Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова за професійним спрямуванням Ден. Ч. 1. Малигіна (2 курс) 2011.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

1. На основі поданого тексту побудуйте діалог, який ґрунтується на сократівському прийомі запитань — відповідей. Запишіть запитання.

Високі технології створюють завдяки використанню новітніх досягнень науки, які виникають у результаті процесу саєнтифікації (від англ. «sсіеnсе» — наука). Сюди належать мехатронні технології, засновані на автоматизації і роботизації виробництва, технології сучасної електроніки, різноманітні процеси, що послуговуються комп'ютерними засобами, біотехнологіями тощо. Спільною властивістю цих технологій стало те, що їх базою, основними компонентами є наукові знання й інформація.

У розвинутих країнах саме галузі, що використовують високі технології, створюють велику частину доданої вартості. Виробництво й експорт наукомісткої продукції дають змогу розвивати економіку швидкими темпами. Про це свідчить досвід Японії, Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу, Сінгапуру, Чилі, Іспанії та інших.

Технологічна відсталість певних видів економічної діяльності України зумовлює низьку продуктивність праці, високу ресурсо- та енергоємність продукції. Отже, поряд зі створенням власних, необхідне залучення сучасних високих технологій, розроблених в інших країнах, їх швидке освоєння. У зв'язку з цим дуже важливо створити сприятливі умови для розгортання інноваційних процесів.

Варто застосувати вже випробуваний у багатьох країнах метод злиття «нових» і «старих» технологій. Він створить сприятливі можливості для об'єднання якості і гнучкості, закладених у потенціалі нових технологій, із уже досягнутими перевагами традиційних, що дає змогу знаходити інноваційні рішення, які найкраще відповідають потребам і умовам України. Фактично такі технологічні рішення вже існують, ними раніше скористалася низка країн, які обрали шлях якісного розвитку. Насамперед це стосується високорозвинутих країн Заходу.

Зазначена інноваційна політика дає можливість «перескочити» через численні етапи у процесі розвитку, проходження яких в іншому випадку вимагало б багато часу для підготовки виробництва і нагромадження капіталу (М. Пашута).

2. Запишіть у таблицю компоненти кожного рівня ораторського мистецтва.

Рівні ораторської майстерності

Складові компоненти

І. Володіння матеріалом

ІІ. Володіння собою

ІІІ. Комунікативні навички

IV. Володіння технікою мовлення

V. Образ оратора

3. Відредагуйте телефонну розмову, правильний варіант запишіть.

 • Алло! Це хто?

 • Москалюк. А хто вам треба?

 • Завідувач кафедри. Я не знаю, як його прізвище.

 • А хто це дзвонить?

 • Віталій Олександрович Ппрядко.

 • А хто ви такий?

 • Я викладач … дисципліни. Хотів би прцювати у вашій академії.

 • Завідувачеві ніколи з вами говорити.

? Питання для самоконролю

1. Види та особливості усного ділового мовлення.

2.Чим відрізняється усне ділове мовлення від писемного?

3. Що таке бесіда, нарада, дискусія?

4. Види та особливості усного ділового мовлення.

5. Які специфічні ознаки телефонної розмови?

6. Яких правил треба дотримуватися під час телефонної розмови?

7. Назвіть етапи службової телефонної розмови.

Література до теми

(1-10)

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практика без теорії цінніша,

ніж теорія без практики

Квінтіліан

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

Практичне заняття 1

ТЕМА 2. Основи культури української мови

Мета заняття: виробити навички культури мовлення для застосування у майбутній професійній діяльності.

План заняття

 1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 2. Комунікативні ознаки культури мови.

 3. Комунікативна професіограма фахівця.

Обладнання: ·навчально-методичний посібник з дисципліни.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Спираючись на опрацьований самостійно матеріал, виконайте практичні завдання.

Завдання

1. Перекладіть українською мовою словосполучення зі словом следовать, звернувши увагу на специфіку перекладу.

Поезд следует без остановок; поезд дальнего следования; за весной следует лето; следовать советам врача.

2. Поставте подані слова у родовий відмінок однини. Поясніть правопис.

Абзац, апарат, балет, банк, барвінок, брокер, варіант, верстат, вираз, відмінок, вокзал, гай, голос, гопак, град, ґрунт, Дніпропетровськ, Дністер, договір, документ, долар, дощ, дощик, Дунай, завод, інвентар, інститут, Кавказ, Київ, кінець, конспект, лист, листопад, лізинг, мінімум, мороз, наказ, наряд, об’єкт, Олександр, палац, параграф, Париж, підмет, план, принцип, протокол, процес, пункт, рік, Роман, роман, сад, сантиметр, сертифікат, список, стіл, суб’єкт, тролейбус, успіх, факт, фактор, формуляр, хліб, четвер, штаб, юрист.

3. Вставте, де треба, пропущені букви. Складіть з ними (на вибір) 5 речень.

Абон..мент, адмін..страція, акр..д..тація, асорт..мент, ат..стат, д..плом, д..ректор, економ..чний, експ..р..ментальний, експ..ртиза, експ..диція, інт..л..гентний, кат..горія, комп..тентний, конт..нгент, мен..джер, мен..джмент, пал..во, підпр..ємство, пр..ц..дент, р..гіональний, р..єстрація, р..жим, р..ф..рендум, тол..рантний, ф..номен, ф..ш..небельний.

4. Напишіть числівники два, три, чотири з поданими нижче іменниками.

Центнер, мішок, відро, тонна, процент, аркуш, місяць, очко, чоловік, том.

5. Розгляньте статті Закону “Про мови в Українській РСР”, який закріпив державний статус української мови, гарантував усебічний її розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя. Зробіть висновки щодо дотримання норм Закону в Україні.

Стаття 2. Державна мова Української РСР.

Республіканські і місцеві державні, партійні, громадські органи, підприємства, установи і організації створюють всім громадянам необхідні умови для вивчення української мови та поглибленого оволодіння нею.

Стаття 6. Обов’язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій.

Службові особи державних, партійних, громадських органів, установ і організацій повинні володіти українською і російською мовами, а в разі необхідності – і іншою національною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків.

Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації.

В Українській РСР мовою роботи, діловодства, й документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова.

Стаття 27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх школах.

В Українській РСР навчальна та виховна робота в загальноосвітніх школах проводиться українською мовою.

Стаття 28. Мова навчання в професійно-технічних училищах, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах.

В Українській РСР навчальна та виховна робота в професійно-технічних училищах, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах проводиться українською мовою, а у випадках, передбачених частиною другою і третьою статті 3 цього Закону, поряд з українською – і національною мовою більшості населення.

Стаття 33. Мова засобів інформації.

В Українській РСР мовою офіційних засобів масової інформації є українська мова.

Стаття 35. Мова оголошень і повідомлень.

Тексти офіційних оголошень, повідомлень, плакатів, афіш, реклами і т. ін. виконуються українською мовою. Поряд з текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою.

Стаття 36. Мова маркування товарів.

Маркування товарів, етикетки на товарах, інструкції щодо користування товарами, виробленими в Українській РСР, виконуються українською мовою.

Стаття 39. Мова власних імен.

Громадяни Української РСР користуються правом іменуватись згідно з національними традиціями. Їхні імена передаються з національної мови українською мовою в транскрипції.

6.Прочитайте, порівняйте визначення і з’ясуйте різницю між ними.

А. Літературна мова – унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці, одна з форм національної мови, що існує поряд з іншими її формами-діалектами (територіальними, соціальними), просторіччям, мовою фольклору.

Б. Державна мова – закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, в сфері зв’язку та інформатики.

7. Прочитайте текст і поясніть, які мовні норми порушено в ньому. Запишіть свій варіант.

Група фірм «Мезокред» працює над проектом будівництва великого комплекса дрібнооптового магазина по західноєвропейським стандартам у Мінському районі м. Києва. Основною метою цього проекту являється забезпечення максимальних вигід і зручностей для покупців. «Мезокред» приймає активну участь у громадянському житті країни, являється спонсором різних культурних і спортивних міроприємств.