Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Українська та зрубіжна культура. Посібник.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
08.11.2018
Размер:
961.54 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

__________________________________________________________________________________

Кафедра соціальної і гуманітарної політики

Навчально-методичний посібник

для студентів факультету

соціально-економічного управління

Видавництво ХарРІ НАДУ

"Магістр"

Укладач Вікторія Вікторівна Сичова, к.і.н., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ

Рецензент Галина Григорівна Фесенко, к.філос.н., доцент кафедри історії та культурології ХНАМГ

Відповідальний за випуск Володимир Григорович Бульба, к.і.н., доц., завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ

Видання затверджено на засіданні кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ 16 березня 2006 р., протокол № 3

Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. Посіб. Для студентів факультету соц.-екон. Управління / Укладач в.В. Сичова. – х.: Вид-во ХарРі наду “Магістр”, 2006. – 76 с.

ã В.В. Сичова, укладання, 2006

ã ХарРІ НАДУ, 2006

ВСТУП

Сучасну концепцію вищої школи в Україні орієнтовано на гуманітаризацію освітнього процесу. Це має сприяти гармонічному розвитку не лише інтелектуальних, фахових здібностей студентів, але і їхніх моральних та естетичних якостей, що набуває особливого значення в умовах глобалізації у світі. Сучасне суспільство потребує фахівців, які б мислили творчо, масштабно, були залученими до найвищих культурних здобутків людства.

Значну роль у вирішенні цього завдання покладено на викладання курсу “Українська та зарубіжна культура”, предметом якого є всі процеси життєдіяльності людей – матеріальні, економічні, соціальні, політичні, духовні, естетичні й інші, які розкривають культуру як форму та спосіб існування людини. Вивчення даного курсу складатиме наукове світоглядне підґрунтя для цілісного осмислення культур провідних цивілізацій, місця та ролі української культури в їхній історії та взаємовпливах, тенденцій їхнього подальшого розвитку. Воно також сприятиме усвідомленню студентами особистої відповідальності за збереження та примноження культурної спадщини, формуванню зрілої громадянської позиції щодо дбайливого ставлення до культурних надбань власного народу.

Знання світової та української культури вкрай необхідно майбутнім державним управлінцям для розроблення та впровадження ґрунтовної соціальної та гуманітарної політики, зокрема в галузі культури. Певний інтерес становлять уявлення людей у різні епохи про владу, а також зміни у ставленні до неї.

У навчально-методичному посібнику “Українська та зарубіжна культура” запропоновано теми та плани до семінарських занять і до самостійної підготовки студентів, враховуючи специфіку факультету соціально-економічного управління; стисло розкрито найбільш суттєві, з погляду автора, питання; подано теми рефератів для поглибленого вивчення курсу; наведено контрольні питання, що акцентують увагу студентів на мінімумі знань, які підлягають оцінюванню; надано глосарій, списки обов’язкової та рекомендованої до кожної теми літератури.