Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова за професійним спрямуванням Ден. Ч. 1. Малигіна (2 курс) 2011.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

Література до теми

(1-10)

Практичне заняття 5

ТЕМА 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Мета заняття: ознайомити студентів із функціональними стилями у їхній майбутній фаховій діяльності.

План заняття

1. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

2. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

Обладнання: ·навчально-методичний посібник з дисципліни.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Спираючись на опрацьований самостійно матеріал, виконайте практичні завдання.

Завдання

1. Перекладіть словосполучення українською мовою. Складіть з будь-якими з них 3 речення у діловому стилі.

Бухгалтерский отчёт; погашение долга; объем экспорта; финансовое положение; смета расходов; экономические показатели; согласованные цены; причитающаяся сумма, первоначальная стоимость; банковская сделка; пролонгировать кредит; посреднические услуги; совместные предприятия.

2. Перепишіть речення, розставляючи пунктуаційні знаки. Знайдіть відокремлені члени речення, вставні і вставлені конструкції. Визначте стиль уривка.

Сьогодні роботодавці хочуть мати таких фінансистів щоб вони не тільки відповідали основним кваліфікаційним вимогам а й мали сертифікат за міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до системи GAAP і володіли прийомами фінансового аналізу. Крім того фахівець-фінансист повинен адекватно розуміти сутність фінансів підприємств зміст і організацію їхньої фінансової діяльності формування і розподіл прибутку оподаткування організацію грошових розрахунків і кредитування підприємств організацію оборотних коштів і фінансове забезпечення відтворення основних засобів фінансове планування аналіз фінансового стану проведення фінансової санації та інші питання фінансової діяльності підприємств і компаній.

3. Відредагуйте словосполучення з числовою інформацією.

Двадцять вісім кілограм; три тисячі гривнів; біля восьмидесяти відсотків; сто сорок три центнера; три п’ятих виробів; сто двадцять три об’єкта; дев’яносто чотири відсотка; більша половина працівників; півтора місяці; одна третя випускників; дві десятих відсотки; на перше люте; триста сорок п’ять центнер; від шестидесяти відсотків; близько семидесяти відсотків.

4. Виправте помилки у словосполученнях. Поясніть характер помилок.

Два місяця; три десятка; півтора кілограму; сезонна продаж; лейпцігська ярмарка; не дивлячись на обставини; важкий путь; одержати навики відповідно з рішенням; побілівше обличча.

5. Подані іменники з розмовної мови замініть на книжні, які можна вживати у діловому стилі.

Анонімка, злодюга, авто, заліковка, маршрутка, товарняк, водичка, астматик, кадровик, викладачка математики, касирша заводу, лаборантка кафедри, бухгалтерша, працівниця фірми, бібліотекарша, студентство, професура, піхота, генералітет, циркачі, городяни, селяни, повернулися з грішми, придбали нову шкіряну мебель, зробили позначки різними чорнилами.

6. Перекладіть українською мовою словосполучення. Складіть з будь-якими з них 5 речень.

Хождение денежных средств; хозяйственные расходы; хорошее отношение; хорошие отношения; частная собственность; экономные расходы; экономьте денежные средства; явилось причиной; явиться к 10.00; юбилейные торжества.

7. Вставте, де треба, пропущені букви. У яких стилях можна використовувати зазначені слова? Поясніть їх лексичне значення.

Ауд..т, ауд..тор..я, в..з..тка, в..ртуал..ний, Га..ті, д..р..гент, д..р..ктива, д..с..дент, д..спе..чер, д..сплей, дж..нси, др..ж..жі, ем..ігран..с..кий, ім..гран..с..кий, іна..гурація, к..пар..с, кр..хмал.., мон..тор, пр..з..дент, пре..ц..дент, пс..холог, р..зограф, р..ком..ндація, р..сп..ктаб..льний, секр..тар, т..хнологічний, характ..ристика, Ч..лі, яку..с..кий.