Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Савченко Л. Г._Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу

.pdf
Скачиваний:
174
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.19 Mб
Скачать

мет

 

161

 

мил

метать бисер перед свиньями роз-

 

мечи скрещивать мечі схрещувати

 

сипати бісер перед свинями

 

меч-кладенец искать меч-

метать взгляды кидати оком

 

 

гартованець шукати

метать гранату кидати гранату

 

мечта всей жизни мрія всього життя

метать громы и молнии метати гро-

 

мечту лелеять мрію плекати

ми й блискавки

 

мешать проезду

перешкоджати

метать икру метати ікру

 

 

проїздові

 

метать искры кидати іскрами

 

мешать слушателям заважати слу-

метать петли обкидати петлі

 

 

хачам

 

метать стог класти стіг

 

мешать суп мішати суп

метаться из стороны в сторону ки-

 

мешать чай колотити чай

датися на всі боки

 

мешаться в уме з’їжджати з глузду

метаться как угорелый бігати як

 

мешаться не в свое дело утручатися

очманілий­

 

 

не у свою справу

метеорологическая сводка метеоро-

 

мешки под глазами мішки під очима

логічне зведення, ; -ям

 

мешком сидеть мішком висіти

метеорологическая станция метео-

 

мешкотное дело забарна справа,

рологічна станція, ; -єю

 

 

; -ою

 

метеосводка за неделю метеозве-

 

мещанин во дворянстве міщанин-

дення за тиждень

 

 

шляхтич, -а – -а; -ом – -ем

метеостанция местная метеостан-

 

мигом сделать миттю зробити

ція місцева

 

миграционная служба міграційна

метизное производство виробни-

 

 

служба, ; -ою

цтво металевих виробів

 

миграция капитала міграція капі-

метить в волка цілитися у вовка

 

 

талу

 

метить в генералы прагнути до

 

мизерный доход мізерний прибу-

генеральства

 

 

ток, -тку; -тком

метить территорию позначати

 

мизинца не стоить мізинця не вар-

територію

 

 

тувати

 

меткое сравнение влучне порівнян-

 

микрофон включенный мікрофон

ня, ; -ям

 

 

увімкнений

 

метод воздействия метод впливу

 

милее всех наймиліший

метод двойной записи метод

 

милое дело! нічого собі!

подвійного запису

 

милосердие проявлять милосердя

метрическая система мер метрична

 

 

виявляти

 

система мір

 

милосердия брат брат-жалібник,

мех кузнечный міх ковальський

 

 

-а – -а; -ом – -ом

мех лисий хутро лисяче

 

милосердия сестра сестра-

механизм реализации механізм

 

 

жалібниця, -и – -і; -ою – -ею

реалізації

 

милости просим! ласкаво просимо!

меховая мастерская хутрова

 

милости просить ласки просити

майстерня, ; -ею

 

милостивая государыня! вельмиша-

меховое производство хутрове

 

 

новна пані!

 

виробництво, ; -ом

 

милостивый государь! вельмиша-

меховой воротник хутряний комір,

 

 

новний пане!

 

; -ом

 

милость высочайшая милість най-

меч правосудия меч правосуддя

 

 

вища

 

меченые атомы мічені атоми, -ів; -ами

 

милость оказывать ласку робити

мим

 

162

 

мне

мимо проходить повз проходити

 

 

минутное замешательство хвилина

 

 

мимо ушей пропускать повз вуха

 

 

 

розгубленості

пускати

 

 

минуя подробности не вдаючись

мимолетное счастье швидкоплинне

 

 

 

у подробиці

щастя, ; -ям

 

 

мир в семье злагода у сім’ї

мимолетное увлечение скоромину-

 

 

мир весь світ увесь

ще захоплення, ; -ям

 

 

мир длительный мир тривалий

мимолетный взгляд побіжний по-

 

 

мир растительный світ рослинний

гляд, ; -ом

 

 

мираж степной марево степове

минералогический музей мінерало-

 

 

мириться с неудобствами миритися

гічний музей, ; -єм

 

 

 

з незручностями

миниатюрная живопись мініатюр-

 

 

мирно жить у злагоді жити

ний живопис, ; -ом

 

 

мирное сосуществование мирне

минимальные издержки мінімальні

 

 

 

співіснування,­ ; -ям

витрати, -ат; -ами

 

 

мирным путем мирним шляхом

минимизация налогов мінімізація

 

 

мировая скорбь світова скорбота,

податків

 

 

 

; -ою

минимизировать убытки мінімізува-

 

 

мировое пространство світовий

ти збитки

 

 

 

простір, -тору; -тором

министерство внутренних дел мініс-

 

 

мировое сообщество світова спіль-

терство внутрішніх справ

 

 

 

нота, ; -ою

министерство здравоохранения мі-

 

 

мировое хозяйство світове госпо-

ністерство охорони здоров’я

 

 

 

дарство, ; -ом

министерство иностранных дел

 

 

мировой рекорд світовий рекорд,

міністерство іноземних справ

 

 

 

; -ом

министерство просвещения мініс-

 

 

мировой рынок світовий ринок,

терство освіти

 

 

 

ринку; ринком

министерство путей сообщения

 

 

мировой судья мировий суддя,

міністерство шляхів сполучення

 

 

 

; -ею

министерство сельского хозяйства

 

 

мирровое дерево миррове дерево,

міністерство сільського госпо-

 

 

 

; -ом

дарства

 

 

мирская сходка громада, ; -ою

министерство финансов міністер-

 

 

мирские деньги громадські гроші,

ство фінансів

 

 

 

-ей; -има

минога венгерская мінога угорська

 

 

мирские радости світські радощі,

минорное настроение мінорний на-

 

 

 

-ів; -ами

стрій, -рою; -роєм

 

 

миссия доброй воли місія доброї

минувший давно давноминулий

 

 

 

волі

минута в минуту хвилина в хвилину

 

 

младенец грудной немовля, -яти; -ям

минута долготы мінута довготи

 

 

младенец мужского пола немовля

минута молчания хвилина мов­

 

 

 

чоловічої статі

чання

 

 

младший брат молодший брат,

минута светлая хвилина щаслива

 

 

 

; -ом

минута свободная хвилина вільна

 

 

младший в семье молодший

минутная стрелка часов хвилинна

 

 

 

у родині

стрілка годинника

 

 

Млечный Путь Чумацький Шлях,

минутное дело хвилинна справа,

 

 

 

; -ом

; -ою

 

 

мне все равно! мені байдуже!

мне

 

163

 

мно

мне что за печаль? мені який кло-

 

 

многое множество книг сила-

 

 

піт?

 

 

 

силенна книг

мнение общественное думка гро-

 

 

многое переделывать багато чого

мадська

 

 

 

переробляти

мнение особое думка окрема

 

 

многозначительный взгляд

мнимая болезнь вигадана хвороба,

 

 

 

промовистий­ погляд, ; -ом

; -ою

 

 

многозначное слово багатозначне

мнимая опасность уявна небезпе-

 

 

 

слово, ; -ом

ка, ; -ою

 

 

многозначное число багатозначне

мнимая смерть удавана смерть,

 

 

 

число, ; -ом

;

 

 

многократные напоминания багато-

мнимые числа уявні числа, чисел;

 

 

 

разові нагадування, -ань; -ами

числами

 

 

многократный глагол багатократне

мнимый больной удаваний хворий,

 

 

 

дієслово, ; -ом

-ого; -им

 

 

многолетние травы багаторічні тра-

мнительный характер вразливий

 

 

 

ви, -ав; -ами

характер, ; -ом

 

 

многолетняя дружба багаторічна

мнительный человек вразлива

 

 

 

дружба, ; -ою

людина, ; -ою

 

 

многолюдное собрание багатолюдне

мнить себя героем уявляти себе

 

 

 

зібрання, ; -ям

героєм

 

 

многонациональное государство

многие годы трудиться багато років

 

 

 

багатонаціональна держава,

працювати

 

 

 

; -ою

многие деревья багато дерев

 

 

многообещающий молодой врач

многие люди багато хто

 

 

 

перспективний молодий лікар,

многие мужчины багато хто

 

 

 

; -ем

з чоловіків

 

 

многообразная жизнь багатоманіт-

многим казаться багатьом здаватися

 

 

 

не життя, ; -ям

много брать на себя багато брати

 

 

многостепенные выборы багатосту-

на себе

 

 

 

пеневі вибори, -ів; -ами

много значить багато важити

 

 

многостороннее соглашение багато-

много мнить о себе бути надто

 

 

 

стороння угода, ; -ою

високої думки про себе

 

 

многосторонние интересы усебічні

много не протянуть довго не

 

 

 

інтереси, -ів; -ами

прожити

 

 

многосторонний договор багатосто-

много о себе думать високо нестися

 

 

 

ронній договір, -вору; -вором

много очень багато дуже

 

 

многосторонняя призма багатобічна

много чести багато честі

 

 

 

призма, ; -ою

много шума из ничего багато галасу

 

 

многоступенчатая ракета багатосту-

даремно

 

 

 

пенева ракета, ; -ою

многоговорящий взгляд промовис-

 

 

многочисленные поклонники чис-

тий погляд, ; -ом

 

 

 

ленні шанувальники, -ів; -ами

многоговорящий факт промовистий

 

 

многочлен квадратный многочлен

факт, ; -ом

 

 

 

квадратний

многодетная мать багатодітна мати,

 

 

множественное число множина,

матері; матір’ю

 

 

 

; -ою

многодетная семья багатодітна

 

 

множество бесчисленное безліч,

родина, ; -ою

 

 

 

; -ччю

мно

164

мол

множество людей сила-силенна людей

множество случаев багато випадків множительная техника множильна

техніка, ; -ою

множить десятичные дроби множити десяткові дроби

множить успехи збільшувати успіхи

мобилизационное предписание

мобілізаційне розпорядження,

; -ям

мобильные войска мобільні війська, військ; військами

мобильный телефон мобільний телефон, ; -ом

могильный холм могила, ; -ою могущество государства могутність

держави

мода на прически мода на зачіски

моделировать искусственный язык

моделювати штучну мову

модернизировать оборудование модернізувати обладнання

мое дежурство моє чергування, -я; -ям

мое дело сторона! моя хата скраю!

мое почтение! моє шанування!

моечная машина мийна машина,

; -ою

может статься можливо можжевельник вонючий яловець

смердючий

можно ли? чи можна?

можно сказать можна сказати мозги куриные мозок курячий

мозги набекрень мозок шкереберть

мозолить глаза муляти очі мозолить руки мозолити руки

мой конек мій коник, ; -ом мокнущий лишай мокнучий лишай,

; -єм

мокрая курица мокра курка, ; -ою

мокрое дело мокре діло, ; -ом мокрое место мокре місце, ; -ем

мокрый до костей мокрий до рубця молва дурная поговір, -вору; -вором молву распускать поговір пускати

молитвенный дом молитовня,

; -ею

молить о пощаде благати пощади молиться Богу молитися Богу молиться за упокой молитися за

упокій

молниеносная быстрота блискавична швидкість, -ості; -істю

молниеносная туча громова хмара,

; -ою

молния на куртке блискавка на куртці

молния шаровая блискавка кульова

молодежь золотая молодь золота

молодецкий вид хвацький вигляд,

; -ом

молодой месяц молодик, ; -ом молодой скот молодняк, ; -ом

молодой человек молодий чоловік,

; -ом

молодой человек! юначе! молодости ошибки молодості

помилки

молодцом держаться хвацько триматися

молодые годы молоді літа, літ;

літами

молодые люди молоді люди,

людей; людьми

молоко материнское молоко материне

молоко парное молоко з-під корови

молоко цельное молоко незбиране

молокоперерабатывающий комбинат молокопереробний комбінат, ; -ом

молокоприемный пункт молокоприймальний пункт, ; -ом

молоть языком молоти язиком молочная сестра молочна сестра,

; -ою

молочная спелость молочна стиглість, -ості; -істю

молочная ферма молочарка,

; -ою

молочник веселый молочар веселий

мол

 

165

 

мор

молочник фарфоровый молочник

 

 

моральное падение моральне

 

 

порцеляновий­

 

 

 

падіння, ; -ям

молочное кушанье молочна страва,

 

 

моральное устаревание моральне

; -ою

 

 

 

старіння, ; -ям

молочное производство молочар-

 

 

моральный износ оборудования

ство, ; -ом

 

 

 

моральне зношення устаткування

молочные железы молочні залози,

 

 

моральный ущерб моральна шко-

-оз; -ами

 

 

 

да, ; -ою

молочные зубы молочні зуби,

 

 

мораторий на ядерные испытания

-ів; -ами

 

 

 

мораторій на ядерні випробу-

молочные продукты молочні про-

 

 

 

вання

дукти, -ів; -ами

 

 

мораторный вексель мораторний

молочный брат молочний брат,

 

 

 

вексель, ; -ем

; -ом

 

 

море открытое море відкрите

молочный скот молочна худоба,

 

 

море по колено море по коліно

; -ою

 

 

мореход опытный мореплавець

молчаливое одобрение мовчазне

 

 

 

досвідчений

схвалення, ; -ям

 

 

мореходное училище мореплавне

молчание гробовое тиша гробова

 

 

 

училище, ; -ем

молчание хранить мовчати

 

 

мореходные качества судна море-

молчанием обходить замовчувати

 

 

 

плавні якості судна

молчать в тряпочку сопіти в дві

 

 

морить голодом морити голодом

дірочки

 

 

морить дуб морити дуб

молчком делать мовчки робити

 

 

морковный сок морквяний сік,

момент ловить мить ловити

 

 

 

соку; соком

момент решающий момент вирі-

 

 

мороженая рыба морожена риба,

шальний

 

 

 

; -ою

момент текущий момент поточ-

 

 

мороженое сливочное морозиво

ний

 

 

 

вершкове

монетарная политика монетарна

 

 

мороз по коже мороз поза шкірою

політика, ; -ою

 

 

мороз трескучий мороз лютий

монетный двор монетний двір, дво-

 

 

морозостойкие растения морозо­

ру; двором

 

 

 

стійкі рослини, -ин; -ами

монополизировать промышленность

 

 

морозостойкий бетон морозотрив-

монополізувати промисловість

 

 

 

кий бетон, ; -ом

монотонная жизнь одноманітне

 

 

морозоустойчивые культуры моро-

життя, ; -ям

 

 

 

зовитривалі культури, -ур; -ами

монотонное пение монотонний

 

 

морочить голову морочити голову

спів, ; -ом

 

 

морская болезнь морська хвороба,

монументальная живопись мону-

 

 

 

; -ою

ментальний живопис, ; -ом

 

 

морская звезда морська зірка,

монументальная скульптура мону-

 

 

 

; -ою

ментальна скульптура, ; -ою

 

 

морская капуста морська капуста,

монументальное исследование

 

 

 

; -ою

монументальне дослідження,

 

 

морская качка морська хитавиця,

; -ям

 

 

 

; -ею

моральное воздействие моральний

 

 

морская свинка морська свинка,

вплив, ; -ом

 

 

 

; -ою

мор

 

166

 

муж

морская трава морська трава, ; -ою

 

 

мощеная улица брукована вулиця,

 

 

морской волк морський вовк, ; -ом

 

 

 

; -ею

морской еж морський їжак, ; -ом

 

 

мощный двигатель потужний

морской заяц морський заєць, зай-

 

 

 

двигун, ; -ом

ця; зайцем

 

 

мощный пласт угля потужний

морской петух тригла, ; -ою

 

 

 

пласт вугілля

москитная лихорадка москітна

 

 

мощный промышленный комплекс

гарячка, ; -ою

 

 

 

потужний промисловий комп-

мостить дорогу мостити дорогу

 

 

 

лекс, ; -ом

мостить пол стелити підлогу

 

 

мощный удар сильний удар, ; -ом

мостовой пролет мостовий прогін,

 

 

моющие средства мийні засоби,

-гону; -гоном

 

 

 

-ів; -ами

мосты за собой сжигать мости за

 

 

мрак невежества темрява неуцтва

собою палити

 

 

мрак ночи морок ночі

мосты строить мости будувати

 

 

мраморный краб мармуровий краб,

мотай отсюда! геть звідси!

 

 

 

; -ом

мотальная машина мотальна

 

 

мрачная мысль похмура думка,

машина, ; -ою

 

 

 

; -ою

мотать деньги розтринькувати

 

 

мрачная ночь похмура ніч, ночі;

гроші

 

 

 

ніччю

мотать на ус мотати на вуса

 

 

мрачное настроение похмурий

мотаться по городу мотатися

 

 

 

настрій, -рою; -роєм

містом

 

 

мрачные времена тяжкі часи,

мотив преступления мотив злочину

 

 

 

-ів; -ами

мотив шлягера мелодія шлягеру

 

 

мрачные предчувствия похмурі

мотивировать отказ мотивувати

 

 

 

передчуття, -ів; -ями

відмову

 

 

мрачный вид похмурий вигляд,

моторные центры головного мозга

 

 

 

; -ом

моторні центри головного мозку

 

 

мрачный день хмарний день, дня;

мотоциклетный шлем мотоциклет-

 

 

 

днем

ний шолом, ; -ом

 

 

мрачный тип похмурий тип,

мохнатая шапка кошлата шапка,

 

 

 

; -ом

; -ою

 

 

мстители народные месники

мохнатый шарф мохнатий шарф,

 

 

 

народні

; -ом

 

 

мстить виновникам мстити

мохом обрастать мохом заростати

 

 

 

винуватцям

мочевой пузырь сечовий міхур,

 

 

мудреная вещь мудра річ, речі;

; -ом

 

 

 

річчю

мочеиспускательный канал сечів-

 

 

мудреная задача складна задача,

ник, ; -ом

 

 

 

; -ею

моченая капуста квашена капуста,

 

 

мудреное дело хитра справа,

; -ою

 

 

 

; -ою

моченые яблоки мочені яблука,

 

 

мудреный человек загадкова люди-

яблук; яблуками

 

 

 

на, ; -ою

мочи нет терпеть несила терпіти

 

 

муж государственный муж держав-

мошенник мелкий шахрай дрібний

 

 

 

ний

мошенничество уличное шахрай-

 

 

муж хозяйственный чоловік хазяй-

ство вуличне

 

 

 

новитий

муж

167

мыс

мужественный характер мужній

 

мусоропровод забивать сміттєпро-

 

характер, ; -ом

 

від забивати

мужик дельный чоловік тямущий

 

муссировать слухи мусувати чутки

мужская рифма чоловіча рима,

 

мутить воду каламутити воду

; -ою

 

мутная вода каламутна вода,

мужской пол чоловіча стать, ;

 

; -ою

-ттю

 

мутные глаза мутні очі, -ей; -има

мужской род чоловічий рід, роду;

 

мутный взгляд мутний погляд,

родом

 

; -ом

музей древностей музей старожит-

 

муторно на душе тоскно на душі

ностей

 

муторное настроение тоскний на-

музей изобразительных искусств

 

стрій, -рою; -роєм

музей образотворчих мистецтв

 

муха докучливая муха набридлива

музейная редкость музейна рід-

 

мухи не обидеть мухи не скрив­

кість, -ості; -істю

 

дити

музыкальная комедия музична

 

мучениям подвергать мордувати

комедія, ; -єю

 

мучениям предавать мук завдавати

музыкальная шкатулка музична

 

мучительная смерть тяжка смерть,

скринька, ; -ою

 

-рті; -ртю

музыкальная школа музична шко-

 

мучительное наказание нестерпна

ла, ; -ою

 

кара, ; -ою

музыкальное ударение музичний

 

мучительный вопрос болюче

наголос, ; -ом

 

питання, ; -ям

музыкальный инструмент музичний

 

мчаться во весь дух мчати щодуху

інструмент, ; -ом

 

мчащееся время час, що летить

музыкальный слух музикальний

 

мчащийся поезд поїзд, що мчить

слух, ; -ом

 

мыкать горе бідувати

мука мученическая мука муче­

 

мыкаться по белу свету блукати

ницька

 

світом

мука пшеничная борошно пше­

 

мылить голову милити голову

ничне

 

мыло душистое мило запашне

муки совести сумління, ; -ям

 

мыловаренный завод миловарний

муки творчества муки творчості

 

завод, ; -ом

мультипликационный фильм муль-

 

мыльные пузыри мильні бульбаш-

типлікаційний фільм, ; -ом

 

ки, -шок; -ами

муравьиная кислота мурашина

 

мысленно осуждать у думках засу-

кислота,­ ; -ою

 

джувати

мускатный орех мускатний горіх,

 

мысленный образ уявний образ,

; -ом

 

; -ом

мускульное напряжение мускульне

 

мысленным взором думкою

напруження, ; -ям

 

мысли без всякой связи безладні

мускусный бык вівцебик, ; -ом

 

думки, думок; думками

мусолить страницы ялозити сто­

 

мысли мешающие думки, що зава-

рінки

 

жають

мусорная куча купа сміття

 

мысли мешающиеся думки, що

мусорная яма смітник, ; -ом

 

плутаються

мусорное ведро відро для сміття

 

мыслимое ли это дело? чи можли-

мусорный бак бак для сміття

 

ва річ?

мыс

 

168

 

мят

мыслительная деятельность розу-

 

 

мягкий голос м’який голос,

 

 

мова діяльність, -ості; -істю

 

 

 

; -ом

мыслительные способности розумо-

 

 

мягкий знак м’який знак, ; -ом

ві здібності, -ей; -ями

 

 

мягкий приговор м’який вирок,

мыслительный процесс розумовий

 

 

 

; -ом

процес, ; -ом

 

 

мягкий уголок м’який куточок,

мыслить логически мислити логічно

 

 

 

-чка; -чком

мысль осенившая думка, що сяй-

 

 

мягкий характер лагідна вдача,

нула

 

 

 

; -ею

мысль подавать думку подавати

 

 

мягко выражаясь м’яко кажучи

мыслящее существо мисляча істо-

 

 

мягкосердечный человек

та, ; -ою

 

 

 

м’якосерда людина, ; -ою

мытарства терпеть поневірянь

 

 

мягкотелый человек м’якодуха

зазнавати

 

 

 

людина, ; -ою

мытник скипетровидный шолудив-

 

 

мягчительные средства пом’якшу­­

ник королівський

 

 

 

вальні засоби, -ів; -ами

мыть руки мити руки

 

 

мякинная голова капустяна голо-

мыться под душем митися під душем

 

 

 

ва, ; -ою

мышечная ткань м’язова тканина,

 

 

мясная пища м’ясна їжа, ; -ею

; -ою

 

 

мясное ассорти м’ясне асорті

мышечные волокна м’язові волок-

 

 

мясо пушечное м’ясо гарматне

на, -кон; -ами

 

 

мясо-молочный комбинат м’ясо-

мышиная возня мишача метушня,

 

 

 

молочний­ комбінат, ; -ом

; -ею

 

 

мятеж поднимать заколот піднімати

мышиный горошек мишачий горо-

 

 

мятежная душа бунтівлива душа,

шок, -шку; -шком

 

 

 

; -ею

мышиный цвет мишастий колір,

 

 

мятлик разноцветный тонконіг різ-

кольору; кольором

 

 

 

нобарвний

мышца сердечная м’яз серцевий

 

 

мятные капли м’ятні краплі, -пель;

мышь беспроводная миша бездро-

 

 

 

-ями

това

 

 

мятущаяся душа неспокійна душа,

мышь летучая кажан, ; -ом

 

 

 

; -ею

мягкая зима лагідна зима, ; -ою

 

 

мятый пар м’ята пара, ; -ою

мягкий вагон м’який вагон, ; -ом

 

 

мять бока м’яти боки

на аво

169

на выс

Н

на авось надеяться на щастя спо-

 

на вечное хранение на довічне збе-

 

діватися

 

рігання

на аркане тянуть на налигачі тяг-

 

на вечные времена на віки вічні

нути

 

на вид приятный з вигляду приєм-

на беду случаться на лихо трапля-

 

ний

тися

 

на видном месте на видноті

на белом свете на білому світі

 

на виду у всех на виду в усіх

на ближайшей неделе найближчо-

 

на вкус ценителя на смак поціно-

го тижня

 

вувача

на блюдечке подносить на блюдеч-

 

на время отпуска на час відпустки

ку підносити

 

на время отсутствия поки не буде

на боковую пора! час лягати спати!

 

на все корки бранить на всі застав-

на больших скоростях на великих

 

ки лаяти

швидкостях

 

на все лады по-всякому

на босу ногу бегать босоніж бігати

 

на все руки мастер до всього

на босу ногу обувать на босу ногу

 

здатен

взувати

 

на все сто процентов на всі сто від-

на брата приходиться на брата

 

сотків

припадати

 

на все четыре стороны на всі чоти-

на будущее время на майбутнє

 

ри сторони

на будущей неделе наступного

 

на всем готовом жить на всьому

тижня

 

готовому жити

на бумаге излагать письмово

 

на всем скаку на всьому скаку

викладати

 

на всем ходу на всьому ходу

на вахте стоять на вахті стояти

 

на всех не угодишь усім не дого-

на ваше усмотрение на ваш розсуд

 

диш

на века оставаться на віки зали-

 

на всех парах мчаться щодуху мча-

шатися

 

тися

на веки вечные довіку

 

на всю катушку на всю котушку

на веру принимать на віру сприй-

 

на всякий случай про всяк

мати

 

випадок

на вершок от гибели на волосок від

 

на выдумки горазд завзятий на

загибелі

 

вигадки

на вес золота на вагу золота

 

на выручку спешить на підмогу

на вес отпускаемый ваговий

 

поспішати

на вес продавать на вагу прода-

 

на высоких нотах на високих нотах

вати

 

на высоте положения на висоті

на весу держать у висячому поло-

 

становища

женні тримати

 

на выстрел приближаться на по-

на вечное пользование на довічне

 

стріл наближатися

користування

 

на высшем уровне на вищому рівні

на гла

 

170

 

на лож

на глаз определять на око визна-

 

 

на заре будить на світанку будити

 

 

чати

 

 

на затравку рассказывать для

на глаза попадаться на очі потра-

 

 

 

початку розповідати

пляти

 

 

на злобу дня на злобу дня

на глазок отмерять приблизно від-

 

 

на зубок дарить на зубок дарувати

мірювати

 

 

на зубок попадать на зубок потра-

на голове ходить на голові ходити

 

 

 

пляти

на голову выше отца на голову ви-

 

 

на иждивении мужа на утриманні

щий за батька

 

 

 

чоловіка

на голову обрушиваться на голо-

 

 

на излете жизни наприкінці життя

ву падати

 

 

на испуг брать залякувати

на горе себе на лихо собі

 

 

на исходе быть закінчуватися

на горизонте показываться на обрії

 

 

на исходе года наприкінці року

з’являтися

 

 

на каждом шагу щокроку

на дармовщину наедаться надурняк

 

 

на каком основании? на якій під-

наїдатися

 

 

 

ставі?

на два фронта действовать на два

 

 

на карачках ползать рачки повзати

фронти діяти

 

 

на колени садиться на коліна

на деле доказывать ділом доводити

 

 

 

сідати

на деле оказываться насправді

 

 

на колени становиться навколішки

виявлятися

 

 

 

ставати

на диво хорош напрочуд гарний

 

 

на корню пресекать на корені

на дне души на дні душі

 

 

 

нищити

на днях уезжать днями від’їжджати

 

 

на корню уничтожать на пні зни-

на должном уровне на належному

 

 

 

щувати

рівні

 

 

на короткое время на короткий

на дом доставлять додому достав-

 

 

 

час

ляти

 

 

на короткой ноге у близьких

на дому принимать вдома прий­

 

 

 

стосунках

мати

 

 

на корточках сидеть напочіпках

на дороге валяться на дорозі валя-

 

 

 

сидіти

тися

 

 

на корточки приседать напочіпки

на другой день наступного дня

 

 

 

присідати

на другой день утром наступного

 

 

на костях строить на кістках

ранку

 

 

 

будувати

на заказ делать на замовлення

 

 

на край света на край світу

робити

 

 

на крайний случай на крайній

на закате дней на схилі віку

 

 

 

випадок

на закате своей славы у занепаді

 

 

на краю гибели быть на краю заги-

своєї слави

 

 

 

белі бути

на закорках носить на спині

 

 

на краю пропасти быть на краю

носити

 

 

 

прірви бути

на закорки садиться на спину

 

 

на круг получаться у середньому

сідати

 

 

 

виходити

на заметке быть на прикметі бути

 

 

на крючок ловить на гачок ловити

на заметку брать себе зауважува-

 

 

на лету хватать на льоту хапати

ти собі

 

 

на ложном пути находиться на хиб-

на замке быть замкненим бути

 

 

 

ному шляху бути