Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

3. Облік необоротних активів ( 1 година)

Перш ніж приступати до введення операцій по обліку необоротних активів, звернемося до існуючого налаштування плану рахунків і аналітичного обліку для даного рахунку.

Звертають на себе увагу наступні особливості налаштування: рахунку 10, 11, 12 мають субрахунки, що характеризують суть об'єкту "Необоротний актив"; рахунки оголошені активними, що відповідає економічній суті рахунків; на рахунках ведеться аналітичний облік в розрізі субконто виду "Необоротні активи" і "Місця зберігання". Дані списки субконто організовані у вигляді довідників "Необоротні активи" і "Місця зберігання"; на рахунку 10 не передбачений облік в натуральному виразі (кількісний облік); на рахунку 11 і 12 передбачений облік в натуральному виразі.

Аналітичний облік необоротних активів ведеться в розрізі інвентарних об'єктів. Введення довідкової інформації про об'єкти необоротних активів здійснюється на основі первинних документів - актів, технічної документації, нормативів.

Для організації аналітичного обліку необоротних активів використовується субконто виду "Необоротні активи". Даному виду субконто відповідає однойменний довідник. Довідник "Необоротні активи" є аналогом картотеки необоротних активів. Оскільки довідник є дворівневим, є можливість забезпечення додаткового угрупування необоротних активів. Як групи НА можна визначити типові класифікаційні групи, встановлені органами статистики: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування і тому подібне.

Форма довідника доступна через меню "Довідники - Необоротні активи". Натисненням клавіш Ctrl+F9 або через меню "Дії - Нова група" виконується перемикання в режим введення нового групового елементу. На екрані розвернеться форма діалогу для введення групового елементу довідника. У ній потрібно заповнити два поля - "Код" і "Найменування". Далі, подвійним натисненням миші по піктограмі, розташованій зліва від найменування групи, слід увійти до потрібної групи і здійснити введення в неї відомостей про інвентарний об'єкт. Натисненням клавіші Insert здійснюється перемикання в режим введення нового елементу. На екрані розвернеться форма діалогу для введення елементу довідника - інформації про інвентарний об'єкт. Необхідно заповнити вхідні в її склад реквізити. Реквізити закладки "Додатково" містять інформацію, необхідну для організації обліку амортизації НА.

Для автоматизації введення господарських операцій по обліку необоротних активів в типовій конфігурації програми «1С: Підприємство» передбачено декілька документів:

- Введення в експлуатацію

- Списання МБП

- Ліквідація необоротного активу

- Модернізація необоротного активу

- Списання НА

Всі ці документи об'єднані в одну групу і доступні через меню "Документи - Необоротні активи і МБП".

Придбання необоротних активів здійснюється документом "Прибуткова накладна", який також доступний через меню «Документи».

Крім того, в типовій конфігурації є документ "Нарахування амортизації". Він призначений для оформлення операцій по щомісячному нарахуванню зносу необоротних активів.

Окрім перерахованих документів при відображенні господарських операцій, пов'язаних з придбанням і вибуттям НА, можуть використовуватися типові операції, об'єднані в групу "Капітальні вкладення в основні засоби і нематеріальні активи", а також документи, призначені для автоматизації введення операцій по розрахунках з постачальниками і покупцями, документи введення касових і банківських операцій.

Всі господарські операції надходження необоротних активів проходять через рахунок 15. При введенні нової капітальної інвестиції необхідно заповнити значення полів "Код", "Найменування", "Рахунок обліку і "Ціна".

Надходження необоротних активів від постачальників

1. Оплата рахунку на постачання основного засобу

Перш ніж приступати до введення операцій по приходу НА, необхідно переконатися в тому, що раніше була проведена оплата рахунку постачальника. Цю інформацію можна отримати через стандартну відомість "Аналіз субконто". Найбільш природний спосіб звернутися до режиму формування даної відомості - через меню "Звіти - Аналіз субконто".

2. Надходження основного засобу

Для відображення факту приходу основного засобу від постачальника доцільно скористатися документом типової конфігурації "Прибуткова накладна".

При заповненні форми діалогу в шапку документа потрібно ввести номер і дату документа, ввести постачальника шляхом вибору з журналу "Відбір замовлень по контрагентові", а також документ, на підставі якого проведена оплата – рахунок, який вибирають з довідника "Договори (рахунки)". Документ "Прибуткова накладна" можна ввести на підставі документа "Рахунок що входить", для цього необхідно зайти в журнал "Рахунки що входять", вибрати необхідний рахунок і натиснути піктограму "Ввести на підставі". Після чого з переліку пропонованих документів вибрати документ "Прибуткова накладна".

Для обліку надходження необоротних активів, придбаних з податком на додану вартість, важливим є порядок відшкодування ПДВ. Якщо ПДВ, сплачений постачальникові, не підлягає заліку (відшкодуванню з бюджету), у формі документа на закладці "Додатково" встановлюється прапорець "ПДВ на собівартість". При цьому сума ПДВ, вказана в табличній частині екранної форми, при проведенні документа буде врахована у вартості основного засобу.

Далі необхідно заповнити табличну частину документа. Кожен рядок таблиці містить відомості про один об'єкт НА.

У журналі операцій реєструється запис про введений документ. Запис про введений документ також автоматично реєструється в журналі документів "Прибуткові накладні". Документ автоматично формує три проводки, що відображають в комп'ютерному обліку факт надходження основного засобу, а також залік раніше зробленої передоплати.

3. Введення необоротних активів в експлуатацію

Для відображення факту введення основного засобу в експлуатацію в типовій конфігурації передбачений документ "Введення в експлуатацію", яке доступне з журналу документів "Необоротні активи і МБП", а також може бути викликаний через меню "Документи - Необоротні активи і МБП - Введення в експлуатацію". Після заповнення всіх реквізитів документа "Введення в експлуатацію" можна роздрукувати акт встановленої форми, натиснувши кнопку «Друк». Після введення і проведення документа "Введення в експлуатацію" в журналі операцій знайде відображення запис про введений документ. Цей же документ автоматично реєструється в журналі документів "Необоротні активи і МБП". У журнал проводок автоматично поміщаються проводки, породжені даними документами.

Безкоштовне надходження необоротних активів

При введенні інформації про об'єкт, що безкоштовно поступив, НА в довідник "Необоротні активи" необхідно переконатися, що в закладці "Основні" прапорець "Нараховувати знос в податковому обліку" включений, щоб програма проводила автоматичне нарахування і списання амортизаційних відрахувань по даному об'єкту НА. Відповідно, потрібно буде ввести дані, і в закладці "Додатково".

Факт безоплатного надходження основного засобу і введення його в експлуатацію оформляється типовою операцією "Надходження основних засобів безкоштовно". Введення і проведення документа приведе до формування проводки. Додатково, за допомогою ручної операції, необхідно сформувати валові доходи від безкоштовно отриманих необоротних активів по позабалансових рахунках валових доходу.

Амортизація необоротних активів

Для автоматизації процесу оформлення операцій, пов'язаних з щомісячним нарахуванням зносу необоротних активів, в типовій конфігурації програми «1С: Підприємство» передбачений стандартний документ "Нарахування зносу ОЗ і НМА". Звернутися до даного документа можна через меню "Документи - Необоротні активи і МБП - Нарахування зносу".

Документ є регламентним, його слід вводити один раз в місяць. Рекомендується записувати цей документ в кінець останньої дати місяця. Документ виконує розрахунок сум амортизаційних відрахувань і формування проводок в дебет рахунків виробничих витрат і кредит рахунку 13 "Знос необоротних активів" по кожному об'єкту ОС. По основних засобах, що поступили в поточному місяці, амортизаційні відрахування також не проводяться.

Формування проводок виконується документом у момент проведення. Документ надалі може перепроводитися, при цьому раніше сформовані документом проводки автоматично віддаляються, а замість них формуються нові.

Ремонт НА

При реалізації господарських операцій по ремонту НА окрім рахунків взаєморозрахунків і витрат бере участь рахунок 15 "Капітальних інвестицій".

На рахунку 15 виділено п'ять субрахунків, які дають можливість організувати облік залежно від особливостей проведення ремонтних робіт для різних видів активів. Аналітичний облік по рахунку ведеться в розрізі одного виду субконто "Інвестиції". Це дозволяє вести облік по кожному окремому ремонту у вартісному виразі. Субконто «Інвестиції» відповідає довідник "Інвестиції".

Для відображення|господарських операцій по ремонту необоротних активів в типовій конфігурації передбачений документ "Модернізація необоротного активу". Він призначений для оформлення операцій, зв'язаних ремонтом НА. Одним документом можна відобразити ремонт тільки одного НА.

Після проведення документа можна сформувати друкарську форму документа (Типова форма ОЗ-2), по кнопці «Друк».

Введений документ реєструється в журналі документів "Необоротні активи і МБП", де фіксується наступний запис. Аналогічний запис відбитий також в журналі операцій.