Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Якими підрозділами органу державної податкової служби проводиться реєстрація платників податків?

 2. Які облікові реєстри платників податків ви можете назвати?

 3. Вкажіть схему внутрішнього документообігу при реєстрації, перереєстрації, знятті з обліку платника податку.

 4. Чи має інформувати податковий орган про перелік податків, які слід сплачувати платнику? Відповідь аргументуйте.

 5. Назвіть ситуації, за яких платнику може бути відмовлено в реєстрації органом податкової служби.

Тестові завдання

1. Які з перелічених суб’єктів господарювання не зобов’язані реєструватися в органах державної податкової служби?

а.) приватний підприємець;

б.) філія;

в.) будівельні кооператив.

2. Облік платників податків в органах державної податкової служби:

а.) повністю автоматизований;

б.) ведеться на паперових носіях;

в.) дублюється за органом виконавчої влади, що здійснює реєстрацію.

3. Автоматизована інформаційна система з обліку платників податків не надає відомості про:

а.) реєстр банківських рахунків;

б.) вид діяльності суб’єктів господарювання;

в.) розмір сплачених штрафів за перевірками ДАІ.

4. При реєстрації в органах державної податкової служби філії корпорації «Нефтек» до якого облікового реєстру її буде внесено?

а.) Реєстру платників податків - юридичних осіб;

б.) Реєстру платників податків - фізичних осіб;

в.) Реєстру неприбуткових установ.

Література

[5-8; 13-15; 16-18]

Тема 3. Облік податкових платежів в органах державної податкової служби

Мета:

Поширити та закріпити знання студентів з питань ведення обліку податкових надходжень органами нижчої ланки податкової служби.

План вивчення теми

1. Систематизація документів, на підставі яких проводиться облік платежів до бюджету.

2. Особливості обліку відстрочених або розстрочених податкових зобов’язань.

3. Особливості обліку сум штрафних (фінансових) санкцій: нарахованих та сплачених платником самостійно; нарахованих органом державної податкової служби.

4. Особливості обліку сум переплати по платежах, надміру сплачених платежів, попередньо сплачених платежів.

5. Особливості обліку повернення платнику зайво або помилково внесених сум платежів до бюджету або зарахування переплат у рахунок сплати інших платежів.

Методичні рекомендації

Однією з функцій органів державної податкової служби є ведення оперативного обліку податків, зборів до бюджетів та до державних цільових фондів. Порядок ведення такого обліку визначається Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої Наказом Державної податкової адміністрації України від 18 липня 2005 р. № із змінами і доповненнями.

При опрацюванні першого та другого питань слід звертатися до вказаного документу. Інструкцією встановлюється порядок ведення органами податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), надходження яких контролюється органами державної податкової служби і які передбачені бюджетною класифікацією України, місцевих бюджетів та державних цільових фондів, надходжень на погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, а також сум штрафних (фінансових) санкцій та пені, що застосовуються до платників податків відповідно до чинного законодавства.

Облік, контроль і складання звітності щодо платежів, що надходять до бюджету, проводяться органами державної податкової служби з використанням автоматизованої інформаційної системи (АІС). Засобами АІС забезпечується автоматизоване виконання всіх операцій на робочому місці працівників підрозділу обліку і звітності, у тому числі ведення особових рахунків платників, формування довідкової інформації та складання звітності.

Облік надходжень платежів до бюджету в КОР проводиться на підставі, одержаних від органів Державного казначейства України:

 • відомостей про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами у вигляді електронних документів - технологічних файлів;

 • звітів про виконання державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень в електронному вигляді;

 • відомостей розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311, 3321 ”Кошти, які підлягають розподілу між державними та місцевими бюджетами” в електронному вигляді та їх паперова копія;

 • виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії.

Необхідно мати на увазі, що для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за належними до бюджету платежами, органи державної податкової служби проводять оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації і відповідними видами бюджету.

Відомості про надходження платежів до бюджету відображаються в особових рахунках платників. Особові рахунки платників відкриваються органом державної податкової служби щорічно за платниками, які:

 • перебувають на податковому обліку;

 • взяті на податковий облік протягом поточного року;

 • своєчасно не взяті на податковий облік.

Особові рахунки відкриваються по кожному платнику та кожному виду платежу, які повинні сплачуватися такими платниками, з метою обліку нарахованих і сплачених платежів до бюджету органами державної податкової служби. Картки особових рахунків дають можливість контролювати процес розрахунків із бюджетом і, за потреби вживати заходів щодо усунення заборгованості платників перед бюджетом.

Нарахуванню в особових рахунках платників підлягають:

 • податкові зобов'язання, самостійно визначені платником;

 • податкові зобов'язання, нараховані (зменшені, списані) органом державної податкової служби;

 • штрафні (фінансові) санкції;

 • пеня;

 • проценти за користування податковим кредитом.

При розгляді третього питання окрім вищезазначеної Інструкції слід звернутися до Наказу ДПА України від 17.12.10 № 953 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби ». Цією Інструкцією встановлюється порядок ведення органами державної податкової служби обліку нарахування та погашення пені, що справляється з платників податків у зв’язку із несвоєчасним погашенням узгодженого грошового зобов’язання, та пені на податкове зобов’язання, нараховане контролюючим органом у разі виявлення його заниження та/або визначене податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків – фізичних осіб та/або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента.

Суми донарахованих платежів за результатами документальних перевірок, пені та штрафних (фінансових) санкцій обліковуються за тими самими кодами бюджетної класифікації, що й основні платежі.

Для зведеного оперативного обліку платежів, що надходять до бюджету згідно з кодами класифікації України, а також повертаються з нього, органом державної податкової служби ведеться реєстр надходжень та повернень за платежами до бюджету.

Облік платежів, за якими не передбачено подання платником податкової звітності до органів податкової служби, крім випадків донарахування таких платежів за актами документальних перевірок, реєстрі надходжень та повернень за ф.№25.

Облік надходження відстрочених або розстрочених податкових зобов'язань за платежами до бюджету та процентів за користування відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань відображається в особових рахунках платників у загальному порядку погашення податкових зобов'язань, який встановлюється окремо для форми особових рахунків платників.

Сума податкового кредиту, проценти за користування відстроченням або розстроченням податкових зобов'язань та терміни їх сплати відображаються в особовому рахунку платника.

Облік штрафних (фінансових) санкцій в особових рахунках платників, які подали до установи банку платіжне доручення на перерахування суми податкового боргу (часткового податкового боргу) до бюджету, призупиняться датою його реєстрації у цих установах на суми сплати податкового боргу (часткового податкового боргу).

Облік бюджетного відшкодування проводиться на підставі даних податкових декларації. Облік сум, що підлягають відшкодуванню, здійснюється на лицевому боці особового рахунку платника по термінах відшкодування у порядку ведення оперативного обліку податку на додану вартість, затвердженому наказом ДПА України.

В особових рахунках платників після проведення всіх облікових операцій за останнє число включаючи нарахування пені на суми, що вважаються не сплаченими до 31 грудня включно підводяться підсумки за рік нарахованих, зменшених, сплачених, повернених сум платежів, штрафних (фінансових) санкцій і пені.

Порядок ведення органами державної податкової служби обліку нарахування та погашення пені справляється з платника податків у зв'язку із несвоєчасним погашенням узгодженого податкового зобов'язання визначається чинним законодавством.

Нарахування пені в особових рахунках платників здійснюється в день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) у порядку, встановленому чинним законодавством.

З метою контролю за повнотою і своєчасністю внесення платежів до бюджету органи державної податкової служби нижчих рівнів складають і подають органам вищого рівня звітність про нарахування, надходження, податковий борг (недоїмку) та надміру сплачених платежів до бюджету.

За підсумками зведених реєстрів кожна податкова інспекція, на обліку якої перебувають платники податків, складає звіти про суми податків, що фактично надійшли, а також звіти про недоїмку. Звіти відправляються вищестоящим податковим органам для обліку надходжень платежів і недоїмок в цілому по місту, області, а також в цілому по державі.