Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Навчально-методичний посібник Адміністрування податків

Корнієнко Тетяна Назарівна

Тараненко Вікторія Євгенівна

Шевченко Лілія Гранитівна

К67

Адміністрування податків”: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за спеціальністю 8.03050803 «Оподаткування». – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія: 2012. – 69 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни “Адміністрування податків” і містить такі матеріали: програму навчальної дисципліни; методичні рекомендації та завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів; завдання та методичні рекомендації до практичних занять; підсумковий контроль знань та вмінь студентів; список рекомендованої літератури.

Мета видання даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни “Адміністрування податків”.

ББК 65.261.411

УДК 351.713:336.22

Підписано до друку _____________ Формат 84 х 108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 7,3 Тираж __________ Замовлення № __________

____________________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

____________________________________________________________________

123

0