Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова за професійним спрямуванням Ден. Ч. 1. Малигіна (2 курс) 2011.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

4. Критерії оцінювання модульного контролю

Завдання для модульного контролю складені на основі навчальної програми з дисципліни.

Модульний контроль проводиться після кожного змістового модуля і дозволяє виявити рівень знань студентів, якість засвоєння тієї чи іншої теми, якість самостійної роботи студента.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, абсолютно правильно виконавши всі завдання змістового модуля, становить 20 балів. Кількість балів залежить від повноти, правильності та грамотності виконання завдання.

20 балів ставиться, коли робота виконана повністю, грамотно.

15-19 балів ставиться, коли робота виконана повністю, але студент допустив до 20% помилок у роботі;

10-14 бали ставиться, коли студент правильно виконав більше 60% завдання

5-9 балів - правильно виконано понад 40% завдання.

1-4 бали правильно виконано 20% завдання.

5. Критерії оцінювання індивідуальної науково-дослідної роботи студентів

Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студена при кредитно-модульній системі організації навчального процесу полягає в його переорієнтації з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму. У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота розглядається як один з основних компонентів навчальної діяльності.

Різновидністю індивідуальних завдань, яка відповідає інноваційним технологіям навчання, є індивідуальна науково-дослідна робота студента. Це самостійне наукове дослідження на тему проблемно-пошукового характеру, в якому слід дотримуватись основних вимог до наукових робіт такого рівня. Максимальна кількість балів для його оцінювання – 20.

20 балів ставиться, коли робота є оригінальним самостійним дослідженням, у якому відбито творчий пошук студента, його вміння нестандартно мислити, працювати з науковими джерелами, висуваючи при цьому власні гіпотези з досліджувальних проблем.

При описі результатів повністю дотримано вимоги до структури роботи, до викладу думки та до технічного оформлення тексту згідно з указаними вище рекомендаціями.

Дозволяється виконання роботи від руки, проте з дотриманням вказаних вимог до її оформлення (поля, нумерація сторінок тощо).

15-19 балів ставиться, коли наукове дослідження студента виконане на достатньо високому рівні, але має незначні недоліки в технічному оформленні, укладанні списку літератури, стилістиці тексту.

Робота має чітку структуру, думки логічно аргументовані, використано широкий арсенал наукових джерел. Основна частина демонструє реалізацію поставлених завдань. Висновки ілюструють наукову новизну отриманих результатів.

10-14 балів ставиться, коли робота чітко структурована, але у викладі простежується неточне розуміння деяких наукових понять і категорій, мало цитувань з наукових джерел. Мета роботи в цілому досягнута, але завдання реалізовані не повністю. Допущено недоліки в оформленні посилань, укладанні списку використаної літератури. У викладі думки недостатньо продемонстровано власне бачення проблеми, аргументацію власної наукової гіпотези.

5-9 балів - дослідження в цілому має серйозні недоліки у структурі, характерні викладу думки й технічному оформленні, але відповідає вимогам щодо обсягу, змісту обраного матеріалу, добору наукових джерел.

1-4 бали - робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, але має структуру, у списку літератури зазначено більше трьох джерел. Роботу виконано акуратно, дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

Цей вид роботи передбачає також вироблення орфоепічних навичок у студентів, тобто наукова робота має бути захищена: студент повинен доповісти про основні положення свого дослідження, відповісти на запитання. Вільне володіння матеріалом, дотримання орфоепічних норм, уміння чітко і ясно висловити думку українською мовою впливають на вибір оцінки при її «ножицях» у чотири бали.