Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Передмова

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра у галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”. Посібник складено у відповідності до програми навчальної дисципліни “Іноземна мова”, затвердженої ректором Дніпропетровської державної фінансової академії у 2010 році, зокрема, тієї її частини, що стосується ІІ етапу навчання. На цьому етапі відбувається оволодіння іноземною мовою, пов’язаною з майбутньою спеціальністю студента, а саме: управлінням персоналом і економікою праці.

Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам оволодіти комунікативними компетенціями, необхідними для користування англійською мовою на рубіжному рівні "незалежного користувача" (В1 за міжнародною класифікацією1) у типових ситуаціях, пов'язаних з виконанням обов'язків менеджера з персоналу.

Відповідний навчальний посібник2 охоплює такі теми, як планування, набір, відбір, орієнтація та підготовка працівників, оцінювання та оплата їх праці, підвищення, переміщення та звільнення персоналу, а також актуальні питання роботи груп і команд, трудової мотивації та лідерства.

Цілком очевидно, що досягнення поставленої мети потребує належної підготовки і проведення кожного практичного заняття, раціональної організації самостійної роботи студентів над програмним матеріалом, кваліфікованої допомоги у виконанні ними індивідуальних завдань. Усі ці аспекти навчання найшли відображення у структурі навчально-методичного посібника, який містить витяг з програми навчальної дисципліни “Іноземна мова”, що стосується ІІ етапу навчання, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять та методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота студентів

У відповідності до навчальної програми дисципліни “Іноземна мова” на ІІ етапі навчання студенти мають опрацювати самостійно літературу за фахом в обсязі 45 тис. друкованих знаків. Систематичність цієї роботи як компонента навчального процесу перебуває під постійним контролем викладача. Функцію самоконтролю виконують завдання, що містяться після кожного тексту.

Підсумковий контроль самостійно опрацьованої літератури за фахом здійснюється на окремому практичному занятті у вигляді творчого спілкування студента з викладачем стосовно прочитаного.

Практичні заняття

Структура кожного практичного заняття визначається його темою і метою. Як правило, тема заняття розкривається в основному та одному-двох додаткових текстах. Завдання до текстів (або основані на текстах) націлені здебільшого на розвиток суто мовленнєвих умінь студентів (у читанні, говорінні, слуханні та письмі). Це завдання на визначення головної ідеї і розуміння основних фактів прочитаного або прослуханого тексту, його компресію шляхом усного чи письмового анотування. Більш глибокому проникненню як у зміст тексту, так і в лексико-граматичне оформлення окремих речень сприяють завдання на письмовий переклад текстів.

Значне місце у структурі практичних занять посідають інтерактивні завдання творчого характеру: дискусії, рольові ігри тощо. Окреме місце займає заняття № 12 (2-й семестр), якемає форму ділової гри на основі попереднього вивчення виробничої ситуації(case) і потребує знання опрацьованого раніше матеріалу. Більшість завдань передбачають роботу в парах або невеликих групах, що не тільки допомагає студентам набути навичок міжособистісного спілкування, які знадобляться їм у майбутній роботі, але й сприяє навчальній мотивації, полегшує процес навчання.

Індивідуальні завдання спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей студентів, які проявляються під час виконання групового проектного завдання.

Послідовна й цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує досягнення мети навчальної дисципліни “Іноземна (англійська) мова”, що стоїть перед студентами ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”.