Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
default.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
631.81 Кб
Скачать

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Гендерна психологія. Практикум.

Рівне 2012

Петренко О.Б. Гендерна психологія. Практикум : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Психологія. – Рівне, 2012 – 122 с.

Автор-упорядник: Петренко О.Б., доктор педагогічних наук, професор кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ

Рецензенти: Харченко С.Я., професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної педагогіки Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Ямницький В.М., професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії РДГУ.

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ (протокол № 8 від 22.02.2012 р. ).

Затверджено Вченою радою РДГУ (протокол № 8 від 24.02.2012 р.).

ВСТУП

Введення поняття гендеру стало одним з найбільших досягнень сучасної науки. Концепція гендерних відносин виходить із соціальної детермінованості відносин між статями й вводить відмінність між поняттям “sex” – біологічна стать й “gender” – соціальна стать.

Гендерні відносини являють собою певну структуру, яка пронизує всі сфери соціального буття, яка продукує і відтворює гендерну нерівність. Саме ця структура – той невидимий гендерний бар’єр, який повинна перебороти особистість на шляху до різних форм самоактуалізації. Особливістю гендерних відносин є те, що вони здаються “природно заданими”, тобто мало підданими прямому або непрямому соціальному впливу. Насправді ж будь-які зміни в соціальній сфері (особливо в періоди активної соціальної трансформації) відбиваються на гендерних відносинах, причому, як правило, несиметричним чином для чоловіків і жінок.

Дослідження, проведені в руслі гендерного підходу, не виходять із опозиції жінок і чоловіків, звертаються до причин утворення цієї опозиції. Головними детермінантами гендерних характеристик поведінки служать соціальні очікування, ролі й конвенційні вимоги статевої адекватності поведінки. Прийняття позиції, що стать не є першопричиною психологічних характеристик поведінки й соціальних ролей, дозволяє по-новому реконструювати Я-Образ і життєві сценарії, нав’язані системою статеворольових уявлень, дає можливість переоцінити свої можливості й домагання, визначити перспективи життєтворчості, активізувати особистісні ресурси для вибору суб’єктивних стратегій самореалізації.

Тому розуміння гендерних проблем, оволодіння основними положеннями гендерної концепції є актуальним завданням у сфері виховання й освіти молоді, а також у сфері підготовки психологів, які професійно займаються проблемами формування гармонійно розвиненої особистості.

Курс “Гендерна психологія” викладається студентам психологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста/магістра. Зміст курсу орієнтовано на аналіз розвитку гендерних досліджень у межах психологічної науки, а також поглиблене засвоєння гендерних проблем у контексті психологічного знання.

Теоретичною основою курсу “Гендерна психологія” є гендерний підхід, що пропонує новий спосіб пізнання дійсності, у якому відсутня поляризація та ієрархія “чоловічого” і “жіночого”.

У посібнику представлені методичні розробки практичних занять з гендерної психології. Практикум призначений для підготовки студентів гуманітарних і природничих напрямів в галузі гендерної психології й інших гендерно-орієнтованих дисциплін. Допущений у якості навчального посібника для студентів вузів. Пропонований практичний посібник адресований викладачам вищих навчальних закладів, які читають курси й спецкурси з гендерної тематики, дослідникам, аспірантам, студентам і всім тим, хто цікавиться гендерною проблематикою або прагне з нею познайомитися.

Мета: Ознайомити студентів із основами гендерної психології та сприяти формуванню психологічних знань, умінь, навичок необхідних для студентів-психологів у їхній майбутній професійній діяльності: викладача психології у навчальних закладах; практичного працівника з консультативно-реабілітаційної роботи.

Завдання: засвоєння теоретичних знань про психологічні механізми, закономірності та особливості гендерного розвитку особистості; ознайомлення з існуючими вітчизняними та закордонними напрацюваннями гендерної теорії, розуміння важливості гендерної методології, значення гендерного аналізу та гендерної освіти, освоєння технік, що дозволяють працювати з гендером як у дослідницьких проектах, так і діяльності психолога – практика, викладача психології.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

  • основні закономірності гендерного розвитку особистості;

  • особливості та труднощі соціалізації чоловіків та жінок;

  • наслідки порушення гендерної ідентичності та гендерної поведінки;

  • негативні наслідки гендерних стереотипів та їх подолання в соціотерапевтичній практиці.

уміти:

  • укласти психологічну характеристику особистості з врахуванням гендерних аспектів;

  • розв’язати психолого-педагогічними методами гендерні конфлікти.

  • застосувати психологічні знання про гендер для розробки освітніх консультативних програм.

Курс передбачає знання загальної психології, психології особистості, психодіагностики, вікової психології, соціальної психології, філософії, історії та культурології.

У межах курсу передбачені як традиційні лекційні та практичні заняття, так і виконання дослідницьких проектів й проведення тренінгів. Курс “Гендерної психології” передбачає 20 лекційних годин, 12 – практичних, по закінченні семестру студенти здають залік та есе чи реферат з теми, яка погоджена з викладачем. Основна увага на заліку приділяється володінню студентами системою теоретичних і методологічних знань, умінню використовувати техніки дослідницької й практичної роботи, дискусійним навичкам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]