Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Згідно з програмою навчальної дисципліни “Іноземна мова” (Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010р.) індивідуальна робота студентів ІІ курсу передбачає участь у виконанні групового проектного завдання з проблем управління персоналом та економіки праці.

Проект – це вирішення, дослідження певної проблеми, його практична чи теоретична реалізація. Проектна діяльність студентів - складна діяльність, яка складається з декількох етапів творчої, дослідницької роботи, підпорядкованої певному алгоритму. Цим проектна робота відрізняється і від простої роботи над темою, в якій достатньо засвоїти новий матеріал з теми, і від рольової гри, дискусії тощо.

Проектна робота завжди спрямована на створення конкретного продукту (наприклад, наукової доповіді для її презентації на конференції) шляхом самостійного отримання необхідних знань із різних джерел. Але, на відміну від традиційного засвоєння готових знань, виконання проектної роботи неможливе без застосування цілої сукупності пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. В основі творчого вирішення проблеми як головної складової проектної роботи лежить не тільки знання іноземної мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних для вирішення цієї проблеми. Серед проективних прийомів найбільш важливими є самостійне планування, прогнозування, прийняття рішень, детальна розробка проблеми, наукове дослідження.

Крім того, проектна робота вимагає значної самоорганізації, підвищеної індивідуальної і колективної відповідальності кожного студента за конкретне завдання в рамках проекту, оскільки він або вона, працюючи індивідуально чи в невеликій групі, має представити всій групі результати своєї діяльності. Одночасно вітається спільна робота студентів у малих групах, командах, яка надає їм можливість обмінюватися думками, допомагати один одному.

Уміння, необхідні для успішного виконання проектного завдання:

- уміння працювати з інформацією, з текстом (виділити головну думку, здійснювати пошук інформації в іншомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки тощо, уміння працювати з різноманітними довідковими матеріалами);

- уміння генерувати ідеї, для чого потрібні знання в різних областях; уміння знаходити не один, а кілька варіантів вирішення проблеми; уміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення;

- уміння вести дискусію, слухати й чути свого співрозмовника, відстоювати свою точку зору, підкріплену аргументами; уміння знаходити компроміс із співрозмовником; уміння лаконічно викладати свою думку.

Виконання проектної роботи передбачає:

  • самостійне визначення студентами цілей і задач майбутньої пізнавальної діяльності;

  • структурування змістовної частини проекту (з визначенням поетапних результатів и розподілом ролей);

  • використання дослідницьких методів, що передбачають певну послідовність дій (алгоритм проведення проектної діяльності);

  • обговорення методів дослідження (статистичних, експериментальних, спостережень тощо);

  • обговорення способів формування кінцевих результатів (презентацій, захисту, творчих звітів, переглядів тощо);

  • відбір необхідного матеріалу, користуючись різноманітними джерелами інформації;

  • систематизація та аналіз отриманих даних;

  • планування змісту іншомовної комунікативної діяльності;

  • презентація результатів проекту;

  • висновки, висування нових проблем дослідження.

Форму презентації результатів проектної роботи студенти обирають самостійно: це можуть бути виступи у формі усної доповіді, участь у рольовій грі тощо.

В оцінці результатів проектної роботи беруться до уваги всі аспекти: змістовна сторона виступу, уміння реагувати на запитання партнерів або опонентів, граматично правильно відповідати на них, а також грамотність, логічність викладення матеріалу, акуратність, наявність наочності, ілюстрацій.