Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Тема 6. Податковий контроль в процесі адміністрування податків

Сутність податкового контролю. Види перевірок та їх особливості. Податкові ризики і їх моніторинг.

Основні види правопорушень податкового законодавства в Україні. Класифікація правопорушень за характером та протиправністю дії: дисциплінарні; фінансові; адміністративні; кримінальні. Схеми ухилення від сплати податків при здійсненні господарської діяльності суб’єктами підприємництва. Види уникнення сплати податків та механізми їх спростування.

Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. Види фінансових санкцій, розміри та порядок застосування. Визначення сум податкового боргу. Порядок нарахування штрафів. Нарахування пені за несвоєчасне погашення сум податкового боргу.

Адміністративні санкції за порушення податкового законодавства. Визначення ступеню відповідальності посадової особи, розмір та порядок застосування адміністративних штрафів.

Тема 7. Інтегровані автоматизовані системи адміністрування податкових платежів

Загальна характеристика та призначення автоматизованої інформаційної системи податкової служби України. Особливості та принципи автоматизації процесів адміністрування податкових платежів. Визначення автоматизованих систем адміністрування податкових платежів. АРМ: база створення, властивості, елементи.

Автоматизовані інформаційні системи в оподаткуванні. Автоматизована інформаційна система "Облік податків і платежів"; АРМ "Бест-Звіт"; АРМ "Касові апарати"; АРМ "Аудит"; автоматизована система "Картка Боржника".

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Методичні рекомендації для самостійної роботи розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни та робочої навчальної програми з дисципліни “Адміністрування податків”. Згідно зі структурою тематичного плану робочої навчальної програми окремі питання тем дисципліни розглядаються на лекційних та практичних (семінарських) заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямках:

 • з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час лекційних та практичних (семінарських) занять;

 • з питань тем дисципліни, які повністю виносяться на самостійне вивчення. При цьому особливу увагу слід зосередити на детальному вивченні основних положень обов’язкової та додаткової літератури.

Основне завдання полягає у тому, щоб навчити студентів самостійно творчо і діалектично мислити; оцінювати суспільні явища, що відбуваються в умовах ринкових відносин; з’ясовувати та вивчати теоретичні та практичні аспекти управління оподаткуванням; вміти приймати рішення в умовах мінливого економічного середовища.

Отже, самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури. Для досягнення поставленої мети подається перелік питань та методичні рекомендації до самостійної роботи, рекомендована література. Для засвоєння і самоперевірки набутих теоретичних знань та їх застосування на практиці, запропоновано питання для самоконтролю.

Завдання для самостійної роботи побудовані за методикою, яка дає можливість самостійно вивчити запропонований матеріал.

Вивчення матеріалу можна проводити як індивідуально, так і колективно.

При самостійному опрацюванні нового матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:

 1. Ознайомитися з методичними рекомендаціями та списком рекомендованої літератури до даної теми.

 2. Підібрати ті джерела де найбільш повно викладено матеріал теми.

 3. Підібрати необхідний законодавчий матеріал, уважно ознайомитися з його змістом.

 4. Переглянути коротко усі питання теми для того, щоб мати загальну уяву про зміст теми, яку запропоновано для вивчення. Провести логічний зв’язок із вивченим раніше матеріалом, на якому базується дана тема.

 5. Уважно вивчити кожне питання теми у такій послідовності як зазначено у плані.

 6. Скласти опорний конспект та взяти на замітку найбільш складні питання теми і більш детально їх опрацювати.

 7. Здійснити самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми.

 8. Перевірити свої відповіді. Якщо відповідь не вірна, то з’ясувати причину допущеної помилки та правильну відповідь.

Системі контролю підлягають:

 • самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни;

 • самостійне опрацювання питань для самоконтролю знань.

Виконані завдання для самостійної роботи повинні бути оформлені у загальному зошиті з урахуванням вимог та методичних рекомендацій. Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного контролю (на практичних і семінарських заняттях).

Сподіваємося, що ваша робота з матеріалами для самостійного вивчення поліпшить ваші теоретичні знання і практичні навички. Бажаємо успіху!