Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции МЕД каф.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
410.02 Кб
Скачать

57

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

СХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри

«Управління персоналом і економіка праці»

№____ від ____ __________ 20__р.

Завідувач кафедри

«____» «_________» 20_-р.

Рецензент

Професор кафедри

«Управління персоналом і економіка праці»,

д.е.н. ____________________ І.Б.Швець

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

варіативної дисципліни циклу професійної підготовки

Методи економічних досліджень

Галузь знань:

0501 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки:

8.050109 Управління персоналом і економіка праці - УПЕП

Розроблено: доцент кафедри

«Управління персоналом і економіка праці»,

к.е.н. _____________________ О.В. Чумаченко

Донецьк, 2009

вступ 2

Тема 1.

Логіка та методи наукових досліджень

3

Тема 2.

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

10

Тема 3.

Гіпотези і доведення у наукових дослідженнях

13

Тема 4.

Методологічні основи статистичного моделювання та прогнозування

20

Тема 5.

Моделювання та прогнозування динаміки

25

Тема 6.

Основи моделювання взаємозв’язків

30

Тема 7.

Моделювання причинних комплексів

40

Тема 8.

Науковий результат: зміст і порядок оформлення

45

Вступ

Дисципліна «Методи економічних досліджень» вивчається магістрантами І-го курсу спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» згідно з навчальними планами та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

Мета курсу формування фундаментальних та спеціальних знань з методології наукових досліджень, інформаційних технологій для творчого розв'язку складних соціально-економічних проблем.

Завдання – висвітлення теоретико-методологічного апарату пошуку наукової інформації, методів аналізу та обробки емпіричних даних з використанням комп'ютерних технологій.

Предмет – методології наукових досліджень в економіці.

Вивчення дисципліни «Методи економічних досліджень» сприяє формуванню професійного рівня фахівців в відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики.

Курс складається з лекційних, практичних занять, самостійної роботи магістрантів і завершується заліком. В результаті вивчення курсу "Методи економічних досліджень" студент повинен знати суть методів економічних досліджень, і особливостей їх практичного застосування.

Повинен уміти: реалізувати методику економічних досліджень на практиці; комплексно підходити до вивчення економічних явищ і процесів; моделювати шляхи пізнання економічних проблем від постановки гіпотези до виявлення закономірностей; використовувати сукупності вживаних прийомів і методів від виявлення закономірностей до обґрунтування рекомендацій.

Повинен мати уявлення про основні напрями вдосконалення методів економічних досліджень.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]