Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Савченко Л. Г._Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу

.pdf
Скачиваний:
172
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.19 Mб
Скачать

отв

231

отд

отвечать на вопросы слушателей

 

отвоевывать права виборювати

 

відповідати на питання слу­

 

права

хачів

 

отвоевывать территорию відвойову-

отвечать на письмо відповідати на

 

вати територію

листа

 

отворачиваться от клеветника від-

отвечать требованиям відповідати

 

вертатися від наклепника

вимогам

 

отвороты пиджака вилоги піджака

отвечающий определенным призна-

 

отворять дверь відчиняти двері

кам який має певні ознаки

 

отвратительный поступок огидний

отвешивать оплеуху давати ляпаса

 

учинок, -нку; -нком

отвешивать поклон низько вкло-

 

отвращение непреодолимое відраза

нятися

 

непереборна

отвлекать внимание відволікати

 

отвяжись от меня! відчепися від

увагу

 

мене!

отвлекать от работы відривати від

 

отвязывать скотину відв’язувати

роботи

 

худобу

отвлекаться на пустяки відволіка-

 

отгадывать загадки розгадувати

тися на дрібниці

 

загадки

отвлекаться от несущественного

 

отглагольное существительное від­

залишати осторонь несуттєве

 

дієслівний іменник, ; -ом

отвлекаться от темы відхилятися

 

отглаженный воротничок відпрасо-

від теми

 

ваний комірець, -рця; -рцем

отвлеченно рассуждать абстрагова-

 

отглаживать белье відпрасовувати

но розмірковувати

 

білизну

отвлеченное имя существительное

 

отговаривать от поездки відмовля-

абстрактний­ іменник, ; -ом

 

ти від поїздки

отвлеченное понятие абстрактне

 

отговорки нелепые відмовки

поняття, ; -ям

 

безглузді

отвлеченное число абстрактне чис-

 

отголоски прошлого відгомін

ло, ; -ом

 

минулого

отвлеченные представления абстра-

 

отголосок грома відлуння грому

говані уявлення

 

отгораживаться забором відгоро-

отвод трубы відвід труби

 

джуватися парканом

отвод участка земли відведення

 

отгружать товар відвантажувати

ділянки землі

 

товар

отводить беду відвертати лихо

 

отдавать в аренду віддавати

отводить глаза відводити очі

 

в оренду

отводить душу розважати душу

 

отдавать в жертву віддавати на

отводить лошадей відводити

 

поталу

коней

 

отдавать в заклад віддавати

отводить много внимания детям

 

в заставу

приділяти багато часу дітям

 

отдавать в печать віддавати до

отводить мысли відвертати думки

 

друку

отводить обвинение відводити

 

отдавать в починку віддавати

обвинувачення

 

лагодити

отводить свидетелей відсторонюва-

 

отдавать в стирку віддавати прати

ти свідків

 

отдавать в суд віддавати до суду

отводить удар відхиляти удар

 

отдавать визит віддавати візит

отд

 

 

232

 

отд

отдавать дань уважения поэту уша-

 

отдаваться эхом відлунювати

 

новувати поета

 

отдаленное будущее далеке майбут-

отдавать долг повертати борг

 

 

нє, -нього; -ім

 

отдавать

должное віддавати на-

 

отдаленное прошлое далеке мину-

лежне

 

 

 

 

ле, -ого; -им

 

отдавать замуж видавати заміж

 

отдаленное сходство далека подіб­

отдавать концы віддавати кінці

 

 

ність, -ості; -істю

 

отдавать

на выучку віддавати

 

отдаленные времена далекі часи,

в науку

 

 

-ів; -ами

 

отдавать на поругание віддавати на

 

отдаленный район віддалений ра-

наругу

 

 

 

 

йон, ; -ом

 

отдавать на поруки віддавати на

 

отдаленный родственник далекий

поруки

 

 

 

 

родич, ; -ем

 

отдавать на посмеяние віддавати на

 

отдача от усилий віддача від

посміх

 

 

 

 

зусиль

 

отдавать на растерзание віддавати

 

отдача при стрельбе відбій при

на поталу

 

 

стрільбі

 

отдавать на съедение критикам від-

 

отдел кадров відділ кадрів

давати на поталу критикам

 

отдел научный відділ науковий

отдавать на съедение хищникам

 

отдел общий відділ загальний

віддавати на поживу хижакам

 

отдел позвоночника відділ хребта

отдавать пальму первенства відда-

 

отдел хроники відділ хроніки

вати пальму першості

 

отделение банка відділення банку

отдавать паруса розпускати

 

отделение для курящих відділення

вітрила

 

 

для курців

 

отдавать под залог заставляти

 

отделение почтовое

відділення

отдавать под суд віддавати до суду

 

 

поштове

 

отдавать последний долг віддавати

 

отделение счетное відділ рахун-

останню шану

 

 

ковий

 

отдавать предпочтение віддавати

 

отделка мехом оздоба із хутра

перевагу

 

отделочные материалы оздоблю-

отдавать приказ віддавати наказ

 

 

вальні матеріали, -ів; -ами

отдавать руку и сердце віддавати

 

отделывать ванну кафелем опоря-

руку й серце

 

 

джати ванну кахлями

отдавать себе отчет в проступке

 

отделываться легким испугом від-

усвідомлювати провину

 

 

буватися легким переляком

отдавать якорь кидати якір

 

отделываться пустыми обещания-

отдаваться в руки віддаватися

 

 

ми відбуватися порожніми обі-

в руки

 

 

 

 

цянками

 

отдаваться воспоминаниям порина-

 

отделываться шутками віджартову-

ти в спогади

 

 

ватися

 

отдаваться на волю здаватися на

 

отдельная комната окрема кімна-

волю

 

 

 

 

та, ; -ою

 

отдаваться на милость здаватися

 

отдельно жить нарізно жити

на ласку

 

отдельно обсуждать окремо обго-

отдаваться печали сумувати

 

 

ворювати

 

отдаваться работе поринати

 

отдельные деревья поодинокі дере-

в роботу

 

 

ва, -ев; -ами

 

отд

 

233

 

отк

отдельные комнаты окремі кімна-

 

 

отзвуки прошлого відлуння мину-

 

 

ти, -ат; -ами

 

 

 

лого

отдельные случаи поодинокі

 

 

отзвучавшие струны відбринілі

випадки, -ів; -ами

 

 

 

струни, -ун; -ами

отдельный батальон окремий

 

 

отзыв депутата відкликання депу-

батальйон, ; -ом

 

 

 

тата

отдельный вопрос окреме питання,

 

 

отзыв на диссертацию відгук на

; -ям

 

 

 

дисертацію

отделять зерна от плевел відокрем-

 

 

отзыв о статье відгук про статтю

лювати зерно від плевел

 

 

отзывать заказ відкликати замов-

отделять от родителей відокремлю-

 

 

 

лення

вати від батьків

 

 

отзываться пренебрежительно від-

отдергивать занавеску відслоняти

 

 

 

гукуватися зневажливо

завіску

 

 

отзывчивый человек чуйна люди-

отдергивать руку відсмикувати руку

 

 

 

на, ; -ою

отдуваться за всех відбуватися за

 

 

отказ от места відмова в посаді

всіх

 

 

отказ от притязаний відмова від

отдых зимний відпочинок зимовий

 

 

 

домагань

отдых у моря відпочинок біля

 

 

отказывать имущество наследникам

моря

 

 

 

відписувати майно спадкоємцям

отдыхать в тени відпочивати

 

 

отказывать от дома ухажеру пере-

в тіні

 

 

 

ставати приймати залицяльника

отдыхать душой відпочивати

 

 

отказывать себе в самом необходи-

душею

 

 

 

мом відмовлятися від найнеоб-

отдыхающий из санатория відпочи-

 

 

 

хіднішого

вальник із санаторію

 

 

отказываться от гражданства від-

отек головного мозга набряк голов-

 

 

 

мовлятися від громадянства

ного мозку

 

 

отказываться от платежа відмовля-

отец посаженный батько весільний

 

 

 

тися сплатити

отец семейства глава сім’ї

 

 

отказываться от своих слов відмов-

отеческая забота батьківське

 

 

 

лятися від своїх слів

піклування, ; -ям

 

 

отказываться от хлеба-соли від-

отечественная валюта вітчизняна

 

 

 

мовлятися від хліба-солі

валюта, ; -ою

 

 

откалывать кусок угля відколювати

отечественная промышленность віт­

 

 

 

шматок вугілля

чизняна промисловість, -ості;

 

 

откалывать номера викидати

-істю

 

 

 

коники

отечественные товары вітчизняні

 

 

откармливать гусей и уток відгодо-

товари, -ів; -ами

 

 

 

вувати гусей та качок

отечное лицо одутле обличчя,

 

 

откачивать воду из подвала відка-

; -ям

 

 

 

чувати воду з підвалу

отживший свое віджилий

 

 

откидное сидение відкидне сидін-

отжим холодный віджим холод-

 

 

 

ня, ; -ям

ний

 

 

откладывать в долгий ящик відкла-

отжимать белье викручувати

 

 

 

дати в довгу шухляду

білизну

 

 

откладывать на неопределенное

отжимать виноград вичавлювати

 

 

 

время відкладати на невизначе-

виноград

 

 

 

ний час

отк

 

234

 

отк

откладывать рассмотрение дела

 

 

открывать огонь відкривати

 

 

відкладати розгляд справи

 

 

 

вогонь

откладываться в памяти западати

 

 

открывать окно настежь розчиня-

в пам’ять

 

 

 

ти вікно

откликаться на приглашение відгу-

 

 

открывать свое дело розпочинати

куватися на запрошення

 

 

 

свою справу

отклонять ноту відхиляти ноту

 

 

открывать скобки відкривати

отклонять обвинение відхиляти

 

 

 

дужки

звинувачення

 

 

открывать собрание розпочинати

отклонять предложение відхиляти

 

 

 

збори

пропозицію

 

 

открывать сообщника виказувати

отключать газ від’єднувати газ

 

 

 

спільника

отключать сигнализацию вимикати

 

 

открывать счет відкривати раху-

сигналізацію

 

 

 

нок

отключать телефон вимикати

 

 

открывать тайну кургана розкрива-

телефон

 

 

 

ти таємницю могили

откомандировывать в распоряжение

 

 

открывать тайну подруге утаємни-

відряджувати в розпорядження

 

 

 

чувати подругу

открепительный талон відкріпний

 

 

открывать тетрадь розгортати

талон, ; -ом

 

 

 

зошит

откровенно говоря відверто

 

 

открывать уголовное дело порушу-

кажучи

 

 

 

вати кримінальну справу

открывать глаза обманутому

 

 

открытая местность відкрита міс-

відкривати очі обдуреному

 

 

 

цевість, -ості; -істю

открывать глаза просыпаясь роз-

 

 

открытая рана відкрита рана,

плющувати очі прокидаючись

 

 

 

; -ою

открывать дверь відчиняти двері

 

 

открытие выставки відкриття

открывать деятельность розпочи-

 

 

 

виставки

нати діяльність

 

 

открытие научное відкриття

открывать душу відкривати душу

 

 

 

наукове

открывать заседание розпочинати

 

 

открытое голосование відкрите

засідання

 

 

 

голосування, ; -ям

открывать заслонку відтуляти

 

 

открытое лицо відкрите лице,

заслінку

 

 

 

; -ем

открывать зеленую улицу давати

 

 

открытое море відкрите море,

зелену вулицю

 

 

 

; -ем

открывать кавычки відкривати

 

 

открытое письмо відкритий лист,

лапки

 

 

 

; -ом

открывать кампанию розпочинати

 

 

открытый взгляд щирий погляд,

кампанію

 

 

 

; -ом

открывать кредит відкривати

 

 

открытый вопрос невирішене

кредит

 

 

 

питання, ; -ям

открывать лавку відкривати крам-

 

 

открытый лоб відкритий лоб,

ницю

 

 

 

; -ом

открывать навигацию починати

 

 

открытый разговор відверта розмо-

навігацію

 

 

 

ва, ; -ою

открывать новую страницу жизни

 

 

открытый слог відкритий склад,

починати нову сторінку життя

 

 

 

; -ом

отк

235

отн

открытый счет відкритий рахунок,

 

отлучаться на минуту виходити на

 

-нку; -нком

 

хвилину

открытый человек відверта люди-

 

отлучаться по делам від’їжджати

на, ; -ою

 

у справах

открытым текстом сообщать від-

 

отлучка длительная відсутність

критим текстом повідомляти

 

тривала

откуда бы ни было звідки б не

 

отмель речная обмілина річкова

було

 

отмена крепостного права скасу-

откуда приехал? звідки приїхав?

 

вання кріпацтва

откуда только прыть взялась! звід-

 

отменное качество чудова якість,

ки й сила взялася!

 

-ості; -істю

откупаться подарками відкуповува-

 

отменять заседание відміняти

тися подарунками

 

засідання

откупоривать бутылку відкоркову-

 

отменять ограничения скасовувати

вати пляшку

 

обмеження

откусывать кусок відкушувати

 

отмерять несколько шагов відмірю-

шматок

 

вати кілька кроків

отлагательство безосновательное

 

отметать подозрения відкидати

зволікання безпідставне

 

підозри­

отлегать от сердца легшати на

 

отметина на лбу пляма на лобі

серці

 

отметина от топора відмітина від

отлив океанический відплив океа-

 

сокири

нічний

 

отмечать погоду помічати погоду

отлив оконный відлив віконний

 

отмечать праздник відзначати

отлив серебристый полиск сріб­

 

свято

лястий

 

отмораживать уши відморожува-

отличаться от других вирізнятися

 

ти вуха

серед інших

 

отмывание денег відмивання

отличаться умом бути розумним

 

грошей

отличительная черта характерна

 

отмывать грязные деньги відмивати

риса, ; -ою

 

брудні гроші

отличительные огни на судах від-

 

отнимать время забирати час

мітні вогні на суднах

 

отнимать жизнь позбавляти життя

отличительный знак розпізнаваль-

 

отнимать леденец відбирати

ний знак, ; -ом

 

льодяник

отличник круглый відмінник круглий

 

отнимать от груди ребенка відлуча-

отличного качества відмінної якості

 

ти дитину

отличное от прежнего решение від-

 

отнимать речь відбирати мову

мінне від попереднього рішен-

 

отнимать руку от огня приймати

ня, ; -ям

 

руку від вогню

отличный выбор чудовий вибір,

 

отнимать руку раненому відрізати

вибору; вибором

 

руку пораненому

отложение солей відкладення

 

отнимать целые числа віднімати

солей

 

цілі числа

отложения горных пород відкла-

 

отнимающиеся ноги ноги, що

дення гірських порід

 

німіють

отложной воротник відкладний

 

относительно хорошо порівняно

комір, ; -ом

 

добре

отн

 

236

 

отп

относительно этого вопроса щодо

 

 

отодвигать на задний план відсува-

 

 

цього питання

 

 

 

ти на задній план

относительный успех відносний

 

 

отождествлять понятия ототожню-

успіх, ; -ом

 

 

 

вати поняття

относить к разряду зарахувати до

 

 

отопительный сезон опалювальний

розряду

 

 

 

сезон, -у: -ом

относить на счет відносити на

 

 

оторопеть от неожиданности отете-

рахунок

 

 

 

ріти з несподіванки

относить рукопись в редакцию від-

 

 

оторопь берет! острах бере!

носити рукопис до редакції

 

 

отощавший за зиму захлялий

относиться враждебно ставитися

 

 

 

за зиму

вороже

 

 

отощавший от недоедания захарчо-

относиться дружески ставитися

 

 

 

ваний

по-дружньому

 

 

отпевать в церкви відспівувати

относиться к классу млекопитаю-

 

 

 

в церкві

щих належати до класу ссавців

 

 

отпетый дурак цілковитий дурень,

относиться критически ставитися

 

 

 

дурня; дурнем

критично

 

 

отпетый пьяница гіркий п’яниця,

относиться легкомысленно к пору-

 

 

 

; -ею

чению легковажити дорученням

 

 

отпетый человек пропаща людина,

относиться пренебрежительно ста-

 

 

 

; -ою

витися зневажливо

 

 

отпечатки пальцев відбитки

относиться с безразличием стави-

 

 

 

пальців

тися байдуже

 

 

отпечатывать на машинке віддру-

относиться с уважением ставитися

 

 

 

ковувати на машинці

з повагою

 

 

отпирать дверь відмикати двері

относиться со вниманием ставити-

 

 

отпирать задвижку відсувати засув

ся з увагою

 

 

отпираться от обвинений заперечу-

относиться хладнокровно ставитися

 

 

 

вати звинувачення

спокійно

 

 

отпихивать от себя відштовхувати

относящийся к делу стосовний

 

 

 

від себе

справи

 

 

отплачивать за добро віддячувати

отношение арифметическое відно-

 

 

 

за добро

шення арифметичне

 

 

отплачивать за обиду відплачувати

отношения в коллективе стосунки

 

 

 

за образу

в колективі

 

 

отплясывать лихо витанцьовувати

отношения дружеские стосунки

 

 

 

хвацько

дружні

 

 

отповедь выслушивать відповідь

отношения производственные від-

 

 

 

вислуховувати

носини виробничі

 

 

отповедь суровая відсіч сувора

отношения разных слоев общества вза-

 

 

отпор давать відсіч давати

ємини різних верств суспільства

 

 

отправление поезда відправлення

отношения супругов взаємини по-

 

 

 

поїзда

дружжя

 

 

отправлять в дорогу виряджати

отношения экономические відноси-

 

 

 

в дорогу

ни економічні

 

 

отправлять гонца посилати гінця

отнюдь не простой аж ніяк не про-

 

 

отправлять груз відправляти

стий

 

 

 

вантаж

отп

 

237

 

отр

отправлять обязанности виконува-

 

 

отрабатывать приемы борьбы

 

ти обов’язки

 

 

 

 

 

відпрацьовувати­ прийоми

отправлять письмо надсилати

 

 

 

боротьби

листа

 

 

 

 

отрабатывать технологию відпра-

отправлять по почте надсилати по-

 

 

 

цьовувати технологію

штою

 

 

 

 

отработанный вариант відпрацьо-

отправлять телеграмму надсилати

 

 

 

ваний варіант, ; -ом

телеграму

 

 

 

 

отработанный газ спрацьований

отправляться в бега тікати

 

 

 

 

 

газ, ; -ом

отправляться в путь вирушати

 

 

отравление пищевое отруєння хар-

в дорогу

 

 

 

 

 

чове

отправляться на заработки подава-

 

 

отравлять жизнь окружающим

тися на заробітки

 

 

 

 

 

отруювати життя оточенню

отправная точка вихідна

точка,

 

 

отравляющие вещества отруйні ре-

; -ою

 

 

 

 

 

човини, -ин; -ами

отправной пункт відправний пункт,

 

 

отрадные вести утішні вісті,

; -ом

 

 

 

 

 

-ей; -ями

отпрыгивать в сторону відскакува-

 

 

отражатель световой відбивач світ-

ти вбік

 

 

 

 

 

ловий

отпрыск благородного семейства

 

 

отражательная способность відбив-

нащадок шляхетної родини

 

 

 

на здатність, -ості; -істю

отпрыск соседский дитина сусід-

 

 

отражать действительность відби-

ська

 

 

 

 

 

вати дійсність

отпугивать желающих відлякувати

 

 

отражать нападение відбивати

охочих

 

 

 

 

 

напад

отпуск денежных средств відпус-

 

 

отражать показатели в отчете від-

кання коштів

 

 

 

 

 

бивати показники у звіті

отпуск за свой счет відпустка за

 

 

отражаться в зеркале віддзеркалю-

власний рахунок

 

 

 

 

 

ватися

отпуск по болезни відпустка через

 

 

отражаться на здоровье позначати-

хворобу

 

 

 

 

 

ся на здоров’ї

отпуск по уходу за ребенком від-

 

 

отраслевое объединение галузеве

пустка для догляду дитини

 

 

 

об’єднання, ; -ям

отпуск товаров відпускання

 

 

отраслевой баланс галузевий ба-

товарів

 

 

 

 

 

ланс, ; -ом

отпускать вожжи попускати віжки

 

 

отраслевой профсоюз галузева

отпускать волосы відпускати

 

 

 

профспілка, ; -ою

волосся

 

 

 

 

отрасль знаний галузь знань

отпускать гайку попускати гайку

 

 

отрасль народного хозяйства галузь

отпускать душу на покаяние від-

 

 

 

народного господарства

пускати душу на покаяння

 

 

отрасль науки галузь науки

отпускать с миром відпускати

 

 

отрез марлевый шматок марлі

з миром

 

 

 

 

отрез на платье відріз на сукню

отпускать товар відпускати товар

 

 

отрезанный ломоть відрізана скиба,

отпускная цена відпускна

ціна,

 

 

 

; -ою

; -ою

 

 

 

 

отрезать в ответ відрубувати

отрабатывать долги відробляти

 

 

отрезать ножом відкраювати

борги

 

 

 

 

 

ножем

отр

 

238

 

отс

отрезать хвост відтинати хвоста

 

 

отрывать от работы відривати від

 

 

отрезной талон відрізний талон,

 

 

 

роботи

; -ом

 

 

отрывать от себя відривати від

отрезок времени відтинок часу

 

 

 

себе

отрезок прямой відрізок прямої

 

 

отрывать от чтения відволікати від

отрезок пути відтинок шляху

 

 

 

читання

отрекаться от престола зрікатися

 

 

отрывать рукава відривати рукава

престолу

 

 

отрываться от земли відриватися

отрекаться от своих слов відмовля-

 

 

 

від землі

тися від своїх слів

 

 

отрываться от родных берегов від-

отрекаться от сына цуратися сина

 

 

 

риватися від рідних берегів

отрепья носить лахміття носити

 

 

отрывистая речь уривчаста мова,

отреченная книга апокрифічна

 

 

 

; -ою

книга, ; -ою

 

 

отрывной календарь відривний

отреченная литература апокрифіч-

 

 

 

календар, ; -ем

на література, ; -ою

 

 

отрывной талон відривний талон,

отрешенный взгляд відчужений

 

 

 

; -ом

погляд, ; -ом

 

 

отрывочные воспоминания уривчас-

отрицание очевидного заперечення

 

 

 

ті спогади, -ів; -ами

очевидного

 

 

отряд космонавтов загін космо­

отрицательно относиться к опозда-

 

 

 

навтів

ниям негативно ставитися до за-

 

 

отряд милиции особого назначения

пізнень

 

 

 

загін міліції особливого призна-

отрицательные местоимения запе-

 

 

 

чення

речні займенники, -ів; -ами

 

 

отряхивать прах со своих ног

отрицательные числа від’ємні чис-

 

 

 

обтрушувати порох зі своїх ніг

ла, чисел; числами

 

 

отряхивать росу с цветов струшува-

отрицательный жест заперечний

 

 

 

ти росу з квітів

жест, ; -ом

 

 

отряхиваться от грязи обтрушува-

отрицательный ответ негативна

 

 

 

тися від багнюки

відповідь, ; -ддю

 

 

отсвет зари відблиск зорі

отрицательный отзыв негативний

 

 

отсвечивать красным полискувати

відгук, ; -ом

 

 

 

червоним

отрицательный тип негативний

 

 

отсвечивать на солнце відсвічува-

тип, ; -ом

 

 

 

тися на сонці

отрицать факт измены заперечува-

 

 

отсебятина полная відсебеньки

ти факт зради

 

 

 

повні

отроду не видеть зроду не бачити

 

 

отсев претендентов відсіювання

отрок неразумный підліток неро­

 

 

 

претендентів

зумний

 

 

отсек подводной лодки відсік під-

отросток позвонка відросток

 

 

 

водного човна

хребця

 

 

отселять жильцов відселяти меш-

отросток растения паросток рос­

 

 

 

канців

лини

 

 

отсиживать ногу пересиджува-

отроческий возраст підлітковий

 

 

 

ти ногу

вік, ; -ом

 

 

отслаивать краску відлущувати

отруби овсяные висівки вівсяні

 

 

 

фарбу

отрывать клад відкопувати скарб

 

 

отслужить свое відслужити своє

отс

 

239

 

отт

отсоединять провод від’єднувати

 

отступать от правил відступати від

 

дріт

 

 

правил

 

отсохни мой язык! щоб мені язик

 

отступать от своих взглядов відсту-

відсох!

 

 

пати від своїх поглядів

отсрочивать выплату долга відкла-

 

отступающие войска війська, що

дати виплату боргу

 

 

відступають

 

отсрочивать платеж відкладати

 

отступление лирическое відступ

платіж

 

 

ліричний

 

отсрочка академическая відстрочка

 

отступление от нормы відступ від

акдемічна

 

 

норми

 

отставать в развитии відставати

 

отступного давать

відступного

в розвитку

 

 

давати

 

отставать от поезда відставати від

 

отсутствие времени брак часу

поїзда

 

отсутствие свидетелей відсутність

отставка кабинета відставка

 

 

свідків

 

кабінету

 

отсутствие такта відсутність такту

отставка правительства відставка

 

отсутствовать по болезни бути від-

уряду

 

 

сутнім через хворобу

отставлять ногу відставляти ногу

 

отсутствующие данные відсутні

отставлять тарелку відсувати та-

 

 

дані, -их; -ими

 

рілку

 

отсутствующие доказательства

отставной генерал відставний гене-

 

 

відсутні докази, -ів; -ами

рал, ; -ом

 

отсутствующий взгляд відсутній

отстаивать свое добро відстоювати

 

 

погляд, ; -ом

 

своє добро

 

отсылать деньги відсилати гроші

отстаивать свое мнение обстоювати

 

отсылать непрошенных гостей

свою думку

 

 

випроваджувати непроханих

отстаивать свои права відстоювати

 

 

гостей

 

свої права

 

отсылать письмо не по адресу над-

отстань от меня! відчепися від

 

 

силати листа не на ту адресу

мене!

 

отсыревать во время дождя відво-

отстраивать город после землетря-

 

 

ложуватися під час дощу

сения відбудовувати місто після

 

отсыревшая одежда вологий одяг,

землетрусу

 

 

; -ом

 

отстраивать коттедж вибудовува-

 

отсюда следовать з цього випли-

ти котедж

 

 

вати

 

отстранение от должности звіль-

 

отсюда следовать на юг звідси пря-

нення з посади

 

 

мувати на південь

отстранение от работы відсторо-

 

отталкивающая внешность огидна

нення від роботи

 

 

зовнішність, -ості; -істю

отстранять от должности знімати

 

оттачивать карандаш застругувати

з посади

 

 

олівець

 

отстранять рукой відстороняти

 

оттачивать лезвие гострити лезо

рукою

 

оттачивать ум відточувати розум

отстраняться от дел відходити від

 

оттаявшая душа відтала душа,

справ

 

 

; -ею

 

отступать от инструкции відступати

 

оттаявшее мясо розмерзле м’ясо,

від інструкції

 

 

; -ом

 

отт

 

240

 

отч

оттенок цвета відтінок кольору

 

 

отчаянное положение безвихідне

 

 

оттепель ранняя відлига рання

 

 

 

становище, ; -ем

оттеснять толпу відтискувати на-

 

 

отчаянное сопротивление шалений

товп

 

 

 

опір, опору; опором

оттирать пятно відтирати пляму

 

 

отчаянный взгляд розпачливий

оттиск печати відбиток печатки

 

 

 

погляд, ; -ом

оттиск статьи відбиток статті

 

 

отчаянный игрок завзятий гравець,

оттиск штемпеля відтиск штем-

 

 

 

-вця; -вцем

пеля

 

 

отчаянный крик розпачливий крик,

оттопыренные уши відстовбурчені

 

 

 

; -ом

вуха, вух; вухами

 

 

отчаянный поступок відчайдушний

отторжение тканей відторгнення

 

 

 

учинок, -нку; -нком

тканин

 

 

отчаянный человек відчайдушна

оттуда писать звідти писати

 

 

 

людина, ; -ою

оттягивать время зволікати час

 

 

отчаянный шаг відчайдушний

оттягивать выполнение решения

 

 

 

крок, ; -ом

зволікати з рішенням

 

 

отчего же! чому ж!

оттягивать пружину відтягувати

 

 

отчеканивать надпись на медали

пружину

 

 

 

карбувати напис на медалі

отутюживать рубашку відпрасову-

 

 

отчеканивать слова відрубувати

вати сорочку

 

 

 

слова

отход поезда відхід поїзда

 

 

отчество записывать ім’я по бать-

отходить в вечность відходити

 

 

 

кові записувати

у вічність

 

 

отчет за полугодие звіт за півріччя

отходить в область предания відхо-

 

 

отчет о деятельности звіт про

дити в небуття

 

 

 

діяльність

отходить на второй план відходити

 

 

отчет о командировке звіт про

на другий план

 

 

 

відрядження

отходчивый характер відхідливий

 

 

отчет о поездке звіт про поїздку

характер, ; -ом

 

 

отчетливо видеть чітко бачити

отходы производства відходи

 

 

отчетливое изложение чіткий

виробництва

 

 

 

виклад, ; -ом

отцветшая рябина відцвіла гороби­

 

 

отчетливое представление ясне

на, ; -ою

 

 

 

уявлення, ; -ям

отцепной вагон відчіпний вагон,

 

 

отчетливое произношение виразна

; -ом

 

 

 

вимова, ; -ою

отцов дом батьків будинок, -нку;

 

 

отчетливость мысли ясність думки

-нком

 

 

отчетливый рисунок чіткий малю-

отцовские слова батьківські слова,

 

 

 

нок, -нка; -нком

слів; словами

 

 

отчетная ведомость звітна відо-

отцовство устанавливать батьків-

 

 

 

мість, -ості; -істю

ство визначати

 

 

отчетная документация звітна

отчаянная голова шибайголова,

 

 

 

документація, ; -єю

; -ою

 

 

отчетно-выборная конференция

отчаянная скорость шалена швид-

 

 

 

звітно­-виборна конференція,

кість, -ості; -істю

 

 

 

; -єю

отчаянная храбрость відчайдушна

 

 

отчетный доклад звітна доповідь,

хоробрість, -ості; -істю

 

 

 

;-ддю