Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова за професійним спрямуванням Ден. Ч. 1. Малигіна (2 курс) 2011.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

Література до теми

(1-10)

5. Індивідуальні науково-досліді завдання (теми рефератів, презентацій)

1. Роль і значення мови в суспільному житті.

2. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

3. Засоби забезпечення статусу престижності української мови. Історичний досвід.

4. Комунікативні ознаки культури української мови. Мовні норми.

5. Труднощі української словозміни та словопоєднання.

6. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

7. Українська економічна термінологія. Фахові енциклопедичні видання, їх характеристика.

8. Мовні особливості Дніпропетровщини.

9. Етикет ділового мовлення

10. Українська мова на лінгвістичній карті світу.

11. Сучасні теорії походження української мови.

12. Мова державна і мова регіональна: окреслення проблеми.

13. Культура усного спілкування сучасної молоді.

14. Функціональні стилі сучасної української мови.

15. Ввічливість — основа спілкування за правилами етикету.

16. Займенник у сфері етикетного мовлення.

17. Інтернет та роздуми про нього.

18. Моє мовне середовище.

19. Тендерні аспекти спілкування.

20. Невербальні засоби спілкування.

21. Особливості нейролінгвістичного програмування.

22. Мовні засоби переконування.

23. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

24. Культура і тактика проведення ділових переговорів.

25. Джерела української фразеології та її використання у діловому мовленні.

26. Мова української реклами.

27. Сучасні технології паблік рилейшнз.

28. Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки.

29. Особливості текстів кадрово-контрактних документів.

30. Термінологія обраного фаху.

31. Економічна та фінансова термінологія періоду Київської Русі;

32. Економічна та фінансова термінологія періоду князівства Литовського;

33. Економічна та фінансова термінологія періоду козаччини;

34. Економічна та фінансова термінологія періоду УНР;

35. Економічна та фінансова термінологія періоду Радянської України;

36. Економічна та фінансова термінологія періоду України незалежної;

37. Історія розвитку ділової мови

38. Історія розвитку наукової мови

39. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

40. Анотування і реферування наукових текстів.

41. Науковий етикет. Наукова дискусія та її правила.

42. Калькування елементів близькоспоріднених мов. Переклад термінів.

6. Підсумковий контроль

6.1. Таблиця розподілу балів за видами робіт

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється у такий спосіб і в такому порядку:

теми

Назва теми та вид роботи

Об’єкти контролю

К-ть балів

1

2

3

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

1

Державна мова — мова професійного спілкування

Усього за тему

5

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

5

2

Основи культури української мови

Усього за тему

20

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

5

Практічні заняття

Поточне опитування

15

3

Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Усього за тему

15

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

5

Практічні заняття

Поточне опитування

Всього за тему

10

Модульна контрольна робота

Всього за роботу

20

Індивідуальне завдання

Підготовка і захист індивідуального НДЗ

20

Разом за модуль

80

1

2

3

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

4

Спілкування як інструмент професійної діяльності

Усього за тему

5

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

5

5

Риторика і мистецтво презентації

Усього за тему

15

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

5

Практічні заняття

Поточне опитування

10

6

Культура усного фахового спілкування

Усього за тему

20

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

5

Практічні заняття

Поточне опитування

15

Модульна контрольна робота

Всього за роботу

20

Індивідуальне завдання

Підготовка і захист індивідуального НДЗ

20

Разом за модуль

80

1

2

3

4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7

Форми колективного обговорення професійний проблем

11

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

2

Практічні заняття

Поточне опитування

9

8.1.

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

5

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

2

Практічні заняття

Поточне опитування

3

8.2.

Документація з кадрово-контрактних питань

6

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

3

Практічні заняття

Поточне опитування

3

8.3.

Довідково-інформаційні документи

6

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

3

Практічні заняття

Поточне опитування

3

8.4.

Етикет службового листування

5

1

2

3

4

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

2

Практічні заняття

Поточне опитування

3

9

Українська термінологія в професійному спілкуванні

8

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

2

Практічні заняття

Поточне опитування

6

10

Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

11

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

2

Практічні заняття

Поточне опитування

9

11

Проблеми перекладу і редагування наукових текстів

8

Самостійна робота

 • Конспектування теоретичного матеріалу;

 • Виконання завдань

2

Практічні заняття

Поточне опитування

6

Модульна контрольна робота

Всього за роботу

10

Індивідуальне завдання

Підготовка і захист індивідуального НДЗ

10

Разом за модуль

80

Екзамен

20

Разом

Середній бал за змістові модулі + екзамен

100