Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

З м і с т

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

5

2.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

12

3.

Методичні рекомендації до практичних занять

37

4.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

59

5.

Підсумковий контроль

62

6.

Список рекомендованої літератури

64

Передмова

Підготовка магістрів за спеціальністю 8.030500803 “Оподаткування” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” згідно з навчальним планом передбачає вивчення нормативної дисципліни “Адміністрування податків”.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Адміністрування податків” є надання знань щодо порядку адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).

Предметом навчальної дисципліни є економічні, організаційні, правові відносини, що виникають між державою та платниками у процесі управління податками.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- опанування теоретичних та організаційних основ управління в сфері оподаткування;

- з’ясування функцій контролюючих органів з адміністрування податкових зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами;

- оволодіння навичками роботи з законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами;

- набуття вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення;

- з’ясування форм і сутності контрольної роботи податкових органів.

Засвоєння теоретичного матеріалу навчальної дисципліни “Адміністрування податків” базується на знаннях, які студенти отримали при вивчені таких навчальних дисциплін як “Основи оподаткування”, “Бюджетна система”, “Податкова система”, “Податковий облік і звітність”, “Контроль податкових адміністрацій за діяльністю підприємств”, “Оподаткування підприємницької діяльності”, “Державні цільові фонди”, “Податкове право”.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни “Адміністрування податків”. Метою видання навчально-методичного посібника є надання знань в галузі управління оподаткуванням з метою досягнення певних економічних, соціальних, міжнародних цілей, підпорядкованих реалізації інтересів держави і суспільства.

Структурними складовими навчально-методичного посібника є: програма навчальної дисципліни; методичні рекомендації та завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів; завдання та методичні рекомендації до практичних занять; підсумковий контроль знань та вмінь студентів, список рекомендованої літератури.

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни

адміністрування податків”

Мета: надання знань щодо порядку адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).

Після вивчення дисципліни «Адміністрування податків» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.);

 • здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати у команді та в міжнародному контексті;

 • здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;

 • прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції

 • здатність застосування знання з питань адміністрування податків у професійній діяльності.

Спеціальні компетенції

 • здатність роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, надавати пропозиції щодо його удосконалення;

 • здатність систематизувати види податків і зборів, аналізувати їх структурні зміни як джерела бюджетних надходжень ;

 • володіти навичками організації податкового обліку платників податків – фізичних та юридичних осіб, у тому числі з застосуванням АРМів;

 • здатність складати податкову звітність;

 • здатність аналізувати платіжну дисципліну, володіти навичками щодо застосування різних методів погашення податкової заборгованості, контролювати ефективність їх застосування;

 • здатність вести облік надходжень, володіти навичками аналітичної та прогнозної роботи відповідного підрозділу в органах державної податкової служби, у тому числі з застосуванням АРМів;

 • здатність здійснювати контрольно-аналітичні дії та процедури щодо адміністрування податкових платежів;

 • здатність застосовувати комп’ютерні мережі і бази даних для здійснення податкового контролю; проводити аналіз причин та давати оцінку фактам порушень податкового законодавства; визначати рейтинг податкового ризику;

 • розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань оподаткування та творчого їх використання у практичній діяльності.