Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова за професійним спрямуванням Ден. Ч. 1. Малигіна (2 курс) 2011.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

1.1. Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Характеристика

навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані,

розподіл за видами аудиторних занять,

видами індивідуальної

та самостійної роботи,

форми контролю знань студентів згідно з навчальним планом

Нормативна

Відноситься до циклу дисциплін

гуманітарної підготовки

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 3

Загальна кількість годин: 108 год.

Модулів: 3

Вид підсумкового контролю:

ПМК ,

ПМК,

екзамен

0305 Економіка та підприємництво

6.030508 "Фінанси і кредит",

6.030504 "Економіка підприємства",

6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"

освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Викладається на ІІ-ІІІ курсі

Семестри: 3, 4, 5

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 71 год.

за видами занять:

Лекції (теоретична підготовка):

18 год.

Практичні заняття

53 год.

Самостійна робота:

24 год.

Індивідуальна робота:

10 год.

ІIІ-V семестр - індивідуальні завдання у формі реферату

Форми контролю:

Семестри 3, 4:

поточний контроль: на практичних заняттях

модульний контроль: контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в змістові модулі

семестр 5

підсумковий контроль: іспит

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Змістовий модуль I. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

Тема 2. Основи культури української мови

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Підсумковий контроль: ПМК

Змістовий модуль ІІ. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Тема 5. Риторика і мистецтво презентації

Тема 6. Культура усного фахового спілкування

Підсумковий контроль: ПМК

Змістовий модуль ІІІ. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 7. Форми колективного обговорення професійний проблем

Тема 8.1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Тема 8.2. Документація з кадрово-контрактних питань

Тема 8.3. Довідково-інформаційні документи

Тема 8.4. Етикет службового листування

Тема 9. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Тема 10. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

Тема 11. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів

Підсумковий контроль: екзамен