Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Література

[5-8; 33; 39; 44-45]

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Адміністрування податків» повинна проводитися у двох напрямах:

  • підготовки ситуаційних завдань з актуальних питань тем дисципліни;

  • виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Індивідуальні завдання (підготовка ситуаційних завдань з модуля 1) є обов’язковими для виконання всіма студентами групи. Вибір теми ІНДЗ індивідуальної роботи залишається за студентом.

Для якісного виконання індивідуальних завдань (підготовки ситуаційних завдань), ІНДЗ з актуальних питань тем дисципліни, студентам слід керуватися самостійно підготовленим опорним конспектом лекцій, методичними рекомендаціями до самостійної та індивідуальної роботи, рекомендованим списком літератури. При цьому увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень модуля (змістових модулів).

Індивідуальні завдання (підготовка ситуаційних завдань) пропонується виконувати після вивчення відповідної теми. Це дасть можливість оцінити якість виконання роботи, глибину вивчення актуальних питань кожної теми модуля (змістового модуля).

Для підбору ситуаційних завдань рекомендуємо у першу чергу користуватися періодичним виданням «Вісник податкової служби України». При опрацюванні літератури необхідно вміти аналізувати джерела й робити правильні висновки на основі теоретичних положень.

Обсяг виконаної роботи має становити 5 – 7 ситуаційних завдань з усіх тем модулю 1.

Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) здійснюється студентами за власним бажанням, які вже мають певний досвід наукової діяльності з проблематики дисципліни, що вивчається. Отже, ІНДЗ – є засобом самостійного теоретико-експериментального дослідження запропонованої та обраної студентом проблематики.

Основним видом ІНДЗ є підготовка та публікація тез доповіді, мета яких полягає у поданні інформації про проведену наукову роботу, одержані результати та визначенні напрямку для подальшої розробки теми, актуальних проблем, що потребують свого розв’язання.

Тези доповіді виконуються з тієї ж запропонованої проблематики дисципліни, що вивчається та обраної студентом самостійно при написанні рефератів.

Тези доповіді – стислий виклад основних думок, публікація яких передбачає попереднє ознайомлення учасників конференції, семінарів та інших наукових форумів з результатами проведеного дослідження. Їх зміст у більш повному обсязі повідомляється автором-доповідачем в усній формі. Тези складаються з послідовного викладу окремих тверджень, що не підкріплюються фактичним матеріалом та висвітленням перебігу дослідження. Їх обсяг не перевищує 3-х сторінок формату А4, що зумовлює вимоги до написання, зокрема чіткість формулювань принципових позицій автора, які він планує обґрунтувати у публічному виступі з доповіддю або повідомленням.

Тези публікуються у збірниках, присвячених темі конференції, і мають завданням подати коротку і якомога вичерпну інформацію про актуальні питання.

Обсяг виконаної індивідуальної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного контролю та ПМК.