмін.процедуру

Адмін.процедуравстановлений законод.порядок розгляду та вирішення адмін..справ органами публ.адміністрації. (д-сть суб.держ.влади, крім тих, що регулюються нормами КАСУ, щодо матеріальних норм права).

4 Структура адміністративного процесу

Структура Адмін процесу – це сукупність окремих проваджень, кожне з яких характеризується послідовністю процесуальних дій.

Адмін.провадження – врегул. правом порядок вчинення процес.дій, що забезпеч. винесення законного і об’єкт. рішення по індивідуал.адмін справі.

Види адмін. Проваджень

 1. Провадж. щодо оскарж. рішень, дій чи бездіяльності суб.влад.повноважень

 2. Провадж. у справах пов’язаних з виборчим процес чи проц.. референдуму

 3. Провадження у спр. за зверн. суб. влад.повн. у випадках, встанов.ЗУ

Стадія адмін..провадження – послідовно змінюючи одна одну операції, що логічно пов’язані між собою та спрямовані на забезп.адмін..провадження.

Обовязкові стадії:

 1. Порушення адмін..справи в адмін..суді

 2. Підготовка адмін..справи до розгляду

 3. Судовий розгляд адмін..справи

Необовязкові

 1. Апеляційне оскарження рішення суду І інстанції

 2. 2. Касаційне оскарження

3. Провадження за винятковими обставинами

4. Провадження за ново виявленими обставинами

5. Виконавче провадження

№5 Принципи адміністративного судочинства

Принципи – о-ні, керівні ідеї, на яких здійснюється адмін.. судочинство

Принципи- закріплені в КУ та законод.актах керівні, найголовніші та непорушні правила здійснення адмін..процесу, які в імперативній формі регламент.поведінку учасників такого процесу та у загал.формі визнач. процедуру адмін..судочинства.

1. Верховенство права - Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Суд застосовує принцип верх.права з урах. суд.практики Європ. Суду з Пр Л

Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адмін. справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законод,яке регулює спірні в-ни.

2. Законність Суд вирішує справи відповідно до КУ та ЗУ, а також між. договорів, згода на обов'язковість яких надана ВРУ. Якщо між. дог. Ратифік. ВРУ встановлено інші Пр ніж ті, що встановл. ЗУ, то застос. правила між. дог.

У разі відсутності ЗУ, що регулює відповідні правов-ни, суд застосовує ЗУ, що регулює подібні правов-ни (аналогія закону), а за відсутності такого ЗУсуд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права).

3 Рівність усіх учасників адмін. процесу перед ЗУ і судом - Не може бути привілеїв чи обмежень прав уч. адмін.процесу за о-ми раси, кольору шкіри, політ, реліг переконань, статі,етніч.та соц.походж, майн.стану, місця прожив, за мовними ознаками.

4. Змагальність сторін – сторони самостійні в наданні доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.Суд не може вийти за межі позовних вимог

Особл.адмін.проц. є презумпція вини відповідача суб.влад.повноважень

На відмінну від ЦП, роль суду в адмін..судоч.є більш активною. Громадяни в порівнянні із суб.влад повнов.мають гірше становище і менше можлив.для того,щоб аргумент.власні вимоги,тому суд зобовяз.вжити заходів,необхідних для повного, всебічного зясування обставин справи. Суд повинен запропон. особам, які беруть участь у справі, подати докази або з влас. ініціативи витреб. докази, яких не вистачає.

5. Диспозитивності –можливість сторін чи інших уч. Адмін.процесу розпорядж. своїми правами щодо предмета спору.Суд виріш.лише ті питання,які зазнач.в позов.вимогах. Суд, в передбач.ЗУ випадках може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для повного захисту Пр, свобод, закон. інтересів Л. і Гр.

Суд позбавл. Пр. ініціювати суд. Провадження, інакше він перетвориться із органу правосуддя в контролюючий орган. Є випадки, коли суд зобовяз.вийти за межі поз.вимог

6. Офіційне зясування обставин справи – даний принцип властивий лише адмін.. процесу. Адмін. процес на відмінну від ЦП х-ться більш активною роллю суду.

Як обмеж. принципу диспозит.- якщо спір не врегул, суд повинен запропон.особам,які беруть уч.у справі,подати докази або з влас.ініціативи витреб.доказів, яких не вистачає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.